MATE103 - Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine Giriş ve Malzeme Endüstrisi (2 + 0) 2

Malzeme mühendisliği ve Türkiye?de mevcut malzeme sanayiinin tanıtılması; çağdaş toplumda malzemelerin önemi ve malzemelerin insan uygarlığının gelişmesindeki etkisi; malzeme içyapı-özellik ve üretim süreçleri arasındaki ilişkiler.

MATE201 - Malzeme Mühendisliğinin Temelleri (3 + 0) 5

Malzemelerin sınıflandırılması, katılarda atomik bağlar, kristal malzemelerin yapısı, kristal sistemler, kristal katılarda yapısal hatalar, katılarda difüzyona giriş, tekli ve ikili sistemlerde faz dengesi, ikili faz diyagramları, faz dönüşümlerine giriş, metal alaşımlarının ısıl işlemi, malzemelerin ısıl özellikleri.

MATE203 - Malzeme Termodinamiği I (3 + 0) 5

Giriş ve matematiksel altyapı; iş ve enerji konseptleri, temel tanımlar; termodinamiğin birinci kanunu; sabit basınç prosesleri ve entalpinin tanımı; termokimya; Hess kanunu; Carnot döngüsü ve entropinin tanımı; termodinamiğin ikinci kanunu; termodinamiğin üçüncü kanunu; reaksiyon/proseslerin entropi bazında gerçekleşebilirliği; sabit sıcaklık-

MATE209 - Malzemelerin Fiziği (3 + 0) 5

Kuantum mekaniği ve katı hal fiziğine giriş; katılarda elektron bant teorisi; malzemelerin elektriksel, optik, manyetik, termoelektrik ve elektromekanik özellikleri; elektronik ve manyetik malzemeler; elektromanyetik dalgalar ve malzemeler ile etkileşimleri; optik malzemeler ve ışığın malzemeler ile etkileşimi; yüzey, arayüzey ve ince film fiziği;

MATE202 - Malzemelerin Mekanik Davranışı ve Testi (3 + 2) 6.5

Katı malzemelerin özellikleri, mekanik davranış: elastisite, plastik deformasyon ve kırılma; yetmezlik mekanizmaları; yorulma, sürünme ve korozyon; metal alaşımları ve prosesleri; malzeme seçimi ve tasarımı; ekonomik, çevre ve toplumsal konular.

MATE204 - Malzeme Termodinamiği II (3 + 0) 5.5

Çözeltilerin davranışı, kısmi molar ve molar, göreceli kısmi molar ve göreceli integral molar, artık kısmi molar ve artık integral molar çokluklar; kimyasal potansiyel, aktivite ve standart haller; Raoult ve Henry kanunları; Gibbs-Duhem denklemi; faz dengeleri, ikili sistemlerde Gibbs serbest enerji-bileşim ve faz diyagramları; kimyasal reaksiyon

MATE311 - Seramikler ve Refrakter Malzemeler (3 + 0) 5

Seramiklerin tanımı; ham malzemeler; seramik malzemelerin kristal yapısı ve özellikleri; atomsal bağlanma; faz diyagramları; cam ve cam seramikler; mekanik özellik ve davranışlar; refrakter seramikler; teknik seramikler; yapısal seramikler.

MATE313 - Malzemelerde Faz Dönüşümleri ve Kinetik Süreçler (3 + 0) 5.5

Denge termodinamiğinin gözden geçirilmesi, katılarda yayınım, yüzey ve arayüzey enerjileri, kristal arayüzeyleri ve hareketi, kimyasal reaksiyon hız teorisi; fazların çekirdeklenme ve büyümesi, yayınımlı ve yayınımsız faz dönüşümleri ve içyapı gelirişimi, spinodal ve düzen-düzensizlik dönüşümleri, çökelme ve irileşme, martensitik dönüşümler; faz

MATE301 - Mekanik Biçimlendirmenin Temelleri ve Uygulamaları (4 + 0) 6

Mühendislik malzemelerinin makroskopik plastisitesi; akma kriterleri, plastik gerilme-gerinme ilişkileri, gerinmede instabilite, gerinme hızı ve sıcaklık etkisi; ideal iş ve stres değerlendirme (slab) yöntemleriyle plastisite analizi, diğer plastisite analiz yöntemlerine (üst sınır değer analizi, kayma hattı alan teorisi, sonlu elemanlar yöntemi vb

MATE303 - Metallerin Üretiminde Kimyasal Prensipler (3 + 0) 5.5

Önişlemler, indirgeme, ergitme, mat ergitmesi, hidrometalurji ve rafinasyon süreçlerinin genel termodinamik ve kinetiği; demir, kurşun, çinko, bakır, aluminyum üretimlerinin prensip ve pratikleri.

MATE399 - Yaz Stajı I (0 + 0) 6

ta ya da büyük bir tesiste üretim, proses, kalite kontrol, yönetim, araştırma ve geliştirme konularında tecrübe ve bilgi sahibi olmak.

MATE312 - Demir-Çelik Üretim Teknolojileri (3 + 0) 5

Demir cevheri hazırlama, zenginleştirme, sinterlerme ve peletleme prosesleri, demir oksitlerin indirgenmesi, boş ve hazne reaksiyonları, curuf oluşumu, yüksek fırın işletme pratikleri, sıcak metal işlemleri; BOF çelik üretim prosesinin tanımı, C-O reaksiyonu, çelik üretiminde S, P, N, H, ark ocağı ile çelik üretimi, alaşımlı çelik üretimi, oksijen

MATE314 - Malzemelerin İçyapı ve Evre İlişkileri (2 + 2) 6

Metalografik inceleme için numune hazırlama, dağlama yöntemleri, çökelti ve evre tanıma; içyapıları çözümleme, nicel ve nitel metalografik analiz.

MATE316 - Katılaşma Süreçleri (2 + 2) 5.5

Isı transferinin temelleri, sıvı metallerin yapıları, saf metallerin katılaşması, ikili alaşımların katılaşmaları, yapısal aşırı soğuma, bölüşüm katsayısı, düz ve dallantılı katılaşma, ötektik alaşımların katılaşması, katılaşma hızı, mikro ve makro yapı gelişimi, birikim, gözenek oluşumu, dökme demirlerin katılaşması, tek kristal büyütme, bölgesel

MATE318 - Malzeme Karakterizasyonu (2 + 2) 5.5

Kristalografinin temelleri, x-ışınları ve elektron demetlerinin özellikleri, x-ışınları kırınımı, elektron kırınımı, kırınıma uğrayan ışınların şiddeti, kristal yapı belirlenmesi, faz belirlenmesi ve x-ışını kırınımın diğer başlıca uygulamaları, taramalı ve geçirimli elektron mikroskoları, spektroskopik teknikler, ısıl analiz teknikleri, nanoinden

MATE310 - Polimer Malzemeler (3 + 0) 5

Polimer malzemelerin çeşitleri, önemi ve uygulamaları hakkında giriş seviyesinde bilgi; polimerlerin yapısı ve özellikleri; polimerlerin karakteristik özellikleri, uygulamaları ve üretim yöntemleri

MATE499 - Yaz Stajı II (0 + 0) 6

4 hafta boyunca orta ya da büyük bir tesiste üretim, proses, kalite kontrol, yönetim, araştırma ve geliştirme konularında tecrübe ve bilgi sahibi olmak.

MATE409 - Lisans Araştırma (1 + 2) 3

Metalurjik/malzeme süreç ve test sistemleri tasarımı, malzeme modelleme, özel mühendislik uygulamaları için malzeme seçimi, fizibilite analizi uygulamaları üzerine bölüm öğretim üyesince danışmanlığı yapılan bitirme projesi; çevre, iş güvenliği, iş hukuku, proje yönetimi, etik ve sosyal sorumluluk.

MATE440 - Metallerin Korozyonu ve Oksidasyonu (3 + 0) 5

Korozyona giriş, korozyon ve oksitlenmenin termodinamiği ve kinetiği, korozyon çeşitleri, değişik ortamlarda korozyon, mühendislik malzemelerinin korozyonu, korozyon test, kontrol ve önleme teknikleri, malzeme seçim ve dizaynında korozyon.

MATE442 - Kaynak Metalurjisi ve Teknolojisi (3 + 0) 5

Kaynakla ilgili terim ve tanımlamalar, kaynak proseslerinin sınıflandırılması, yaygın kullanılan kaynak prosesleri, uygulama alanları, avantajları ve dezavantajları; tipik kaynak süreksizlikleri; kaynaklı birleştirmelere uygulanan tahribatlı ve tahribatsız testler; kaynakta kalite; demir esaslı ve demir dışı malzemelerin kaynak metalurjisi; kaynak

MATE468 - Seramik Malzemeler (3 + 0) 5

Bağlanma teorisi, seramik yapılar, hatalar, seramiklerin fiziksel özellikleri, seramiklerin elektriksel ve dielektriksel özellikleri, seramiklerin mekanik ve optik özellikleri, seramik ve cam üretimi.

MATE474 - Seramik Malzeme Üretim Süreçleri (3 + 0) 5

Toz hazırlanması, önkonsolidasyon, şekil verme işlemi, sentezleme, sinterleme teorisi, modifiye edilmiş yoğunlaşma yöntemi, son işleme, zımparalamanın seramiklerin mikroyapılarına etkileri, cam üretim yöntemi.

MATE482 - İkincil Çelik Metalurjisi (3 + 0) 5

Pota metalurjisinin tarihçesi and çelik kalitelerinde yeni talepler, termodinamik temeller, sıvı çelikte akışkan davranışı, fazlar arası reaksiyonların kinetiği, çelikte oksijen giderme, çelikte gaz ve karbon giderme, ikincil metalurjide kükürt giderme, pota metalurjisinde fosfor kontrolü, çelik üretiminde azot kontrolü, kalıntılar ve kalıntı şekil

MATE486 - Demir-dışı Üretim Metalurjisi ve Demir-dışı Endüstrisi (3 + 0) 5

Demir-dışı metallerin cevherlerinden elde edilmesi ve rafinasyonlarının genel prensipleri; önişlemler, indirgeme, ergitme, rafinasyon, hidrometalurjik ve elektrolmetalurjik proseslerin termodinamiği ve kinetik prensipleri; bakır, çinko ve kurşunun pirometalurjik ve/veya hidrometalurjik yöntemlerle eldesi; söz konusu metallerin rafinasyonu; çeşitli

MATE446 - Kompozit Malzemeler (3 + 0) 5

Kompozit malzemelere giriş, anizotropik ve izotropik esneklik, metal matriks kompozitleri, seramik matriks kompozitleri, polimer matriks kompozitleri, mukavemet ve bozulma, kompozitlerin mikromekaniği, kompozit yapılarının dizaynı, kompozitlerin muaynesi ve onarımı.

MATE448 - Toz Metalurjisi (3 + 0) 5

Metalik tozların üretimi ve karakterizasyon yöntemleri, toz sıkılaştırma ve sinterleme, tek-eksenli ve eşbasınçlı (isostatic) sıkıştırma, sinterleme teorisi ve farklı proses koşullarının etkisi, ıslatma ve yüzey difüzyonu, katı ve sıvı hal sinterlemesi, toz metalurjik malzemelerin avantaj ve limitleri.

MATE450 - Tahribatsız Malzeme Değerlendirmesi (3 + 0) 5

Tahribatsız malzeme testi (NDT) ve değerlendirmesinin tanım ve kapsamı, temel NDT yöntemleri, sıvı penetrant yöntemi, manyetik parçacık yöntemi, ultrasonik yöntem, radyografi yöntemi, girdap akımı yöntemi, göz ile muayene, akustik emisyon ile muayene, NDT standardları.

MATE452 - Mühendislik Malzemelerinin Kırılması ve Yetmezlik Analizi (3 + 0) 5

Hasar ve yetmezlik analizinde kullanılan genel prosedür ve teknikler, tipi kırılma türleri, çatlama, aşınma, korozyon, malzeme yorgunlugu, yüksek sıcaklık kırılmaları, sünek ve gevrek kırılma, örnek olay çalışmaları, önlem ve önleyici faaliyetler.

MATE456 - Cam Bilimi ve Teknolojisi (3 + 0) 5

Seramiklerin tanımı, ham malzemeler, seramik malzemelerin kristal yapıları ve özellikleri, atomik bağ, faz diyagramı, cam ve camsı seramik, mekanik özellikler ve davranışlar, termal özellikler ve davranışlar, refrakter seramikler, teknik seramikler, yapısal seramikler.

MATE464 - Malzemelerin Yüzey İşlemleri (3 + 0) 5

Malzeme yüzeylerinin özellikleri ve karakterizasyonu, değme (kontak) teorisi, yüzey sertleştirme metodları, karbürleme, dönüşüm kaplamaları, yüzey kaplama yöntemleri: gaz, sıvı çözelti ve eriyik halden kaplama süreçleri, fiziksel ve kimyasal buhar biriktirim yöntemlerinin prensipleri, elektrokimyasal kaplama, püskürtme kaplamalar.

MATE466 - Polimer Bilimi ve Teknolojisi (3 + 0) 5

Polimerlerin sınıflandırılması, polimerizasyon, polimerizasyon türleri, polimer karakterizasyonu, karakterizasyon yöntemleri, polimerlerin amorf, kristal ve elastomer halleri.

MATE460 - Biyomalzemeler (3 + 0) 5

Biyomalzemenin tanımı, biyouyumluluk, ev sahibi sistemin cevabı, sentetik ve biyolojik malzemeler, sentetik biyomalzemelerin sınıflandırılması, polimerler, implant ve ev sahibi sistemin etkilendiği faktörler, biyomalzemelerin uygulama alanları, implantların tarihçesi, biyomalzeme alanında günümüzdeki çalışmalar, eğilimler, malzemelerin yığın ve mekanik özelikleri, yüzey analiz metodları, metalik, polimerik, seramik ve kompozit biyomalzemeler, extrakorporal cihazlar için sterilizasyon yöntemleri

MATE462 - Nanomalzemeler (3 + 0) 5

Nanoteknolojinin temelleri, tarihçesi, uygulamaları ve yeni materyaller, nanomalzemelerin sentezi ve uygulamaları ve mevcut teknoloji uygulamaları ile ilgili olarak endüstrideki uygulamaları, gelecek trendler ve yeni gelişen teknolojiler.

MATE441 - Döküm Süreçleri ve Uygulamaları (2 + 2) 5

Kalıplama kumları ve kum kalıba döküm; refrakterlik testi; kalıplama pratiği, CO2 ile kalıplama, organik bağlayıcılı kalıp ve maça yapımı, ısıya duyarlı bağlayıcılar, maça yağları ve maça reçineleri, metilen mavisi deneyi; dökme demir üretimi; aşılama, çil testi; demirdışı metal ve alaşımlarının dökümü; sürekli döküm ve ince slab dökümü.

MATE445 - Malzemelerin Isıl İşlemleri ve Yüzey Sertleştirmesi (2 + 2) 5

Metal gereçlerin ısıl işlemlerinin önemi; ısıl işlem fırınları ve atmosferleri; çözündürme ve östenitleme; soğutma hızı etkileri; su verme ve menevişleme; çökelme sertleşmesi; yüzey sertleştirme yöntemleri; nitelik denetimi.

MATE491 - Ortak Eğitim Uygulaması I (3 + 0) 5

xxxx

MATE493 - Ortak Eğitim Uygulaması II (3 + 0) 5

xxxx

MATE458 - Kataliz ve Yakıt Pili Malzemeleri (3 + 0) 5

Kataliz ve katalitik reaktörlerin temelleri; katalizör sentezleme yöntemleri; katalitik malzeme özellikleri ve karakterizasyon yöntemlerinin temelleri; Katalizör malzeme yapısı ve aktivite ilişkisi, elektrokataliz, fotokataliz ve farklı yakıt pili çeşitleri hakkında temel bilgiler ve bu uygulamarda kullanılan malzemeler; mevcut teknoloji uygulamaları; gelecek trendler ve yeni gelişen teknolojiler

MATE470 - Doku Mühendisliğine Giriş (3 + 0) 5

Giriş ve doku mühendisliğinin önemli terminoloji ve kavramları, doku mühendisliğinde kullanılan hücreler, doku mühendisliğinde kullanılan biyomalzemeler, doku üretim yöntemleri, yapay dokunun damarlaşması ve doku mühendisliğinde kullanılan biyoreaktörler.

MATE410 - Tasarımda Malzeme Seçimi (2 + 2) 9

Tasarım süreci, tasarım evreleri, tasarım araçları, yetmezliğe karşı tasarım, tasarımda malzeme ve proses seçimi, malzeme ve proses seçimi için örnekler, kalite, emniyet, ekonomik konular, kalite fonksiyonlarının yayımı, ardışık ve çakışık tasarım kavramları.

MATE420 - Mezuniyet Projesi (1 + 4) 9

Metalürjik/malzeme süreç ve test sistemleri dizaynı, malzeme modelleme, özel mühendislik uygulamaları için malzeme seçimi, fizibilite analizi vb konularda edinilen bilgilerin uygulamaları üzerine bölüm öğretim üyesince danışmanlığı yapılan mezuniyet projesi.

MATE404 - Metal Malzemeler (3 + 0) 5

Çelik standartları ve standart çelikler; dökme demirler, demir dışı metal ve alaşım türleri; metal malzemelerin niteliğini belirleyen nitelik etmenleri; içyapının mekanik özellikler üzerindeki etkileri.