MMR101 - Mimarlıkta Temel Tasarım I (4 + 8) 10

Tasarım deneyimi, kavram ve ilkeleri; bileşenleri şekil, çizgi, renk ve doku olan iki boyutlu tasarım; bu ögelerin yanı sıra, ışık, gölge ve yüzey plastisitesini içeren röliyef tasarımı; ve tüm bu ögelerle birlikte cisim, boşluk, kütle, ve uzam ögelerini yaratan üç boyutlu tasarım çalışmaları.

MMR103 - Mimari Anlatım Teknikleri I (2 + 2) 6

Çizim araçları kullanılma esasları; çizgi ve yazı uygulamaları;geometrik şekillerin iki boyutlu çizim teknikleri; bir objenin iki boyutlu görünüşlerinin dik izdüşüm metodu ile çizilmesi; plan, kesit ve görünüş çizim teknikleri.

MMR111 - Mimarlık İlke ve Kavramları (3 + 0) 4

Mimarlık disiplini ve mimari tasarımın kapsam, deneyim ve kavramları; biçim olgusu; biçimlerin davranış özellikleri, a.) bedensel, mekansal ve yüzeysel özellikleriyle ilgili algısal değerleri, görsel düzen ilkelerinin nasıl kullanıldığı, b.) strüktürel ilke ve sistemleri, c.) yerine getirdikleri işlevler.

MMR102 - Mimarlıkta Temel Tasarım II (4 + 8) 10

Strüktürel ilke ? biçim ilişkisi; insan ölçeğinde ve mimari ölçekte işlev ? mekansal biçim ilişkisi; analizler ile elde edilen verilerin tasarlama bilgilerine dönüştürülmesi; karmaşık olmayan mimari tasarım konularında strüktür-mekan-işlev bütünlüğünün kurulması; topoğrafyanın mimari ve kentsel ölçeklerde tasarımın bir bileşeni olarak şekillend

MMR122 - Mimarlık Tarihi I (3 + 0) 4

Paleolitik devirden başlayarak mimarlık ve sanat tarihsel gelişimin ve coğrafi farklılıklar ile sosyo-kültürel etkileşimlerin görseller eşliğinde karşılaştırılarak incelenmesi.

MMR106 - Maket Yapım Teknikleri (1 + 2) 3

Maket yapımına yönelik olarak başta kağıt-karton türevleri olmak üzere değişik malzemelerin aşamalar halinde uygulanması.

MMR104 - Mimari Anlatım Teknikleri II (2 + 2) 6

Mimari tasarımda iki ve üç boyutlu çizim teknikleri

MMR231 - Statik ve Mukavemet (3 + 0) 4

Vektörler; kuvvet kavramı; rijit cisimlerde denge; mesnetler; kafes sistemler; kesme kuvveti ve eğilme momenti; kirişlerde iç kuvvetler; ağırlık merkezi; atalet momenti gerilme ve şekil değiştirme durumları; çubuklarda basit ve birleşik mukavemet durumları; eğilme ve burulma etkileri.

MMR223 - Mimarlık Tarihi II (3 + 0) 3

Mimarlık tarihinin 15. yüzyıl başından 19. yüzyıl ortalarına kadar geçirdiği evreler; toplumsal yapı değişikliklerinin mimariye yansıması; 1789 Fransız İhtilali sonrası Avrupa mimarisi?nden örnekler; Dünya?da ve Türkiye?deki gelişmeler; Orta Asya , Selçuklu ve Beylikler Dönemi Mimarisi, Osmanlı Dönemi Mimarisi.

MMR201 - Mimari Tasarım I (4 + 8) 10

İnsan, fiziksel çevre ve sosyal çevre ilişkisini barındıran basit işlevli bir mimari tasarım projesi için, seçilen bir arazinin tarihsel verileri, topografik ve morfolojik durumunun çalışılması; stüdyo uygulamaları ve eleştirileri eşliğinde, bireysel olarak bir mimari tasarımın geliştirilmesi. Ön koşul: MMR 102 Temel Tasarım II

MMR253 - Yapım Bilgisi I (2 + 2) 4

Yapı sistemleri, yapı-zemin ilişkisi, yapı-çevresel faktörler ilişkisi, taşıyıcı sistemler , yapı ögeleri ; farklı ölçeklerdeki tasarım ve yapılabilirlikleri araştırma ve uygulama.

MMR299 - Staj I (10 + 20) 6

4 hafta.

MMR213 - Soyutlama Teknikleri I (1 + 2) 3

Mimarlık ve diğer görsel tasarım dallarında, bilinenden bilinmeyene, dışsaldan içsele, zihinsel açılımlar, girişimler, şekiller oluşturulmasının teknikleri.

MMR214 - Soyutlama Teknikleri II (2 + 2) 3

Mimarlık ve diğer görsel tasarım dallarında, bilinenden bilinmeyene, dışsaldan içsele, zihinsel açılımlar, girişimler, şekiller oluşturulmasının teknikleri.

MMR216 - Vaziyet Planı İlkeleri (1 + 2) 3

Mimari tasarımda vaziyet planlamasına çeşitli yaklaşımlar ve planlama tekniklerinin mimari tasarımda uygulanmaları.

MMR317 - Yaya Mekanı (2 + 0) 3

Yaya mekanı tasarım ölçüt ve ilkeleri

MMR315 - Salon Yapıları (1 + 2) 3

Salon yapılarında iç hacmin ve dışın tasarım süreci; sahne mekân bilgisi; yapı fiziği ve salon çevre düzenini de kapsayan biçimsel/görsel düzeni.

MMR344 - Beden, Mekan ve Devinim (1 + 2) 3

Beden ile mekan arasındaki ilişkinin devinim ile keşfedilmesi, mekân algısının zihin ve beden ilişkisi üzerinden araştırılması; bireyin bedensel hareketler ile kendisini ifade etmesi, mekan okuma egzersizleri ile o mekânın algısal yön ve özelliklerini keşfetmesi için özgün yaratım alanının açılması.

MMR212 - Çevresel Etik ve Estetik (1 + 2) 3

Doğal ve insan yapısı çevrelerin yaşanılan deneyimlerine ilişkin estetik değerler; çevresel sorunlar, kaygılar ve etik sorumluluklar.

MMR217 - Mekan ve Enstalasyon (1 + 2) 3

Mekânları dönüştürerek, mekânlarda ekleme, çıkarma, enstalasyon çalışması yapılması; mekânların tasarım prensipleri üzerinden oyunlar aracılığı ile analizlerinin yapılması; mekân algısında oyunun, normal düzenin dışına çıkma, alışılmış olana yabancılaşma aracı olarak kullanılması; enstalasyonun tarihsel oluşumu.

MMR325 - Bilim Kurgu ve Mimarlık (1 + 2) 3

Değişimlerden (toplumsal, kültürel, politik, ideolojik, teknolojik) etkilenen farklı tür mekânların tasarım verileri ve sonuçları.

MMR241 - Mimarlıkta Kapsayıcı Tasarım (2 + 0) 3

Herkes için tasarım yaklaşımı; evrensel tasarım kavramı ve prensipleri; kapsayıcı tasarım yaklaşımı ve prensipleri; engelli, yaşlı, çocuk dahil toplumun her ferdinin kamusal mekâna ve dolayısıyla sosyal yaşama entegrasyonu.

MMR345 - Tasarımda Çevresel Etkiler (2 + 0) 3

Farklı kentsel yapılı çevrelerdeki planlama, tasarım ve uygulama süreçlerinde ele alınması gerekli bölgesel ve çevresel etkiler; örneklerle göz önüne alınması gereken özellikler (kentsel, kültürel, toplumsal, ekonomik, v.b.).

MMR215 - Mimarlıkta Peyzaj Tasarımı (1 + 2) 3

Peyzaj mimarlığı tasarımının, mimari tasarımla bütünleşikliğini sağlayan ana kavramlar.

MMR266 - Hücre Tabanlı Sunum Teknikleri (1 + 2) 3

İki boyut- ?raster? tabanında çalışan dijital araçların kullanımı ile mimari projelerin sunumu.

MMR363 - Üç Boyutlu Mimari Animasyon (1 + 2) 3

Üç boyutlu animasyonun gelişim aşamaları, kullanım alanları; animasyon tekniklerine ilişkin kavramlar ve uygulamalı çalışmalar; ışık ve kamera kullanımının animasyonda etkisi.

MMR323 - Mekansal Ütopyalar (2 + 0) 3

Mimarlıktan planlamaya, modadan bilime hatta bilim kurguya kadar günümüz tasarım çizgisini şekillendiren hayali tasarımları, tasarlayanları, düşünenleri ve bazıları uygulanmış tasarımları yeniden ele alarak değerlendirme.

MMR361 - Bilgisayarla İleri Sunum I (1 + 2) 3

Mimari tasarımların bilgisayar programları yardımı ile görselleştirilmeleri.

MMR362 - Bilgisayarla İleri Sunum II (1 + 2) 3

Mimari tasarımların bilgisayar programları yardımı ile görselleştirilmeleri.

MMR262 - Sayısal Ortamda Görselleme (2 + 2) 3

Mimari sunum amaçlı görsellerin Adobe-Photoshop yazılımı ile üretilmesi.

MMR263 - Sayısal Ortamda Modelleme II (2 + 2) 3

3 boyutlu basit elemanlardan karmaşık elemanlara doğru modelleme teknikleri; tasarımın irdelenmesi ve geliştirilmesi; 2 boyutta yapılan tasarımların 3. boyutta ifadesi ve sunum tekniklerinin uygulanması.

MMR261 - Sayisal Ortamda Modelleme I (2 + 2) 3

?Sayısal Grafik? kavramının tanımı, vektörel çizim mantığı ve disiplininin oluşturulması; Autocad programında 2D komutlarının mimari disiplin içinde örnek bir projenin tasarım ve çizim aşamalarında (plan, kesit ve görünüşler olarak) kullanılması.

MMR202 - Mimari Tasarım II (4 + 8) 10

Kent dokusu içerisinde, birden fazla işlevi barındıran konut ağırlıklı bir mimari tasarım projesi için, yakın çevredeki mevcut yapılaşma ve çevre analizleri yapılması; stüdyo uygulamaları ve eleştirileri eşliğinde, bireysel olarak bir mimari tasarımın geliştirilmesi. Ön koşul: MMR 201 Mimari Tasarım I

MMR254 - Yapım Bilgisi II (2 + 2) 4

Çatı sistemleri, çözümleri ve detayları, kapılar, pencereler,giydirme cepheler, ıslak hacimler üzerine bilgiler; edinilen bilgiler bağlamında malzeme ve konstrüksiyon kararları; araştırma ve uygulamalarla 1/20, 1/10, 1/5, 1/2, 1/1 ölçeklerinde sistem ve nokta detaylarının elde edilmesi. Ön koşul: MMR 251 Yapım Bilgisi I

MMR224 - Mimarlık Tarihi III (3 + 0) 3

Kronolojik olarak iz bırakan eserler üzerinden tasarımın zamanla sınırlı olmayan ilkeleri ve bu ilkelerin eserlerin ait olduğu dönemlerdeki gelişmelerle birlikte ele alınması.

MMR232 - Strüktürel Davranış ve Analiz (3 + 0) 4

Yapı bileşen ve elemanlarında gerilim tipleri ve strüktürel davranışlar; strüktürel sistem çeşitliliği: form aktif sistemler, vektör aktif sistemler, yüzey aktif sistemler, karma sistemler, şişme sistemler, yüksek yapı sistemleri.

MMR399 - Staj II (0 + 0) 10

6 hafta.

MMR301 - Mimari Tasarım III (4 + 8) 10

İnsan ve sosyal çevre ilişkisini barındıran karmaşık işlevli bir mimari tasarım projesi için, yakın çevredeki mevcut yapılaşma ve çevre analizleri yapılması; stüdyo uygulamaları ve eleştirileri eşliğinde, bireysel olarak bir mimari tasarımın geliştirilmesi.

MMR311 - Kent Planlama İlkeleri (3 + 0) 4

Kent'in ortaya çıkışı, farklı dönemlerde gelişimi; kentsel yaşam olgusu ve kenti oluşturan kullanım ve kullanım alanlarının ve etmenlerin mesleki terminolojisi; planlamanın kente yaklaşımı ve farklı kent parçaları ile kent bütününün planlama ilkeleri; kentsel çevreyi şekillendiren etmenler; kentsel kavramlar, veriler ve kentsel alanların iç yapılar

MMR381 - Fiziksel Çevre Denetimi I (2 + 2) 5

İç mekanda ses ve yankı kontrolü ve tasarımda olumlu ve olumsuz etkilerinin değerlendirilmesi; doğal ve yapay aydınlatmanın olumlu olumsuz yönlerinin tespit edilmesi ve aydınlatma şekillerinin tasarım amacı ile kullanılabilmesinin sağlanması; yapım ve kullanım aşamasında mimari projelerde alınması gereken teknik önlemler.

MMR331 - Strüktürel Tasarım I (2 + 2) 5

İnşaat ve detay tasarımı kapasitelerinin geliştirilmesi; strüktürel sistemlerin analizi; uygun tekniklerin, malzemelerin ve bu malzemelere ait özelliklerin kavranması.

MMR312 - Mimarlıkta Deneyim ve Tasarım (1 + 2) 3

Mimarlığın çok kültürlü, çok disiplinli ve çoklu etkileşim boyutlarının ters okuma yöntemiyle irdelenmesi; araştırma, analiz ve yorumlamalarla, deneyimleme ile tasarımın yerindeliğinin eleştirisi; bağlam ve eser kavramlarının örnekler üzerinden tanımlanması.

MMR353 - Çağdaş Yapı Malzemeleri (2 + 0) 3

Yapı-malzeme-tasarım ilişkileri; yapı malzemelerinin temel özellikleri; kompozit malzemeler; bağlayıcı malzemeler, çimento, alçı, kireç, doğal yapı taşları; beton; sıvalar, mozaik, metaller; doğal ahşap; yapay ahşap; toprak yapı malzemeleri; tuğla, kiremit, seramik, porselen, cam, plastikler; levhalar-kaplamalar, profiller, köpükler, dokumalar,

MMR334 - Çağdaş Strüktür Sistemleri (2 + 0) 3

Strüktür temel kavramları, ilkeleri, yapısal yükler ve strüktürel davranışlar, alternatif strüktürler, örneklerle strüktür incelemesi ve proje okuma, strüktürel ve yapısal uygunluk, alternatif strüktürel önermeler.

MMR355 - Çelik Yapılar (2 + 0) 3

Çelik yapı kavramı, malzemesi, üretim biçimleri ve özellikleri, profil en kesitleri; çelik yapının üstün ve zayıf yönleri; birleşim elemanları; çelik yapı elemanları; dolu gövdeli ve boşluklu gövdeli kirişler, düzlem kafes kirişler, mesnetler ve düğüm noktalarının düzenlenmesi; çelik çerçeve oluşturma esasları, stabilite elemanlarını düzenlenmesi

MMR318 - Kent ve Mimarlık (1 + 2) 3

Kentle kurulan ilişkide, kültürel doğal ve tarihsel mirasın yerindelikleri üzerinden, mimarlık kültürünün farklı yöntemlerle deneyimlenmesi; deneyimlerin kalıcı hafızaya dönüştürülerek toplumla paylaşılması için kent ve mimarlık belleğinin açığa çıkartılması; kent içi rotalar ve bellek haritası oluşturulması.

MMR433 - Yüksek Bina Tasarımı ve İnşası (2 + 0) 3

Yüksek binalarda yapısal kuvvetler ve yeniden yönlendirilmesi; alternatif strüktürler; örneklerle strüktür incelemesi ve proje okuma; strüktürel uygunluk; alternatif strüktürel önermeler.

MMR343 - Gündelik Hayat ve Konut (2 + 0) 3

Konut ve gündelik hayatın karşılıklı etkileşiminden hareketle, konutun mekânsal ve işlevsel özellikleri; kullanıcı profilleri farklı olan değişik niteliklerdeki konutlarda kullanıcılar üzerinden yapılan araştırmalarla konut-kültür ve kimlik ilişkisinin sorgulanması.

MMR421 - Tasarım Felsefesi (2 + 0) 3

Batı dünyasının 20. yüzyıl tasarımları, tasarım gelişim ilkeleri ve tasarım felsefeleri; Dışavurumculuk, Köprü, Paris Okulu, Kübizm, Fütürizm, Dadaizm, Modernizm, Bauhaus, Konstrüktivizm, Gerçekçilik, Pürizm, Art-Deco, Minimalizm, Sürrealizm, Pop-Art, Post-Modernizm, Konsept Tasarımlar gibi sanat ve tasarım akımları;tasarım ürünleri ve arkalarında

MMR442 - 20. Yüzyılda Mimarlık ve İnsan İlişkisi (2 + 0) 3

Kişi için tasarım kavramlarının, toplum için mimari anlayışı çerçevesinde tanıtılması; 20. yüzyıl Avrupası mimarlarının bu anlayışa ilişkin düşünsel ve pratik söylemleri.

MMR443 - 20. Yüzyılda Mimarlık ve Toplum Söylemi (2 + 0) 3

Toplum ve mimarlık ilişkileri bağlamı; 20. yüzyıl Avrupa mimarlarından örneklerle toplum ve mimarlık ile ilgili kavramsal yaklaşımlar ve mimarlık üretimleri.

MMR444 - Tarihi Mekanların Analizi (2 + 0) 3

Antik dönem, Avrupa ve Türk- İslam dünyasından seçilen tarihi mekanların gelişimi; yapıların işlevlerinin mekana yansımasını aydınlatan kuramsal bilgiler; konut ve yerleşimlerin sosyal ve coğrafi etmenlerle birlikte gelişimi;seçilen yapıların siyasi, sosyo-kültürel, doğal etkenler ile şehir tarihi, mimari ve sanat tarihi açılarından mimari özellik

MMR445 - Tarihi Kentlerde Mekan (2 + 0) 3

Anadolu?daki tarihi kentlerin topoğrafya ile bağlantılı olarak kuruluşu ve gelişimi; Antik dönemden günümüze kadar siyasi, sosyo-kültürel, doğal etkenler ile şehir tarihi, mimari ve sanat tarihi açılarından geçirdikleri değişimler; seçilecek tarihi kentlere dönemsel özellikleri inceleme gezileri yapılması. Ön koşul: MMR 221 Mimarlık Tarihi I ve MM

MMR446 - Tarih Boyunca Kent, Ticaret ve Mekan (2 + 0) 3

Antik dönem ve Türk-İslam dünyasında ticaret kavramı ve gelişimi; Anadolu ticaret yollarının kentlere ve mimariye etkileri; küçük el zanaatkarları ile tacir ayrımının mekana yansımasını aydınlatan kuramsal bilgiler; bölgelerarası ticaret ile kentteki üretimi birleştiren bedestenin özellikleri ve çevresindeki hanlar, çarşı ve diğer yapılarla bağlan

MMR447 - Ankara'da Kamusal ve Özel Alan (2 + 0) 3

?Kamu?, ?kamusal alan?, ?özel alan? kavramları; Ankara kentinde yer alan kamu yapıları ve alanları ve tarihsel gelişimleri; ?yarı-kamusal alan? kavramı; ?özel alan? çerçevesinde Ankara?da modern konut yaşamı.

MMR341 - Çocuk ve Mimarlık (1 + 2) 3

Çocuğun yaratıcılığı ile mimarlığın yaratıcılığının buluşturulması; mimarlık öğrencisinin mekânları şekillendirişi sürecinde çocuğun doğrudan katılımcı olduğu ve farklı yöntemlerle sürdürülen bir mimarlık üretim sürecinin deneyimlenmesi.

MMR347 - Toplumsal Yapı ve Mekan İlişkisi (1 + 2) 3

Kent ve mimarlık alanı ile mekân üretim ve organizasyonlarının toplumsal yapı ve toplumsal değişim süreci ile ilişkisi; Türkiye?de ve Batı?da kent ve mimarlık alanındaki değişimlerin, tarihsel süreç içerisinde ve mekânsal süreçler özelinde toplumsal ilişkiler zemininde karşılaştırılması; kitap bölümlerinden okumalar ve okumalara koşut sinema filmle

MMR371 - Enerji Etkin Yapı Tasarımı I (1 + 2) 3

Yapının çevresinden etkilenme faktörleri and alınması gereken önlemler; mimari tasarımda uygulama.

MMR375 - Mimari Akustik Uygulamaları I (1 + 2) 3

Temel akustik ve mimari akustiğin fiziksel çevre ve mimari tasarımda uygulama projeleri.

MMR376 - Mimari Akustik Uygulamaları II (1 + 2) 3

Temel akustik ve mimari akustiğin fiziksel çevre ve mimari tasarımda uygulama projeleri.

MMR372 - Enerji Etkin Yapı Tasarım II (1 + 2) 3

Yapının çevresinden etkilenme faktörleri and alınması gereken önlemler; mimari tasarımda uygulama.

MMR374 - Ses ve Işık Tasarımı (1 + 2) 3

Ses, akustik ve ışık konularında temel bilgiler; ses ve ışık ile ilgili bilgilere dayalı yapılan tasarımların uygulanması ve kullanıcı üzerindeki etkileri.

MMR422 - Mimarlıkta Çözümleme Yöntemleri (2 + 0) 3

Mimarlığın tasarımı etkileyen etmenlerle nasıl bir yöntem izlenerek elde edileceği; çok kültürlü, çok disiplinli ve çoklu araştırma yöntemleri ve problem çözme yöntemlerinin kullanılması; görsel anlatım ve doğrudan deneyimleme ile tasarım eleştirisi; süreç, strüktür, işlev, biçim, yaratıcılık, bağlam ve eser kavramlarının örneklerle tanımlanması.

MMR393 - Mimari Tasarım Yarışması (0 + 4) 4

Mimarlık öğrencilerinin Bölüm Kurulu tarafından onaylı olarak, Bölüm dışı kurumların açmış olduğu nitelikli ulusal ve uluslararası mimari tasarım yarışmalarına danışman öğretim elemanı gözetiminde bireysel veya ekip olarak katılmaları.

MMR394 - Yerinde Mimari Araştırma (2 + 2) 3

Türkiye ve yurt dışında, yapılı eserler ve çevrelerin doğrudan deneyimleme ve incelemeye dayalı olarak yerinde yürütülecek olan mimari arazi çalışmaları veya mimari çalıştaylar.

MMR364 - Mimari Bilgi Modelleme (2 + 2) 3

Mimari tasarımların Revit ortamında YBM sistemine göre dijital ortama aktarılması.

MMR322 - Çağdaş Mimarlık Akımları (2 + 0) 3

20 yy ikinci yarısı ve 21.yy Dünya Mimarlığını tarihsel, coğrafi, çevresel, yerel, küresel, iklimsel, kültürel ilişkiler bağlamında anlama, Uluslararası Modern Mimarlığın yerel ve tarihi bağlama yönelişini; sürdürülebilirlik konusunun yüksek teknoloji kullanımı ile gündeme gelişini; mimarlığın tarihe yeni bakışı, felsefe ve doğa etkilenimlerini; yeni uluslararası söylemleri izleme, karşıt görüşleri değerlendirebilme ve irdeleme becerisi kazanma.

MMR382 - Fiziksel Çevre Denetimi II (2 + 2) 5

İç mekanda ses ve yankı kontrolü ve tasarımda olumlu ve olumsuz etkilerinin değerlendirilmesi; yapım ve kullanım aşamasında mimari projelerde yangına karşı alınması gereken teknik önlemler.

MMR302 - Mimari Tasarım IV (4 + 8) 10

Binaların veya bina gruplarının ve kent ile ilişkilerinin farklı ölçeklerde eleştirel olarak analizi; karmaşık ve çok işlevli bina programlarının ve çözüm önerilerinin geliştirilmesini içeren bir mimari tasarım projesi için, karmaşık işlevlerin, farklı strüktür, konstrüksiyon ve üretim biçimlerinin araştırılması; stüdyo uygulamaları ve eleştirileri

MMR332 - Strüktürel Tasarım II (2 + 2) 5

Strüktürel sistemlerin ileri seviye anlatımı; yapı bileşen ve elemanlarındaki gerilim tipleri ve strüktürel davranışlar; strüktürel sistem çeşitliliği: form aktif sistemler, vektör aktif sistemler, yüzey aktif sistemler, karma sistemler, şişme sistemler, yüksek yapı sistemler le ilgili konuların daha ilerlemiş ve detaylı sunumu.

MMR306 - Kentsel Tasarım (2 + 2) 4

Seçilen bir kent parçasının farklı ölçeklerde analitik olarak çalışılması; bir tasarımın geliştirilmesinde farklı ölçeklerde gereken karar alma süreçleri; kentsel tasarım terminolojisi ve dilini yerleştirmek için seçilen okumalar.

MMR401 - Mimari Tasarım V (4 + 8) 10

Kentsel tasarım söylemleri ile yeni teknolojik imkanların ve çok boyutlu araştırmanın yer verildiği bir mimari tasarım projesi için, yakın çevredeki mevcut yapılaşma ve çevre analizleri yapılması; her öğrencinin kazanmış olduğu mimari tasarım birikimi ile bireysel olarak stüdyo uygulamaları ve eleştirileri eşliğinde, işlev, mekânsal örgütlenme ve

MMR499 - Staj III (0 + 0) 10

6 hafta.

MMR491 - Tasarım ve Proje Yönetimi (3 + 0) 6

Tasarım, proje ve toplam kalite yönetimi, yasal yönetsel çerçeve bağlamında tasarıma etki eden faktörler, insan, fiziksel çevre, eylemler, kullanıcı gereksinimleri, sınırlamalar, seçim öncelikleri, değerlendirme kriterlerinin analizi ve organizasyonu; değerlendirme ve denetim.

MMR494 - Çok-Disiplinli Projeler Yönetimi (3 + 0) 6

Mimari büro yönetiminde yürütülen çok disiplinli mimari tasarım sürecinde, proje aşamalarına ve aktörlerine bağlı olarak izlenen yöntemler; farklı senaryolar üzerinden süreçlerin izlenmesi, süreç yönetimi için çözüm ve sistem önerileri geliştirilmesi.

MMR495 - Yapılı Çevre Hukuku (3 + 0) 6

Yapılı çevrelerin (bölge, kent, kır, mahalle, yapı, altyapı, v.b.) ölçek ve kapsamına göre yasal mevzuatlarının çeşitliliği; planlama, projelendirme ve uygulama süreçlerindeki yasal konular; yapılı çevrenin yönetimi ile ilgili konular.

MMR492 - Kentsel Tasarımın İnformel Hukuku (3 + 0) 6

Kent ve yapı ölçeğinde yazılı olmayan kuralların ve düzenlemelerin çeşitliliği; planlama, projelendirme ve uygulama süreçlerindeki fiili konular; gönüllülük, katılım, yaratıcılık, itiraz, arabuluculuk ve müzakere süreçlerinin verimliliğinin arttırılması.

MMR493 - Konut Politikaları, Finansmanı ve Planlama İlkeleri (3 + 0) 6

Konutun işlevleri ve tarihsel olarak değişimi; konut üretim süreci; konut talebini ve fiyatlarını belirleyen davranışsal özellikler;konut politikaları ve finansmanı; Türkiye?deki uygulamalar, kent, yakın çevre, site ve tek parsel düzeylerinde konut alanlarının planlanması.

MMR392 - Yapılı Çevrede Yerel Yönetimlerin Rolü (2 + 2) 6

Mimarlık ve kent politikalarının uygulanması sürecinde yerel yönetimlerin rolünün açığa çıkartılması; yerel yönetim yapılanmasının meslekle iletişimi; katılım, planlama, uygulama, yönetim, kent ekonomisi ve sosyal politikaların, mekânın biçimlenmesi ve organizasyonunun yerel yönetimlerle ilişkisi üzerinden aktarılması.

MMR316 - Kentsel Dönüşüm Uygulamaları (3 + 0) 6

Kentsel dönüşüm uygulamalarının çeşitliliği ve kullanılan kurallar.

MMR482 - Mimari Kalıtı Koruma (3 + 0) 6

Koruma ile kültür mirası kavramları; kültür mirasının korunmasına ilişkin kuram, teknik ve süreçler; tarihi yapıların restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması; yenilenme ve işlev değiştirilmesi için yeniden tasarıma yönelik kuramsal ve uygulama bilgisi; çağdaş koruma kuramı ve teknikleri; alan çalışması yapılarak proje hazırlanması.

MMR402 - Mimari Tasarım VI (4 + 8) 10

Kentsel tasarım söylemleri ile yeni teknolojik imkanların ve çok boyutlu araştırmanın yer verildiği bir mimari tasarım projesi için, yakın çevredeki mevcut yapılaşma ve çevre analizleri yapılması; her öğrencinin kazanmış olduğu mimari tasarım birikimi ile bireysel olarak stüdyo uygulamaları ve eleştirileri eşliğinde, işlev, mekânsal örgütlenme ve