LİSANS MÜFREDATI KAPSAMINDA YAPILMASI ZORUNLU YAZ STAJLARI

Bölümümüzün öğrencileri, mesleki eğitimlerinin bir parçası olarak, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanıyla ilgili faaliyet gösteren bir kamu kurumunda veya özel bir sanayi kuruluşunda her biri 20 iş gününden az olmamak koşuluyla iki adet zorunlu yaz stajı yapmaları ve bu stajlarla ilgili müfredatta bulunan MATE 399 ve MATE 499 derslerini başarıyla geçmeleri gerekmektedir. Zorunlu yaz stajlarından birincisi lisans programının 4. dönemi tamamlandığında (2. sınıfın sonunda), ikincisi ise lisans programının 6. dönemi tamamlandığında (3. sınıfın sonunda) yapılmaktadır.

YAZ STAJLARI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

Öğrencilerimiz zorunlu yaz stajlarını, Bölüm Staj Koordinatörü’nün uygun gördüğü kurum ve kuruluşlarda yapabilmektedirler. Bu sebeple, öğrencilerimizin başvuru yapmadan önce staj yapmak istedikleri kurum veya kuruluşların uygunluğunu Bölüm Staj Koordinatörü’ne danışması gerekmektedir.

Ayrıca, yaz döneminde staj yapmak isteyen 2. ve 3. sınıf öğrencilerimize, staj yapmak istedikleri kurum veya kuruluşlara başvurularını en geç Nisan ayı ortasına dek tamamlamış olmaları tavsiye edilir.

Yaz stajları bahar dönemi final sınavları bitiş tarihi ile bir sonraki güz dönemi ders ekleme-bırakma dönemi bitiş tarihi arasındaki herhangi bir tarih aralığında yapılabilir. Dolayısıyla staj başlangıç tarihi bahar dönemi final sınavları bitiş tarihinden önce, staj bitiş tarihi ise güz dönemi ders ekleme-bırakma dönemi bitiş tarihinden sonra OLAMAZ.

Öğrencilerimiz, yaz okulunda ders alırken bir yandan da staj yükümlülüklerini yerine getirebilirler. Ancak böyle bir durumda, öğrencinin yaz okulunda aldığı ders(ler) için üniversiteye geldiği günler, staj için gerekli asgari iş günü sayısına dahil edilmemektedir. Bu yüzden, öğrenci staj yaptığı kurum veya kuruluşa ders(ler)e katılım gösterdiği gün sayısı kadar ilave iş günü katılım göstererek asgari iş gününü tamamlaması gerekmektedir. Aksi takdirde öğrencinin stajı geçersiz sayılacaktır.

Her iki zorunlu stajın da geçerli olabilmesi için staj yapılan kurum veya kuruluşa asgari 20 tam iş günü katılım gerekmektedir. Staj yapılan kurum veya kuruluş mesai yapıyor olsa dahi Cumartesi ve Pazar günleri, resmi tatiller, resmi tatillerin arife günleri, bayram günleri ve bayram arifeleri iş günü olarak sayılmamaktadır. Bu kurallar dahilinde asgari 20 iş günü koşulunu sağlamak, öğrencinin yükümlülüğündedir.

Üniversitemiz, lisans eğitiminin başarıyla tamamlanması için gereken bu zorunlu yaz stajlarını yapacak öğrencilerin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanunu gereği yapılması zorunlu olan İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortaları’nı karşılamakta ve ilgili süreci yürütmektedir.

Ayrıca, zorunlu stajların geçerli olabilmesi için öğrencilerin Bölüm Kurulu kararıyla belirlenmiş olan ders önkoşullarını sağlamaları gerekmektedir. Bu koşullar şöyledir:

 • Birinci yaz stajı (MATE 399) için: MATE 202 dersini başarmış olmak + ENG 201 veya ENG 202 derslerinden en az birini başarmış olmak + Bölüm Staj Koordinatörü'nün onayı.
 • İkinci yaz stajı (MATE 499) için: MATE 399 dersini başarmış olmak + MATE 303 veya MATE 318 derslerinden en az birini başarmış olmak + MATE 310, MATE 311, MATE 312, MATE 313, MATE 314, MATE 316 derslerini almak ve bunlardan en az 4 dersi başarmış olmak + Bölüm Staj Koordinatörü'nün onayı.

Öğrencilerimizin, normalde zorunlu stajlarını sadece yaz dönemlerinde yapmalarına izin verilmektedir. Ancak ders koşulunu sağlayamadıkları için 2. sınıfın sonundaki yaz döneminde birinci stajı ve dolayısıyla 3. sınıfın sonundaki yaz döneminde ikinci stajı yapamayan, ama mevcut akademik yılın sonunda ders koşullarını sağlayıp izleyen akademik yılın bahar dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olan öğrencilerin, eğitim sürelerini uzatmamaları için, birinci stajlarını mevcut akademik yılın sonundaki yaz döneminde ve ikinci stajlarını ise şartları sağlamaları halinde izleyen akademik yılın ara döneminde yapmalarına izin verilmektedir. Bu izin sadece bir sonraki akademik yılın bahar dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olan öğrenciler için geçerli olup, normal müfredat akışında olan öğrenciler için geçerli değildir. Ayrıca, 3. ve 4. sınıfın müfredat yükü göz önünde bulundurulduğunda, normal durumdaki öğrencilere kesinlikle bu yolu tercih etmemeleri önerilmektedir.

STAJ ÖNCESİ YAPILACAK İŞLEMLER

Öğrenciler, staj için bir kurum veya kuruluştan kabul aldıktan sonra staja başlamadan önce İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortaları’nı üniversiteye yaptırmak üzere ilgili süreci başlatmak zorundadır. Bu süreç ile sigorta işlemleri tamamlanmadan staja başlamak kesinlikle mümkün olamamaktadır.

Bu sebeple, staj yapacak öğrencilerin sigorta işlemleri için gerekli belgeleri eksiksiz olarak staj başlangıç tarihinden en az 10 iş günü önce bölüm staj koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Sigorta işlemleri için gerekli belgeler şu şekildedir:

 1. Staj yapılacak kurum veya kuruluştan alınan staj kabul yazısı (1 asıl, 1 fotokopi) – Söz konusu yazı öğrencinin adı-soyadı ve TC Kimlik No’su ile stajın başlangıç ve bitiş tarihlerini içermeli ve kurumun/kuruluşun antetli kağıdına basılarak, ıslak imzalı ve kaşeli olarak teslim alınmalıdır. [Örnek Staj Kabul Yazısı için tıklayınız] Staj yapılacak kurum veya kuruluşun bölümden stajın zorunlu olduğuna dair yazı talep etmesi durumunda Staj Kabul Belgesi Talep Dilekçesi’ni doldurarak staj koordinatörlüğüne onaylatıp teslim edebilirsiniz. Bu belge aynı zamanda ilk başvurularda da gerekliyse talep üzere alınabilmektedir. [Örnek Staj Kabul Belgesi Talep Dilekçesi için tıklayınız]
 2. Kimlik fotokopisi (2 adet) – TC Kimlik No’su içeren herhangi bir resmi kimlik (TC Kimlik Kartı, Ehliyet, Pasaport, vb.) geçerlidir.
 3. https://goo.gl/Q37D3J linkindeki başvuru formu doldurulduktan sonra öğrencinin e-posta adresine sistem tarafından otomatik gönderilen Stajyer Öğrenci Bilgi Formu (1 asıl, 1 fotokopi) – Bu form temiz bir çıktı alınarak teslim edilmeden önce öğrenci tarafından imzalanmalıdır. E-posta gelmemesi durumunda staj koordinatörlüğü ile derhal iletişime geçilmelidir.

Bu belgelere ilave olarak, Bölüm Staj Koordinatörlüğüne aşağıdaki belgeler de teslim edilmelidir:

 1. Staj Önkoşul Beyan Formu (1 asıl) – Öğrenci tarafından ilgili staj için (MATE 399 Yaz Stajı I veya MATE 499 Yaz Stajı II) doldurulup ıslak imzalı olarak staj öncesinde teslim edilmelidir. Bu belge ile öğrenci, Bölüm Kurulu kararıyla stajlar için belirlenmiş olan ders önkoşullarını ilgili staj dersini aldığı dönem itibariyle sağladığını beyan etmektedir. Öğrenci bu beyanı ile stajının değerlendirilmesi sırasında yapılacak incelemelerde ders koşulunu sağlamadığı tespit edilirse, stajının geçersiz sayılacağını kabul eder. [Staj Önkoşul Beyan Formu için tıklayınız]
 2. Stajyer Öğrenci Değerlendirme Formu (1 asıl) – Bu form öğrencilerimize staj imkanı sağlayan kurum veya kuruluşların öğrencilerimizi değerlendirmesine imkan sağlayarak bölümümüzün stajyer kalitesini iyileştirmek amacını taşımaktadır. Form çıktı alınıp “öğrenci tarafından doldurulacak” kısımlar doldurulmalı, düzgün bir vesikalık fotoğraf yapıştırılarak bölüm staj koordinatörlüğüne imza ve kaşe ile onaylatıldıktan sonra geri teslim alınmalıdır. [Stajyer Öğrenci Değerlendirme Formu için tıklayınız]

Bu belgeler, belirtilen sayıda asılları ve fotokopileriyle birlikte, eksiksiz ve doğru bir şekilde staj başlangıç tarihinden en az 10 iş günü önce Bölüm Staj Koordinatörlüğü’ne iki adet şeffaf poşet dosya içerisinde aşağıdaki şekilde teslim edilmelidir:

 • 1 adet şeffaf poşet dosya içerisinde Staj Kabul Yazısı (Asıl), Stajyer Öğrenci Bilgi Formu (Asıl), Kimlik Fotokopisi
 • 1 adet şeffaf poşet dosya içerisinde Staj Kabul Yazısı (Fotokopi), Stajyer Öğrenci Bilgi Formu (Fotokopi), Staj Önkoşul Beyan Formu (Asıl), Stajyer Öğrenci Değerlendirme Formu (Asıl), Kimlik Fotokopisi

İlgili belgeler daha sonra sırasıyla Fakülte Staj Koordinatörlüğü’ne ve Personel Mali İşler Müdürlüğü’ne iletilmekte, yapılacak incelemeler sonrasında öğrencinin sigorta girişi yapılmaktadır.

Öğrenciler, sigortaları yapıldıktan sonra staj yapılan kurumun talep etmesi durumunda SGK 4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesini e-Devlet üzerinden pdf dosyası olarak indirebilirler.

Bu noktadan sonra, öğrenciler ayarlanan başlangıç tarihinde stajlarına başlayabilirler.

STAJ SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER

Staj sonunda, staj öncesinde doldurulup staj koordinatörüne onaylatılarak teslim alınan Stajyer Öğrenci Değerlendirme Formu, öğrencinin staj yerindeki yetkili amiri tarafından doldurulmalı, imza ve kaşe içerecek şekilde KAPALI ZARFTA bölüme teslim edilmek üzere teslim alınmalıdır.

Ayrıca, bu stajların geçerli sayılabilmesi için öğrencilerimizin, stajı tamamladıkları tarihi izleyen eğitim ve öğretim döneminde birinci staj için MATE 399 Yaz Stajı I dersine, ikinci staj için MATE 499 Yaz Stajı II dersine kayıt olması ve kayıt olduğu staj dersinin gereksinimlerini sağlayarak başarıyla tamamlanması gerekmektedir.

Söz konusu dersler kapsamında gereksinimleri sağlayabilmek için öğrencilerimiz, ilgili dönemin ders ekleme-bırakma dönemini takip eden haftanın son işgününe dek Bölüm Staj Koordinatörlüğü’ne aşağıdaki belgeleri teslim etmelidirler:

 1. Bölüm Staj Koordinatörlüğü’nce belirlenmiş olan Staj Raporu Yazım Kılavuzu’na göre hazırlanmış staj raporunun basılı ve ciltli hali [Staj Raporu Yazım Kılavuzu için tıklayınız] [Staj Raporu Kapak Örneği için tıklayınız]
 2. Staj yapılan kurumdan kapalı zarf içinde teslim alınmış Stajyer Öğrenci Değerlendirme Formu
 3. Güncel not dökümü (Transkript)

Ayrıca, öğrencilerimizin staj raporlarını hazırlarken, kılavuzda da belirtildiği üzere, aşırma (intihal) yapmaması önem arz etmektedir. Bu kapsamda, staj raporlarında en fazla %20 benzerliğe izin verilmekte ve daha yüksek benzerlik değerine sahip raporlar kabul edilmemektedir. Dolayısıyla öğrencilerimiz, staj raporlarını basılı/ciltli olarak yukarıdaki belgelerle birlikte Bölüm Staj Koordinatörlüğü’ne teslim etmeden önce bu koşulu sağladıklarını göstermekle yükümlüdürler.

Bunun için Atılım Üniversitesi Moodle® sisteminde “MATE 399 | Summer Practice I” ve “MATE 499 | Summer Practice II” dersleri oluşturulmuş ve her iki dersin ana sayfasına öğrencilerimizin raporlarını bastırıp/ciltletmeden önce Turnitin® Orijinallik Taraması yapabilmeleri için bir online araç konulmuştur. Dolayısıyla ilgili akademik dönemde staj derslerinden herhangi birine kayıtlı olan öğrencilerimiz staj raporlarını basılı/ciltli olarak yukarıdaki belgelerle birlikte Bölüm Staj Koordinatörlüğü’ne teslim etmeden önce, ilgili Moodle dersine de kayıt olup bu online aracı kullanarak hazırladıkları staj raporunun benzerlik taramasını yapmaları gerekmektedir.

Söz konusu Turnitin® Orijinallik Taraması aracının kullanımıyla ilgili gerekli bilgiler kayıt olunacak Moodle dersinde verilmiş olup, öğrencilerimiz staj raporlarını ancak bu online araca yükleyip en fazla %20 benzerlik koşulunu sağladıkları zaman, basılı/ciltli olarak yukarıdaki belgelerle birlikte Bölüm Staj Koordinatörlüğü’ne teslim edebilmektedirler.

Evrak teslim etmeye gelirken yukarıdaki evrakların doğru ve eksiksiz şekilde hazır edilmesi ile teslim edilecek staj raporunun benzerlik taraması için ilgili Moodle dersindeki online araca yüklenerek en fazla %20 şartını sağlaması öğrencinin yükümlülüğündedir. Eksik evrak söz konusu olduğunda herhangi bir teslim alma işlemi gerçekleştirilmeyecek ve staj raporu değerlendirmeye alınmayacaktır.

STAJ RAPORLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Bölüm Staj Koordinatörlüğü’ne teslim edilen staj raporları öncelikle ders önkoşulu ve asgari staj süresi koşulu bakımından Staj Koordinatörlüğü’nce değerlendirilmektedir. Bu koşulları sağlayan raporlar daha sonra, staj yapılan kurum/kuruluşun faaliyet alanı ile ilintili uzmanlığa sahip bölüm öğretim üyeleri tarafından Staj Raporu Yazım Kılavuzu’ndaki kriterlere göre değerlendirilmektedir.

Yapılan değerlendirmelerin sonuçları, dönem içerisinde bölüm web sayfasındaki duyurularda ve/veya ilgili Moodle derslerindeki duyurularda ilan edilmektedir.

İlan edilen sonuçlarda revizyon gerektiren staj raporları, Bölüm Staj Koordinatörlüğü’nden değerlendirme evrağının fotokopisiyle birlikte teslim alınmalı, ilanda belirtilen yeniden teslim tarihine kadar değerlendiren öğretim üyesi tarafından talep edilen düzeltmeler yapılarak teslim edilmelidir. Revize edilmiş raporlar teslim edilirken şu hususlara dikkat edilmelidir:

 1. Revize edilen raporun kapağında ilgili yere revizyon numarası eklenmelidir. [Örn. SUMMER PRACTICE REPORT (REV. 01), SUMMER PRACTICE REPORT (REV. 02), vs.]
 2. Revize edilen rapor yeniden Turnitin® Orijinallik Taraması’ndan geçirilmeli ve revizyon sonrası azami %20 benzerliğin aşılmadığı yeniden ispatlanmalıdır.
 3. Revize edilen rapor, ilk teslim edilen rapor gibi basılı ve ciltli olarak teslim edilmelidir. Diğer belgelerin yeniden teslim edilmesine gerek yoktur.
 4. Revize rapor teslim edilirken, öğretim üyesi tarafından değerlendirilmiş olan orijinal rapor da tekrardan Bölüm Staj koordinatörlüğü’ne teslim edilmelidir.

Revize raporlar teslim edildikten sonra, ilgili raporu değerlendiren öğretim üyesi tarafından yeniden değerlendirme yapılacaktır. Öğretim üyesi, rapordan beklenen gereksinimler karşılanana kadar öğrenciden revizyon talebinde bulunabilmektedir. Tüm bu değerlendirmeler sonucunda geçer not alan raporlar, tekrardan bölüm web sayfasındaki duyurularda ve/veya ilgili Moodle derslerindeki duyurularda ilan edilmektedir.

Son olarak, öğrenci geçer not alan raporunu ilgili Moodle dersindeki ilan edilen yükleme alanına yükledikten sonra stajını başarıyla tamamlamış sayılmaktadır.

 

Bölüm Staj Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Ozan ÖZKAN
Tel: +90 312 586 8399
e-posta: ozan.ozkan@atilim.edu.tr

 

2008-2020 YILLARI ARASINDA ÖĞRENCİLERİMİZE STAJ OLANAĞI SAĞLAYAN KURUM VE KURULUŞLAR (ALFABETİK LİSTE) "TEŞEKKÜRLERİMİZLE"

 
KURUM / KURULUŞ ADI
SEKTÖR / FAALİYET ALANI
BULUNDUĞU İL
1
5. ANA BAKIM MKZ. KOMUTANLIĞI
Askeri Yedek Parça
Ankara
2
A GLASS
Cam Sanayii
Ankara
3
AKALIN
Isıl İşlem Sanayii
Ankara
4
AKANA MÜHENDİSLİK
İmalat Sanayii
Ankara
5
AKDAŞ DÖKÜM
Çelik ve Demir Döküm Sanayii
Ankara
6
AKPA ALÜMİNYUM
Alüminyum Döküm Sanayii
Sakarya
7
AKPINAR DÖKÜM VE MAKINA
Demir Döküm Sanayii
Ankara
8
AKSÖZ MAKİNA
Döküm ve Makina İmalat Sanayii
Ankara
9
ALP HAVACILIK
Havacılık ve Uzay Sanayii
Eskişehir
10
ALPAŞ
Çelik Döküm Sanayii
Ankara
11
ALTAN MAKINA
Döküm Sanayii
Çorum
12
ALTUN DÖKÜM
Alüminyum Döküm Sanayii
Konya
13
ANADOLU CAM
Cam Ambalaj Sanayii
İstanbul
14
AND DÖKÜM
Döküm Sanayii
Ankara
15
ANKAS
Isıl İşlem Sanayii
Ankara
16
ARTI DÖKÜM
Döküm Sanayii
Eskişehir
17
AS ÇELİK
Çelik Döküm Sanayii
Samsun
18
ASELSAN
Savunma Sanayii
Ankara
19
ASİL ÇELIK
Vasıflı Çelik Sanayii
Bursa
20
ASSAN
Alüminyum Sanayii
İstanbul
21
ASSAN LTD.ŞTI.
Yedek Parça İmalatı
Ankara
22
ASV OTOMOTİV
Talaşlı İmalat
Ankara
23
ATILLA MAKINA MONTAJ İZOLASYON
Makina Sanayii
Kocaeli
24
AY DÖKÜM
Demir Döküm Sanayii
Ankara
25
BARAN ÇELIK VE GALVANIZ
Çelik Konstrüksiyon ve Galvaniz
Ankara
26
BAYKAR SAVUNMA
Savunma Sanayii
İstanbul
27
BEYMETAL
Alüminyum Sanayii
İzmir
28
BIEN SERAMIK
Seramik Sanayii
Bilecik
29
BMC
Otomotiv ve Savunma Sanayii
İzmir
30
BMT CALSIS
Medikal Sanayi
Ankara
31
BODYCOTE ISTAŞ
Isıl İşlem Sanayii
Ankara
32
BODYCOTE ISTAŞ
Isıl İşlem Sanayii
Bursa
33
BÖKA MAKİNA
Makina ve Savunma Sanayii
Ankara
34
BORAN DÖKÜM
Çelik ve Demir Döküm Sanayii
Ankara
35
BOSCH REXROTH
Otomasyon Sanayii
Bursa
36
CB METAL
Alüminyum Külçe ve Biyet Dökümü
Ankara
37
ÇEMAŞ
Demir Döküm Sanayii
Kırşehir
38
ÇEMTAŞ
Demir-Çelik Sanayii
Bursa
39
CER DÖKÜM
Döküm Sanayii
Ankara
40
CRAFT KOMPOZİT
Kompozit Sanayii
Ankara
41
DEMİRDÖKÜM
Demir Döküm Sanayii
Bilecik
42
DİLER DEMIR-ÇELIK
Demir-Çelik Sanayii
Kocaeli
43
DİRİNLER
Çelik ve Demir Döküm Sanayii
İzmir
44
DOĞANLAR ÇELİK DÖVME
Çelik Dövme Sanayii
Ankara
45
DÖKSAN ISIL İŞLEM
Isıl İşlem Sanayii
Ankara
46
DUDUOĞLU
Çelik ve Demir Döküm Sanayii
Çorum
47
EB REBOSIO
Elektrik İzalatörleri
Ankara
48
EDE DEMIR-ÇELIK
Demir-Çelik Sanayii
İzmir
49
EKİP METALURJI
Çelik ve Demir Döküm Sanayii
Ankara
50
EKSTRAMETAL
Demir Döküm Sanayii
Ankara
51
EMEK BORU
Boru Sanayii
Ankara
52
ENTİL
Döküm Sanayii
Ankara
53
ERDEMİR (EREĞLI DEMIR-ÇELIK)
Demir-Çelik Sanayii
Ereğli/Zonguldak
54
ERGENEKON
Çelik Döküm Sanayii
Ankara
55
ERKUNT SANAYİ
Demir Döküm Sanayii
Ankara
56
ETİ ALÜMINYUM
Primer Alüminyum Sanayii
Seydişehir/Konya
57
ETİ KROM
Krom Sanayii
Elazığ
58
FNSS SAVUNMA SISTEMLERI
Savunma Sanayii
Ankara
59
FORD OTOSAN
Otomotiv Sanayii
Kocaeli
60
GAYZER DÖKÜM VE MAKINA
Çelik ve Demir Döküm Sanayii
Konya
61
GÜLERMAK AĞIR SANAYI
Makina Sanayii
Ankara
62
HABAŞ DEMIR-ÇELIK
Demir-Çelik Sanayii
İzmir
63
HASÇELİK
Çelik Sanayii
Kocaeli
64
HAVELSAN TEKNOLOJİ RADAR
Savunma Sanayii
Ankara
65
HCB
Rulman Gövde Döküm Sanayii
Konya
66
HEMA ENDÜSTRI
Dişli Sanayii
Ankara
67
HIDROMEK
İş Makinası İmalatı
Ankara
68
HRA KALİTE DENETİM
Kalite Kontrol ve Standardizasyon
Ankara
69
İDÇ (İZMIR DEMIR ÇELIK)
Demir-Çelik Sanayii
İzmir
70
İKİEL İNDÜKSİYON
Yedek Parça İmalatı
Ankara
71
İSDEMİR (İSKENDERUN DEMIR-ÇELIK)
Demir-Çelik Sanayii
İskenderun/Hatay
72
KARDEMİR (KARABÜK DEMIR-ÇELIK)
Demir-Çelik Sanayii
Karabük
73
KAYMAKÇILAR MAKINA VE DÖKÜM
Demir Döküm Sanayii
Ankara
74
KSB
Pompa Sanayii
Ankara
75
KÜMAŞ MANYEZIT
Manyezit Sanayii
Kütahya
76
MESA MAKİNA
Döküm Sanayii
Konya
77
MİTA KALIP VE DÖKÜM
Alüminyum Basınçlı Döküm Sanayii
İstanbul
78
MİTAŞ
Çelik Konstrüksiyon ve Galvaniz
Ankara
79
MİTAŞ KOMPOZİT
Kompozit Sanayii
Ankara
80
MKE AĞIR SILAH VE ÇELIK FABRIKASI
Silah ve Dövme Çelik Sanayii
Kırıkkale
81
MKE BARUTSAN ROKET VE PATLAYICI FABRIKASI
Roket ve Patlayıcı Sanayii
Ankara
82
MKE FIŞEKSAN
Patlayıcı Sanayii
Ankara
83
MKE KAPSÜL
Kapsül ve Patlayıcı Sanayii
Ankara
84
MMS SAVUNMA
Savunma Sanayii
Ankara
85
MOR ALÜMINYUM
Alüminyum Ekstrüzyon Sanayii
Ankara
86
NANOGRAFİ NANO TEKNOLOJİ
Nanoteknoloji
Ankara
87
NORMMED
Medikal Sanayi
Ankara
88
NUROL MAKINA
Makina ve Savunma Sanayii
Ankara
89
NUROL TEKNOLOJI
Malzeme Ar-Ge
Ankara
90
NURSAN METALURJI
Demir-Çelik Sanayii
Payas/Hatay
91
ÖNERLER MAKINA ÇELIK ISIL İŞLEM
Isıl İşlem Sanayii
Bursa
92
ORALSAN
Talaşlı İmalat Kesici Uç Sanayii
Kırşehir
93
ORS
Rulman Sanayii
Ankara
94
OTOKAR
Otomotiv ve Savunma Sanayii
Sakarya
95
ÖZGÜR DÖKÜM
Demir Döküm Sanayii
Ankara
96
ÖZKAN DEMIR ÇELIK
Demir-Çelik Sanayii
İzmir
97
Pİ MAKİNA
Makina ve Savunma Sanayii
Ankara
98
PİLSA
Plastik Sanayii
Adana
99
PLASTİKA
Plastik Sanayii
Ankara
100
PMS METAL
Alüminyum Sanayii
Bursa
101
QTS QUANTUM TAKIM ÇELIKLERI
Isıl İşlem Sanayii
İstanbul
102
ROKETSAN
Savunma Sanayii
Ankara
103
ROLMAK DÖKÜM
Döküm Sanayii
Karabük
104
SAĞLAM METAL
Döküm Sanayii
Kocaeli
105
ŞAHİNLER METAL
Sekonder Alüminyum Sanayii
Ankara
106
SARKUYSAN
Bakır Çubuk, Tel ve Boru Sanayii
Kocaeli
107
SİM METAL
Kaplama Sanayii
İstanbul
108
STENKİM
Yapı Kimyasalları
Ankara
109
TAEK (TÜRKIYE ATOM ENERJISI KURUMU)
Nükleer Araştırma
Ankara
110
TAI
Havacılık ve Uzay Sanayii
Ankara
111
TCDD DEMIRYOL FABRIKASI
Demiryol Sanayii
Ankara
112
TEİ-TUSAŞ
Uçak Motor Sanayii
Eskişehir
113
TEKNİK ISIL İŞLEM
Isıl İşlem Sanayii
Konya
114
TEMSAN
Enerji ve Mühendislik İmalat
Ankara
115
TOPRAK DEMIRDÖKÜM
Demir Döküm Sanayii
Eskişehir
116
TOSÇELİK
Demir-Çelik Sanayii
Osmaniye
117
TOYOTA
Otomotiv Sanayii
Sakarya
118
TSE
Kalite Kontrol ve Standardizasyon
Ankara
119
TÜBİTAK-MAM
Malzeme Teknolojileri AR-GE
Kocaeli
120
TÜBİTAK-SAGE
Savunma Teknolojileri AR-GE
Ankara
121
TÜPRAŞ
Petrol Sanayii
Kırıkkale
122
TÜRK TRAKTÖR
Traktör ve Zirai Makine Sanayii
Ankara
123
TÜZÜN DÖVME
Talaşlı İmalat ve Dövme Sanayii
Ankara
124
VOLO KOMPOZİT
Kompozit Sanayii
Ankara
125
YAYKUL
Yay ve Klips Sanayii
Bursa
126
YEŞİLYURT
Demir-Çelik Sanayii
Samsun
127
YOĞUN MAKİNA DÖKÜM
Döküm Sanayii
Hatay