ENG121 - Temel İngilizce I (4 + 0) 3

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük rutinler

ENG122 - Temel İngilizce II (4 + 0) 3

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para ve alışveriş konuları.

ENG221 - Temel İngilizce III (3 + 0) 3

Başlangıç üstü düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; turistik yerler, otel hizmetleri, yaşam tarzı, günlük rutinler, insanlar, kişilikler, yiyecek ve içecekler.

ENG222 - Temel İngilizce IV (3 + 0) 3

Başlangıç üstü düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat, mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon konuşmaları ve kültürel olgular

ENG321 - İş Yaşamı için Temel İngilizce I (3 + 0) 3

Akademik ve iş yaşamına yönelik iletişim becerileri; iş hayatı, bireyler, rutinler, iş toplantıları, izin isteme, kurallar, yardım isteme, öneride bulunma ve e-posta konuları.

ENG322 - İş Yaşamı için Temel İngilizce II (3 + 0) 3

Akademik ve iş yaşamına yönelik iletişim becerileri; iş hayatındaki stres, bütçe, iş planı ve zaman sınırı, akademik nitelik, mülakat teknikleri, iş becerileri, kariyer planlama, düzenlemeler ve e-posta yazma.

HIST101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2 + 0) 2

Fransız İhtilali; Osmanlı Devletinin yapısı ve jeopolitik konumu, çöküş nedenleri; Batılılaşma hareketleri ve I. Meşrutiyet; II. Meşrutiyet; Trablusgarp ve Balkan savaşları; I. Dünya Savaşı; Kurtuluş Savaşı öncesi dönemi, kongreler, Misak-ı Milli ve TBMM`nin açılışı.

HIST102 - Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi II (2 + 0) 2

Kurtuluş Savaşı; Lozan Antlaşması; Cumhuriyetin ilanı; saltanatın ve halifeliğin kaldırılması; Atatürk devrimleri; milli ekonominin kurulması; II. Dünya Savaşı, öncesi ve sonrası; 1960 aonrası Türkiye Cumhuriyeti.

HIST201 - Uygarlık Tarihi (3 + 0) 3

Kronolojik bir sıra içerisinde Sümer medeniyetinden Bilim Devrimine kadar geçen süreçte yükselen medeniyetler.

KRY111 - Kariyer Planlama (1 + 0) 1

Atılımlı olmak, Öğrenci odaklı programlar, Fakülte, Bölüm tanıtımları, Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim, Erasmus, CV yazım türleri, Mülakat teknikleri, Etkili İletişim ve sunum teknikleri

MATH107 - Temel Matematik I (2 + 0) 2

Kümeler, sayılar, aralıklar, mutlak değer, üslü ve köklü ifadeler, özdeşlikler, denklem ve eşitsizlikler, polinomlar, düzlemde koordinat sistemi, düzlemde doğru ve ikinci dereceden eğrilerin grafikleri, doğrusal denklem sistemleri ,matrisler ve determinantlar.

MATH108 - Temel Matematik II (2 + 0) 2

Fonksiyonlar, trigonometrik fonksiyonlar, üstel ve logaritma fonksiyonları, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları, belirli-belirsiz integraller, integral alma teknikleri, alan ve hacim hesaplama.

MMR101 - Mimarlıkta Temel Tasarım I (4 + 8) 10

Tasarım deneyimi, kavram ve ilkeleri; bileşenleri şekil, çizgi, renk ve doku olan iki boyutlu tasarım; bu ögelerin yanı sıra, ışık, gölge ve yüzey plastisitesini içeren röliyef tasarımı; ve tüm bu ögelerle birlikte cisim, boşluk, kütle, ve uzam ögelerini yaratan üç boyutlu tasarım çalışmaları.

MMR102 - Mimarlıkta Temel Tasarım II (4 + 8) 10

Strüktürel ilke ? biçim ilişkisi; insan ölçeğinde ve mimari ölçekte işlev ? mekansal biçim ilişkisi; analizler ile elde edilen verilerin tasarlama bilgilerine dönüştürülmesi; karmaşık olmayan mimari tasarım konularında strüktür-mekan-işlev bütünlüğünün kurulması; topoğrafyanın mimari ve kentsel ölçeklerde tasarımın bir bileşeni olarak şekillend

MMR103 - Mimari Anlatım Teknikleri I (2 + 2) 6

Çizim araçları kullanılma esasları; çizgi ve yazı uygulamaları;geometrik şekillerin iki boyutlu çizim teknikleri; bir objenin iki boyutlu görünüşlerinin dik izdüşüm metodu ile çizilmesi; plan, kesit ve görünüş çizim teknikleri.

MMR104 - Mimari Anlatım Teknikleri II (2 + 2) 6

Mimari tasarımda iki ve üç boyutlu çizim teknikleri

MMR106 - Maket Yapım Teknikleri (1 + 2) 3

Maket yapımına yönelik olarak başta kağıt-karton türevleri olmak üzere değişik malzemelerin aşamalar halinde uygulanması.

MMR111 - Mimarlık İlke ve Kavramları (3 + 0) 4

Mimarlık disiplini ve mimari tasarımın kapsam, deneyim ve kavramları; biçim olgusu; biçimlerin davranış özellikleri, a.) bedensel, mekansal ve yüzeysel özellikleriyle ilgili algısal değerleri, görsel düzen ilkelerinin nasıl kullanıldığı, b.) strüktürel ilke ve sistemleri, c.) yerine getirdikleri işlevler.

MMR122 - Mimarlık Tarihi I (3 + 0) 4

Paleolitik devirden başlayarak mimarlık ve sanat tarihsel gelişimin ve coğrafi farklılıklar ile sosyo-kültürel etkileşimlerin görseller eşliğinde karşılaştırılarak incelenmesi.

MMR201 - Mimari Tasarım I (4 + 8) 10

İnsan, fiziksel çevre ve sosyal çevre ilişkisini barındıran basit işlevli bir mimari tasarım projesi için, seçilen bir arazinin tarihsel verileri, topografik ve morfolojik durumunun çalışılması; stüdyo uygulamaları ve eleştirileri eşliğinde, bireysel olarak bir mimari tasarımın geliştirilmesi. Ön koşul: MMR 102 Temel Tasarım II

MMR202 - Mimari Tasarım II (4 + 8) 10

Kent dokusu içerisinde, birden fazla işlevi barındıran konut ağırlıklı bir mimari tasarım projesi için, yakın çevredeki mevcut yapılaşma ve çevre analizleri yapılması; stüdyo uygulamaları ve eleştirileri eşliğinde, bireysel olarak bir mimari tasarımın geliştirilmesi. Ön koşul: MMR 201 Mimari Tasarım I

MMR223 - Mimarlık Tarihi II (3 + 0) 3

Mimarlık tarihinin 15. yüzyıl başından 19. yüzyıl ortalarına kadar geçirdiği evreler; toplumsal yapı değişikliklerinin mimariye yansıması; 1789 Fransız İhtilali sonrası Avrupa mimarisi?nden örnekler; Dünya?da ve Türkiye?deki gelişmeler; Orta Asya , Selçuklu ve Beylikler Dönemi Mimarisi, Osmanlı Dönemi Mimarisi.

MMR224 - Mimarlık Tarihi III (3 + 0) 3

Kronolojik olarak iz bırakan eserler üzerinden tasarımın zamanla sınırlı olmayan ilkeleri ve bu ilkelerin eserlerin ait olduğu dönemlerdeki gelişmelerle birlikte ele alınması.

MMR231 - Statik ve Mukavemet (3 + 0) 4

Vektörler; kuvvet kavramı; rijit cisimlerde denge; mesnetler; kafes sistemler; kesme kuvveti ve eğilme momenti; kirişlerde iç kuvvetler; ağırlık merkezi; atalet momenti gerilme ve şekil değiştirme durumları; çubuklarda basit ve birleşik mukavemet durumları; eğilme ve burulma etkileri.

MMR232 - Strüktürel Davranış ve Analiz (3 + 0) 4

Yapı bileşen ve elemanlarında gerilim tipleri ve strüktürel davranışlar; strüktürel sistem çeşitliliği: form aktif sistemler, vektör aktif sistemler, yüzey aktif sistemler, karma sistemler, şişme sistemler, yüksek yapı sistemleri.

MMR253 - Yapım Bilgisi I (2 + 2) 4

Yapı sistemleri, yapı-zemin ilişkisi, yapı-çevresel faktörler ilişkisi, taşıyıcı sistemler , yapı ögeleri ; farklı ölçeklerdeki tasarım ve yapılabilirlikleri araştırma ve uygulama.

MMR254 - Yapım Bilgisi II (2 + 2) 4

Çatı sistemleri, çözümleri ve detayları, kapılar, pencereler,giydirme cepheler, ıslak hacimler üzerine bilgiler; edinilen bilgiler bağlamında malzeme ve konstrüksiyon kararları; araştırma ve uygulamalarla 1/20, 1/10, 1/5, 1/2, 1/1 ölçeklerinde sistem ve nokta detaylarının elde edilmesi. Ön koşul: MMR 251 Yapım Bilgisi I

MMR299 - Staj I (10 + 20) 6

4 hafta.

MMR301 - Mimari Tasarım III (4 + 8) 10

İnsan ve sosyal çevre ilişkisini barındıran karmaşık işlevli bir mimari tasarım projesi için, yakın çevredeki mevcut yapılaşma ve çevre analizleri yapılması; stüdyo uygulamaları ve eleştirileri eşliğinde, bireysel olarak bir mimari tasarımın geliştirilmesi.

MMR302 - Mimari Tasarım IV (4 + 8) 10

Binaların veya bina gruplarının ve kent ile ilişkilerinin farklı ölçeklerde eleştirel olarak analizi; karmaşık ve çok işlevli bina programlarının ve çözüm önerilerinin geliştirilmesini içeren bir mimari tasarım projesi için, karmaşık işlevlerin, farklı strüktür, konstrüksiyon ve üretim biçimlerinin araştırılması; stüdyo uygulamaları ve eleştirileri

MMR306 - Kentsel Tasarım (2 + 2) 4

Seçilen bir kent parçasının farklı ölçeklerde analitik olarak çalışılması; bir tasarımın geliştirilmesinde farklı ölçeklerde gereken karar alma süreçleri; kentsel tasarım terminolojisi ve dilini yerleştirmek için seçilen okumalar.

MMR311 - Kent Planlama İlkeleri (3 + 0) 4

Kent'in ortaya çıkışı, farklı dönemlerde gelişimi; kentsel yaşam olgusu ve kenti oluşturan kullanım ve kullanım alanlarının ve etmenlerin mesleki terminolojisi; planlamanın kente yaklaşımı ve farklı kent parçaları ile kent bütününün planlama ilkeleri; kentsel çevreyi şekillendiren etmenler; kentsel kavramlar, veriler ve kentsel alanların iç yapılar

MMR331 - Strüktürel Tasarım I (2 + 2) 5

İnşaat ve detay tasarımı kapasitelerinin geliştirilmesi; strüktürel sistemlerin analizi; uygun tekniklerin, malzemelerin ve bu malzemelere ait özelliklerin kavranması.

MMR332 - Strüktürel Tasarım II (2 + 2) 5

Strüktürel sistemlerin ileri seviye anlatımı; yapı bileşen ve elemanlarındaki gerilim tipleri ve strüktürel davranışlar; strüktürel sistem çeşitliliği: form aktif sistemler, vektör aktif sistemler, yüzey aktif sistemler, karma sistemler, şişme sistemler, yüksek yapı sistemler le ilgili konuların daha ilerlemiş ve detaylı sunumu.

MMR381 - Fiziksel Çevre Denetimi I (2 + 2) 5

İç mekanda ses ve yankı kontrolü ve tasarımda olumlu ve olumsuz etkilerinin değerlendirilmesi; doğal ve yapay aydınlatmanın olumlu olumsuz yönlerinin tespit edilmesi ve aydınlatma şekillerinin tasarım amacı ile kullanılabilmesinin sağlanması; yapım ve kullanım aşamasında mimari projelerde alınması gereken teknik önlemler.

MMR382 - Fiziksel Çevre Denetimi II (2 + 2) 5

Doğal ve yapay enerji kaynakları. Tesisat bilgileri (temiz ve kirli su, ısıtma, aydınlatma) yapım ve kullanım aşamasında mimari projelerde yangına karşı alınması gereken teknik önlemler.

MMR399 - Staj II (0 + 0) 10

6 hafta.

MMR401 - Mimari Tasarım V (4 + 8) 10

Kentsel tasarım söylemleri ile yeni teknolojik imkanların ve çok boyutlu araştırmanın yer verildiği bir mimari tasarım projesi için, yakın çevredeki mevcut yapılaşma ve çevre analizleri yapılması; her öğrencinin kazanmış olduğu mimari tasarım birikimi ile bireysel olarak stüdyo uygulamaları ve eleştirileri eşliğinde, işlev, mekânsal örgütlenme ve

MMR402 - Mimari Tasarım VI (4 + 8) 10

Kentsel tasarım söylemleri ile yeni teknolojik imkanların ve çok boyutlu araştırmanın yer verildiği bir mimari tasarım projesi için, yakın çevredeki mevcut yapılaşma ve çevre analizleri yapılması; her öğrencinin kazanmış olduğu mimari tasarım birikimi ile bireysel olarak stüdyo uygulamaları ve eleştirileri eşliğinde, işlev, mekânsal örgütlenme ve

MMR482 - Mimari Kalıtı Koruma (3 + 0) 6

Koruma ile kültür mirası kavramları; kültür mirasının korunmasına ilişkin kuram, teknik ve süreçler; tarihi yapıların restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması; yenilenme ve işlev değiştirilmesi için yeniden tasarıma yönelik kuramsal ve uygulama bilgisi; çağdaş koruma kuramı ve teknikleri; alan çalışması yapılarak proje hazırlanması.

MMR491 - Tasarım ve Proje Yönetimi (3 + 0) 6

Tasarım, proje ve toplam kalite yönetimi, yasal yönetsel çerçeve bağlamında tasarıma etki eden faktörler, insan, fiziksel çevre, eylemler, kullanıcı gereksinimleri, sınırlamalar, seçim öncelikleri, değerlendirme kriterlerinin analizi ve organizasyonu; değerlendirme ve denetim.

MMR499 - Staj III (0 + 0) 10

6 hafta.

TURK401 - Türk Dili I (2 + 0) 2

Yeryüzündeki diller ve sınıflandırılmaları; Türk diilinin tarihi, dünyadaki dağılışı ve diğer diller arasındaki yeri; Cumhuriyet döneminde Türk dili; yazım dili; Türkçenin söyleyiş özellikleri; yabancı kelimeler ve ekler; noktalama işaretleri; metinlerde dil ve anlatım.

TURK402 - Türk Dili II (2 + 0) 2

Yazılı anlatım ve türleri; kaynaklardan yararlanma; cümlenin yapısı ve türleri; anlatım bozuklukları; sözlü anlatım türleri.

MMR213 - Soyutlama Teknikleri I (1 + 2) 3

Mimarlık ve diğer görsel tasarım dallarında, bilinenden bilinmeyene, dışsaldan içsele, zihinsel açılımlar, girişimler, şekiller oluşturulmasının teknikleri.

MMR214 - Soyutlama Teknikleri II (2 + 2) 3

Mimarlık ve diğer görsel tasarım dallarında, bilinenden bilinmeyene, dışsaldan içsele, zihinsel açılımlar, girişimler, şekiller oluşturulmasının teknikleri.

MMR216 - Vaziyet Planı İlkeleri (1 + 2) 3

Mimari tasarımda vaziyet planlamasına çeşitli yaklaşımlar ve planlama tekniklerinin mimari tasarımda uygulanmaları.

MMR317 - Yaya Mekanı (2 + 0) 3

Yaya mekanı tasarım ölçüt ve ilkeleri

MMR315 - Salon Yapıları (1 + 2) 3

Salon yapılarında iç hacmin ve dışın tasarım süreci; sahne mekân bilgisi; yapı fiziği ve salon çevre düzenini de kapsayan biçimsel/görsel düzeni.

MMR344 - Beden, Mekan ve Devinim (1 + 2) 3

Beden ile mekan arasındaki ilişkinin devinim ile keşfedilmesi, mekân algısının zihin ve beden ilişkisi üzerinden araştırılması; bireyin bedensel hareketler ile kendisini ifade etmesi, mekan okuma egzersizleri ile o mekânın algısal yön ve özelliklerini keşfetmesi için özgün yaratım alanının açılması.

MMR212 - Çevresel Etik ve Estetik (1 + 2) 3

Doğal ve insan yapısı çevrelerin yaşanılan deneyimlerine ilişkin estetik değerler; çevresel sorunlar, kaygılar ve etik sorumluluklar.

MMR217 - Mekan ve Enstalasyon (1 + 2) 3

Mekânları dönüştürerek, mekânlarda ekleme, çıkarma, enstalasyon çalışması yapılması; mekânların tasarım prensipleri üzerinden oyunlar aracılığı ile analizlerinin yapılması; mekân algısında oyunun, normal düzenin dışına çıkma, alışılmış olana yabancılaşma aracı olarak kullanılması; enstalasyonun tarihsel oluşumu.

MMR325 - Bilim Kurgu ve Mimarlık (1 + 2) 3

Değişimlerden (toplumsal, kültürel, politik, ideolojik, teknolojik) etkilenen farklı tür mekânların tasarım verileri ve sonuçları.

MMR241 - Mimarlıkta Kapsayıcı Tasarım (2 + 0) 3

Herkes için tasarım yaklaşımı; evrensel tasarım kavramı ve prensipleri; kapsayıcı tasarım yaklaşımı ve prensipleri; engelli, yaşlı, çocuk dahil toplumun her ferdinin kamusal mekâna ve dolayısıyla sosyal yaşama entegrasyonu.

MMR345 - Tasarımda Çevresel Etkiler (2 + 0) 3

Farklı kentsel yapılı çevrelerdeki planlama, tasarım ve uygulama süreçlerinde ele alınması gerekli bölgesel ve çevresel etkiler; örneklerle göz önüne alınması gereken özellikler (kentsel, kültürel, toplumsal, ekonomik, v.b.).

MMR393 - Mimari Tasarım Yarışması (0 + 4) 4

Mimarlık öğrencilerinin Bölüm Kurulu tarafından onaylı olarak, Bölüm dışı kurumların açmış olduğu nitelikli ulusal ve uluslararası mimari tasarım yarışmalarına danışman öğretim elemanı gözetiminde bireysel veya ekip olarak katılmaları.

MMR394 - Yerinde Mimari Araştırma (2 + 2) 3

Türkiye ve yurt dışında, yapılı eserler ve çevrelerin doğrudan deneyimleme ve incelemeye dayalı olarak yerinde yürütülecek olan mimari arazi çalışmaları veya mimari çalıştaylar.

MMR215 - Mimarlıkta Peyzaj Tasarımı (1 + 2) 3

Peyzaj mimarlığı tasarımının, mimari tasarımla bütünleşikliğini sağlayan ana kavramlar.

MMR348 - Mekan Kent ve Medya (1 + 2) 3

Mekan ve kent politikalarının uygulanması sürecinde medyanın rolünün açığa çıkartılması; yazı ve görsel basında mekan kültürünün yaygınlaşması; dergi gazete radyo ve televizyon alanında mekanın ve kent kültürünün artırılmasında izlenecek yol ve yöntemler; kent ve mekan kültürünün toplumla buluşması.

MMR266 - Hücre Tabanlı Sunum Teknikleri (1 + 2) 3

İki boyut- ?raster? tabanında çalışan dijital araçların kullanımı ile mimari projelerin sunumu.

MMR363 - Üç Boyutlu Mimari Animasyon (1 + 2) 3

Üç boyutlu animasyonun gelişim aşamaları, kullanım alanları; animasyon tekniklerine ilişkin kavramlar ve uygulamalı çalışmalar; ışık ve kamera kullanımının animasyonda etkisi.

MMR323 - Mekansal Ütopyalar (2 + 0) 3

Mimarlıktan planlamaya, modadan bilime hatta bilim kurguya kadar günümüz tasarım çizgisini şekillendiren hayali tasarımları, tasarlayanları, düşünenleri ve bazıları uygulanmış tasarımları yeniden ele alarak değerlendirme.

MMR361 - Bilgisayarla İleri Sunum I (1 + 2) 3

Mimari tasarımların bilgisayar programları yardımı ile görselleştirilmeleri.

MMR362 - Bilgisayarla İleri Sunum II (1 + 2) 3

Mimari tasarımların bilgisayar programları yardımı ile görselleştirilmeleri.

MMR262 - Sayısal Ortamda Görselleme (2 + 2) 3

Mimari sunum amaçlı görsellerin Adobe-Photoshop yazılımı ile üretilmesi.

MMR263 - Sayısal Ortamda Modelleme II (2 + 2) 3

3 boyutlu basit elemanlardan karmaşık elemanlara doğru modelleme teknikleri; tasarımın irdelenmesi ve geliştirilmesi; 2 boyutta yapılan tasarımların 3. boyutta ifadesi ve sunum tekniklerinin uygulanması.

MMR261 - Sayısal Ortamda Modelleme I (2 + 2) 3

?Sayısal Grafik? kavramının tanımı, vektörel çizim mantığı ve disiplininin oluşturulması; Autocad programında 2D komutlarının mimari disiplin içinde örnek bir projenin tasarım ve çizim aşamalarında (plan, kesit ve görünüşler olarak) kullanılması.

MMR312 - Mimarlıkta Deneyim ve Tasarım (1 + 2) 3

Mimarlığın çok kültürlü, çok disiplinli ve çoklu etkileşim boyutlarının ters okuma yöntemiyle irdelenmesi; araştırma, analiz ve yorumlamalarla, deneyimleme ile tasarımın yerindeliğinin eleştirisi; bağlam ve eser kavramlarının örnekler üzerinden tanımlanması.

MMR353 - Çağdaş Yapı Malzemeleri (2 + 0) 3

Yapı-malzeme-tasarım ilişkileri; yapı malzemelerinin temel özellikleri; kompozit malzemeler; bağlayıcı malzemeler, çimento, alçı, kireç, doğal yapı taşları; beton; sıvalar, mozaik, metaller; doğal ahşap; yapay ahşap; toprak yapı malzemeleri; tuğla, kiremit, seramik, porselen, cam, plastikler; levhalar-kaplamalar, profiller, köpükler, dokumalar,

MMR334 - Çağdaş Strüktür Sistemleri (2 + 0) 3

Strüktür temel kavramları, ilkeleri, yapısal yükler ve strüktürel davranışlar, alternatif strüktürler, örneklerle strüktür incelemesi ve proje okuma, strüktürel ve yapısal uygunluk, alternatif strüktürel önermeler.

MMR355 - Çelik Yapılar (2 + 0) 3

Çelik yapı kavramı, malzemesi, üretim biçimleri ve özellikleri, profil en kesitleri; çelik yapının üstün ve zayıf yönleri; birleşim elemanları; çelik yapı elemanları; dolu gövdeli ve boşluklu gövdeli kirişler, düzlem kafes kirişler, mesnetler ve düğüm noktalarının düzenlenmesi; çelik çerçeve oluşturma esasları, stabilite elemanlarını düzenlenmesi

MMR318 - Kent ve Mimarlık (1 + 2) 3

Kentle kurulan ilişkide, kültürel doğal ve tarihsel mirasın yerindelikleri üzerinden, mimarlık kültürünün farklı yöntemlerle deneyimlenmesi; deneyimlerin kalıcı hafızaya dönüştürülerek toplumla paylaşılması için kent ve mimarlık belleğinin açığa çıkartılması; kent içi rotalar ve bellek haritası oluşturulması.

MMR433 - Yüksek Bina Tasarımı ve İnşası (2 + 0) 3

Yüksek binalarda yapısal kuvvetler ve yeniden yönlendirilmesi; alternatif strüktürler; örneklerle strüktür incelemesi ve proje okuma; strüktürel uygunluk; alternatif strüktürel önermeler.

MMR343 - Gündelik Hayat ve Konut (2 + 0) 3

Konut ve gündelik hayatın karşılıklı etkileşiminden hareketle, konutun mekânsal ve işlevsel özellikleri; kullanıcı profilleri farklı olan değişik niteliklerdeki konutlarda kullanıcılar üzerinden yapılan araştırmalarla konut-kültür ve kimlik ilişkisinin sorgulanması.

MMR421 - Tasarım Felsefesi (2 + 0) 3

Batı dünyasının 20. yüzyıl tasarımları, tasarım gelişim ilkeleri ve tasarım felsefeleri; Dışavurumculuk, Köprü, Paris Okulu, Kübizm, Fütürizm, Dadaizm, Modernizm, Bauhaus, Konstrüktivizm, Gerçekçilik, Pürizm, Art-Deco, Minimalizm, Sürrealizm, Pop-Art, Post-Modernizm, Konsept Tasarımlar gibi sanat ve tasarım akımları;tasarım ürünleri ve arkalarında

MMR442 - 20. Yüzyılda Mimarlık ve İnsan İlişkisi (2 + 0) 3

Kişi için tasarım kavramlarının, toplum için mimari anlayışı çerçevesinde tanıtılması; 20. yüzyıl Avrupası mimarlarının bu anlayışa ilişkin düşünsel ve pratik söylemleri.

MMR443 - 20. Yüzyılda Mimarlık ve Toplum Söylemi (2 + 0) 3

Toplum ve mimarlık ilişkileri bağlamı; 20. yüzyıl Avrupa mimarlarından örneklerle toplum ve mimarlık ile ilgili kavramsal yaklaşımlar ve mimarlık üretimleri.

MMR444 - Tarihi Mekanların Analizi (2 + 0) 3

Antik dönem, Avrupa ve Türk- İslam dünyasından seçilen tarihi mekanların gelişimi; yapıların işlevlerinin mekana yansımasını aydınlatan kuramsal bilgiler; konut ve yerleşimlerin sosyal ve coğrafi etmenlerle birlikte gelişimi;seçilen yapıların siyasi, sosyo-kültürel, doğal etkenler ile şehir tarihi, mimari ve sanat tarihi açılarından mimari özellik

MMR445 - Tarihi Kentlerde Mekan (2 + 0) 3

Anadolu?daki tarihi kentlerin topoğrafya ile bağlantılı olarak kuruluşu ve gelişimi; Antik dönemden günümüze kadar siyasi, sosyo-kültürel, doğal etkenler ile şehir tarihi, mimari ve sanat tarihi açılarından geçirdikleri değişimler; seçilecek tarihi kentlere dönemsel özellikleri inceleme gezileri yapılması. Ön koşul: MMR 221 Mimarlık Tarihi I ve MM

MMR446 - Tarih Boyunca Kent, Ticaret ve Mekan (2 + 0) 3

Antik dönem ve Türk-İslam dünyasında ticaret kavramı ve gelişimi; Anadolu ticaret yollarının kentlere ve mimariye etkileri; küçük el zanaatkarları ile tacir ayrımının mekana yansımasını aydınlatan kuramsal bilgiler; bölgelerarası ticaret ile kentteki üretimi birleştiren bedestenin özellikleri ve çevresindeki hanlar, çarşı ve diğer yapılarla bağlan

MMR447 - Ankara'da Kamusal ve Özel Alan (2 + 0) 3

?Kamu?, ?kamusal alan?, ?özel alan? kavramları; Ankara kentinde yer alan kamu yapıları ve alanları ve tarihsel gelişimleri; ?yarı-kamusal alan? kavramı; ?özel alan? çerçevesinde Ankara?da modern konut yaşamı.

MMR341 - Çocuk ve Mimarlık (1 + 2) 3

Çocuğun yaratıcılığı ile mimarlığın yaratıcılığının buluşturulması; mimarlık öğrencisinin mekânları şekillendirişi sürecinde çocuğun doğrudan katılımcı olduğu ve farklı yöntemlerle sürdürülen bir mimarlık üretim sürecinin deneyimlenmesi.

MMR347 - Toplumsal Yapı ve Mekan İlişkisi (1 + 2) 3

Kent ve mimarlık alanı ile mekân üretim ve organizasyonlarının toplumsal yapı ve toplumsal değişim süreci ile ilişkisi; Türkiye?de ve Batı?da kent ve mimarlık alanındaki değişimlerin, tarihsel süreç içerisinde ve mekânsal süreçler özelinde toplumsal ilişkiler zemininde karşılaştırılması; kitap bölümlerinden okumalar ve okumalara koşut sinema filmle

MMR376 - Mimari Akustik Uygulamaları II (1 + 2) 3

Temel akustik ve mimari akustiğin fiziksel çevre ve mimari tasarımda uygulama projeleri.

MMR372 - Enerji Etkin Yapı Tasarım II (1 + 2) 3

Yapının çevresinden etkilenme faktörleri and alınması gereken önlemler; mimari tasarımda uygulama.

MMR374 - Ses ve Işık Tasarımı (1 + 2) 3

Ses, akustik ve ışık konularında temel bilgiler; ses ve ışık ile ilgili bilgilere dayalı yapılan tasarımların uygulanması ve kullanıcı üzerindeki etkileri.

MMR422 - Mimarlıkta Çözümleme Yöntemleri (2 + 0) 3

Mimarlığın tasarımı etkileyen etmenlerle nasıl bir yöntem izlenerek elde edileceği; çok kültürlü, çok disiplinli ve çoklu araştırma yöntemleri ve problem çözme yöntemlerinin kullanılması; görsel anlatım ve doğrudan deneyimleme ile tasarım eleştirisi; süreç, strüktür, işlev, biçim, yaratıcılık, bağlam ve eser kavramlarının örneklerle tanımlanması.

MMR364 - Mimari Bilgi Modelleme (2 + 2) 3

Mimari tasarımların Revit ortamında YBM sistemine göre dijital ortama aktarılması.

MMR322 - Çağdaş Mimarlık Akımları (2 + 0) 3

20 yy ikinci yarısı ve 21.yy Dünya Mimarlığını tarihsel, coğrafi, çevresel, yerel, küresel, iklimsel, kültürel ilişkiler bağlamında anlama, Uluslararası Modern Mimarlığın yerel ve tarihi bağlama yönelişini; sürdürülebilirlik konusunun yüksek teknoloji kullanımı ile gündeme gelişini; mimarlığın tarihe yeni bakışı, felsefe ve doğa etkilenimlerini; yeni uluslararası söylemleri izleme, karşıt görüşleri değerlendirebilme ve irdeleme becerisi kazanma.

MMR371 - Enerji Etkin Yapı Tasarımı Teorisi ve Uygulamaları (2 + 2) 6

Enerji verimli ve sağlıklı binalara katkıda bulunan teknolojileri uygulamak için, çeşitli türdeki binalar ile ilgili sorunların anlaşılmasını sağlayan mimari tasarım yöntemleri; sürdürülebilir mimaride yapı kabuk tasarımı, iklimlendirme v.b.yöntemler üzerine teorik bilgi ve uygulama deneyimi.

MMR375 - Mimari Akustik Tasarımı Teorisi ve Uygulamaları (2 + 2) 6

Farklı konu içerikli mimari projelerde akustik etki; binaları iç ve çevresel gürültüye karşı korumak için yönetmelik gereği alınan önlemler; ODEON yazılımı ile akustik tasarım ve modelleme; akustiğin mimari tasarıma içsel ve dışsal etkileri.

MMR319 - Mimarlıkta Form, Mekan ve Tasarım İlkeleri (2 + 2) 4

Form ve mekan oluşturma prensiplerinin analizi, mekansal organizasyon şemaları, formal tasarım araç ve stratejileri, diyagramlar.

MMR494 - Çok-Disiplinli Projeler Yönetimi (3 + 0) 6

Mimari büro yönetiminde yürütülen çok disiplinli mimari tasarım sürecinde, proje aşamalarına ve aktörlerine bağlı olarak izlenen yöntemler; farklı senaryolar üzerinden süreçlerin izlenmesi, süreç yönetimi için çözüm ve sistem önerileri geliştirilmesi.

MMR495 - Yapılı Çevre Hukuku (3 + 0) 6

Yapılı çevrelerin (bölge, kent, kır, mahalle, yapı, altyapı, v.b.) ölçek ve kapsamına göre yasal mevzuatlarının çeşitliliği; planlama, projelendirme ve uygulama süreçlerindeki yasal konular; yapılı çevrenin yönetimi ile ilgili konular.

MMR492 - Kentsel Tasarımın İnformel Hukuku (3 + 0) 6

Kent ve yapı ölçeğinde yazılı olmayan kuralların ve düzenlemelerin çeşitliliği; planlama, projelendirme ve uygulama süreçlerindeki fiili konular; gönüllülük, katılım, yaratıcılık, itiraz, arabuluculuk ve müzakere süreçlerinin verimliliğinin arttırılması.

MMR493 - Konut Politikaları, Finansmanı ve Planlama İlkeleri (3 + 0) 6

Konutun işlevleri ve tarihsel olarak değişimi; konut üretim süreci; konut talebini ve fiyatlarını belirleyen davranışsal özellikler;konut politikaları ve finansmanı; Türkiye?deki uygulamalar, kent, yakın çevre, site ve tek parsel düzeylerinde konut alanlarının planlanması.

MMR392 - Yapılı Çevrede Yerel Yönetimlerin Rolü (2 + 2) 6

Mimarlık ve kent politikalarının uygulanması sürecinde yerel yönetimlerin rolünün açığa çıkartılması; yerel yönetim yapılanmasının meslekle iletişimi; katılım, planlama, uygulama, yönetim, kent ekonomisi ve sosyal politikaların, mekânın biçimlenmesi ve organizasyonunun yerel yönetimlerle ilişkisi üzerinden aktarılması.

MMR316 - Kentsel Dönüşüm Uygulamaları (3 + 0) 6

Kentsel dönüşüm uygulamalarının çeşitliliği ve kullanılan kurallar.

ART201 - Fotoğrafçılığa Giriş (3 + 0) 4

Fotoğraf ve fotoğrafçının genel tanımı; fotoğrafı oluşturan temel unsurlar, fotoğrafın farklı kullanım alanları, fotoğraf makinesi türleri, parçaları (gövde, objektif) ve değişkenler arası (iso, diyafram, enstantane) bağlantılar; fotoğrafın temel öğesi ışık, renk ve ışığın farklı kullanımları; fotoğrafta temel kompozisyon kuralları; dünya fotoğraf

ART221 - Açıklamalı Müzik Tarihi (3 + 0) 4

Müziğin insanlık tarihi içindeki gelişimi, sanatlaşması ve sanata ait özgünlükler; müziğin sanatlaşması sürecine dönük tarihsel analiz, bilgi alış-verişi; müzik sanatının tarihsel gelişimi; sanatı diğer kültürel alanlardan ayıran temel özellikler.

ART222 - Caz Tarihi (3 + 0) 4

1900`lü yıllar öncesindeki müziğin tarihçesini; Blues ve Ragtime müzikleri; caz müziğinin, New Orleans`ta ortaya çıkışından önce bölgenin müzikal, sosyal ve kültürel yapısı; bu yapının doğacak bu yeni müziğe etkileri; caz müziğinin ilk ana akımı olan Dixieland müziğinden, günümüzdeki Fusion caz akımına kadar farklı ana caz akımları.

ART223 - Caz Performansı (3 + 0) 4

İnsan sesini anatomisi ve fizyolojsi; ses teknikleri; diyaframın önemi; diyaframı aktif kullanarak doğru bir şekilde ses çıkarma teknikleri.

ART251 - Sulu Boya Resim (3 + 0) 4

Suluboya resim sanatı ve tarihi; suluboya resim sanatının tekniği, malzeme ve gereçleri; suluboya resim tekniğini uygulamaları; suluboya resim örnekleri; suluboya resim sanatı teknikleri; uygulamalı suluboya resim sanatı teknikleri.

ART224 - Arjantin Tango Tarihi (3 + 0) 4

Tangonun doğuşu; tangonun kültürlere olan etkisi; Arjantin tangonun kökenleri, doğuşu, Avrupa ve Türkiye`ye yayılması; tangonun ekonomiye ve politik değişimlere olan etkisi.

ART291 - Beden Dili ve İkna Sanatı (3 + 0) 4

Duruş, mimik, jest, konuşma ve tonlamanın yerinde ve doğru kullanılması, bunlara bağlı olarak iş ve sosyal çevrede ikna edebilme yetisini geliştirme; liderlik; beden dilini kullanarak düşünceleri karşı tarafa kabul ettirebilme.

ART252 - Serbest Seramik Şekillendirme (3 + 0) 4

Seramik çamuru; elle şekillendirmeye yardımcı malzemeler; form tasarımları örnek alınarak seramik çamurunu serbest elle şekillendirme; bireysel yaratıcılığı sınırlamadan özgün seramik formlar oluşturabilme; seramik çamurunu kullanarak serbest şekillendirme yöntemi ile iki veya üç boyutlu biçim tasarımları oluşturma.

ART292 - İşaret Dili (3 + 0) 4

İşitme engelli vatandaşlarla günlük iletişim kurabilme becerisi kazandırma.

ART202 - Karikatür (3 + 0) 4

Temel karikatür bilgisi; basit kurallarla çizim; mizah; kariyer odaklı karikatür çalışmaları.

ART271 - Yaratıcı Drama (3 + 0) 4

Viola Spolin tarafından bireylerin aksiyon, ilişki ve spontanlık kapasiteleri ile yaratıcılıklarını grup ortamı içinde stimule etmek için geliştirilmiş oyunlar ve egzersizler; ısınma oyunları, doğaçlamalar, rol oynama, yazı yazma, hikâye anlatma gibi teknikler.

ART225 - Klasik Gitara Giriş (3 + 0) 4

Temel müzik bilgileri; temel müzik terimleri, nota ve ritim; gitar çalgısında notaların yerleri, nota diyagram ve şekilleri.

ART235 - Çok Sesli Koro (3 + 0) 4

Doğru soluk alma, doğru ses üretme ve yayma becerisi kazandırmanın yanı sıra koro çalışmaları aracılığı ile senkronize seslendirme alışkanlığının kazandırılması amaçlanır.

ART294 - Sahne Makyajı (3 + 0) 4

Plastik makyaj; model üzerinde form çalışmaları; oluşturulan silikon kalıplarının boyanması ve insan yüzüne uygulanması.

ART293 - Mimari Fotoğrafçılık (3 + 0) 4

Fotoğraf sanatında mimari dinamikler; yapıya uygun fotoğraf teknikleri; ekipman bilgisi ve kullanım teknikleri.

ART261 - Senaryo Yazarlığı (3 + 0) 4

Film senaryosu ve senaryo kuramları; özgün ya da uyarlama bir öykünün sinopsis tretman ve senaryo haline getirilmesi.

ART262 - Geleneksel Çini Dekorlama ve Çağdaş Yorumlamalar (3 + 0) 4

Çini tekniği, geleneksel ve çağdaş motifler, motiflerin bisküvi malzemesi üzerinde uygulanması.

ART263 - Diksiyon (3 + 0) 4

Türkçeyi güzel ve etkili konuşmak, hitabet teknikleri, beden dili, topluluk önünde konuşma; özgüvenin geliştirilmesi, iletişiminin kuvvetlendirilmesi.

ART264 - İç Mekan Heykel Tasarımı (3 + 0) 4

Biçimi oluşturan elemanlar, nokta-çizgi- yüzey ilişkisi, çizim teknikleri, form-biçim, ölçü-oran, açık-koyu, gölge- ışık, hacim bilgisi, doku çeşitleri ve dokunun tasarımdaki yeri ve önemi.

ART266 - Takı Tasarımı (3 + 0) 4

Biçimi oluşturan elemanlar, nokta-çizgi- yüzey ilişkisi, çizim teknikleri, form-biçim, ölçü-oran, açık-koyu, gölge- ışık, hacim bilgisi, doku çeşitleri ve dokunun tasarımdaki yeri ve önemi; takı tezgahı ve tezgahta çalışma koşulları; el aletleri; basit modelleme teknikleri ile üretim; kesim ve tesviye teknikleri, montaj ve patinaj işlemleri;

ART267 - Tiyatro (3 + 0) 4

Oyun sahneleme, oyun yazma, inceleme, dramaturgi, oyunculuk, sahne tasarımı, oyun yönetme.

ISL328 - Girişimciler İçin Finansal Okur Yazarlık ve Mevzuat (3 + 0) 5

İş kurma aşamasında gerekli olan vergi mevzuatı, Ticaret kanunu bilgileri, yasal mevzuata ilişkin yükümlülükler, değişik şirket ve işletme türleri ve seçim esasları, mali tabloların (bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu) yorumlanması.

ISL414 - Girişimcilik ve İş Planı (3 + 0) 5

Ürün ve marka kavramları, ürün sınıflandırması ve stratejileri, yeni ürün geliştirme, stratejik marka yönetimi, marka değeri ve marka yaratma stratejileri.

ISL412 - Ürün Geliştirme ve Marka Yönetimi (3 + 0) 5

Girişimcilik ve girişimcilik kavramları, girişimci kişilik özellikleri, yaratıcı düşünme biçimleri, yaratıcılığı destekleyen ve geliştiren teknikler, yaratıcılığın önündeki engeller, girişimciliği etkileyen içsel ve dışsal faktörler, içgirişimcilik kavramı, stratejik yönetim ve planlama, iş kurma alternatifleri, iş planı ve temel öğeleri

ISL437 - Girişimcilik ve Yenilikçilik Seminerleri (3 + 0) 5

Girişimcilik ve girişimcilik kavramları, girişimci kişilik özellikleri, yaratıcı düşünme biçimleri, yaratıcılığı destekleyen ve geliştiren teknikler, yaratıcılığın önündeki engeller, girişimciliği etkileyen içsel ve dışsal faktörler, içgirişimcilik kavramı, stratejik yönetim ve planlama, iş kurma alternatifleri, iş planı ve temel öğeleri

ART282 - Şan, Solfej, Korrepetisyon (3 + 3) 4

Nefes, diyafram ve sesi doğru kullanma teknikleri, profesyonel şarkı söyleme eğitimi, müzik kulağını geliştirici egzersizler, teorik nota bilgisi ve ritim öğrenme, dikte (duyulan ses ya da müziği nota ve ritim şeklinde yazıya dökebilme), müzik kulağını geliştirici egzersizler, piyano eşlikli birlikte çalma ve çalışma.

ART284 - Tiyatro Reji ve Film Eleştirisi (3 + 0) 4

Dünya tiyatro tarihine yön vermiş oyunların felsefi izlek üzerinden incelenmesi, ana fikirlerinin bulunması ve boşluğa düşmüş dünya sanat yolculuğunun tiyatro uzam arayışlarının belirlenmesi, Dünya tarihinde çığır açmış ve önceden belirlenmiş filmlerin Sartre/Varoluşçuluk ve Spinoza/Ethica kapsamında tartışılması.

HUM212 - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (3 + 0) 4

Bu ders, eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı ekseninde cinsiyet ve toplumsal cinsiyete ilişkin temel konuları ve güncel sorunları kuramsal açıdan inceleme, Türkiye ve dünyadaki toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarını takip etmelerini sağlama ve toplumsal hayatı eşitlikçi perspektiften değerlendirme ve davranış geliştirme yeteneklerini geliştirme

ART285 - Yenilikçi Görsel Anlatı (3 + 0) 4

Görsel anlatım süreçlerinin seçilen örnek eserler aracılığı ile irdelenmesi; belirlenen bir görsel anlatım türüne yönelik araştırma raporunun hazırlanması; görsellerin ve/veya görsel anlatımın düşünme, karar verme, kişisel ifade ve iletişimdeki etkinliğine yönelik bilgilendirme ve değerlendirme; yenilikçi yaklaşımların görsel anlatı uygulamalarına etki

ART286 - Sanat Eserlerinde Basit Onarım Teknikleri (3 + 0) 4

Eser onarımı hakkında genel ilke ve kabuller, farklı modern malzemeler üzerinden basit onarım uygulamaları.

RUS401 - Rusça V (3 + 0) 4

Orta altı düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; gazete, dergi ve kitaplardaki güncel konular.

SPAN401 - İspanyolca V (3 + 0) 4

Orta altı düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; gazete, dergi ve kitaplardaki güncel konular.

RUS402 - Rusça VI (3 + 0) 4

Orta altı düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; gazete, dergi ve kitaplardaki güncel konular.

SPAN402 - İspanyolca VI (3 + 0) 4

Orta altı düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; gazete, dergi ve kitaplardaki güncel konular.

ART287 - Eşli Danslar (3 + 0) 4

Temel müzik ve ritm eğitimi, beden farkındalığı, hareket, koordinasyon, jest, mimik ve eşli uyum eğitimine yönelik uygulamalar.

ART288 - Retorik: Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı (3 + 0) 4

Düşünce ve görüşleri en iyi, en etkili ve en doğru bir biçimde ifade etme, etkili konuşma ve toplulukları ikna etme.

KOR201 - Korece I (3 + 0) 4

Kelime bilgisi, dil bilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecek ve içecekler, boş zaman aktiviteleri, renkler ve giysiler ve günlük rutinler.

KOR202 - Korece II (3 + 0) 4

Kelime bilgisi, dil bilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecek ve içecekler, boş zaman aktiviteleri, renkler ve giysiler ve günlük rutinler.

HUM330 - Go (3 + 0) 4

Go oyununun genel tanıtımı, Gonun kuralları, Go tarihçesi, Go kültürü ve etiği, Go felsefesi, Türkiye'de ve dünyada Go, Go terim ve kavramları, Go oyunu açılışı, Go oyunu içi stratejiler.

ART290 - Müze ve Müzecilik (3 + 0) 4

Batı'da, Osmanlı ve Türkiye'de müzeciliğin gelişmesi, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, müze ziyaretleri; müzede eser araştırmaları.

ART295 - Türk Sanat Müziği (3 + 0) 4

Geleneksel, klasik ve modern dönem Klasik Türk Müziği nazariyatı ve icra teknikleri

HUM291 - Beden Dili ve İletişim Yöntemleri (3 + 0) 4

Duruş, mimik, jest, konuşma ve tonlamanın yerinde ve doğru kullanılması, bunlara bağlı olarak iş ve sosyal çevrede ikna edebilme yetisini geliştirme; liderlik; beden dilini kullanarak düşünceleri karşı tarafa kabul ettirebilme.

ART283 - Bahçe ve Peyzaj Sanatı (3 + 0) 4

Başlangıcından günümüze kadar tarihi bir perspektif içinde bahçe ve peyzaj sanatı.

ART289 - Mozaik Sanatı (3 + 0) 4

Yüzyıllardır bir bezeme ögesi olarak kullanılan mozaik sanatı ve mozaik yapım teknikleri; farklı malzemeler ile mozaik uygulamaları.

ART296 - Sergileme Yöntemleri (3 + 0) 4

Fuar, müze, galeri, Expo gibi farklı sergileme yöntemleri hakkında genel ilke ve kabuller, modern yöntemler kullanılarak hazırlanan sergiler ile geliştirilen iletişim teknikleri.

ART280 - Eski Eserlerin Korunmasında Yeni Yöntemler (3 + 0) 4

Sanat eseri ve koruma hakkında genel ilke ve kabuller, eser koruma yöntemleri ve bu süreçte kullanılan malzeme ve teknikler.

ART297 - Dijital Sanatlarda Yaratıcı Sunum (3 + 0) 4

3D modelleme tekniklerinin bilgisayar destekli 3D tanıtım animasyonu alanında kullanımı; modellerin animasyonlarının programlar arası geçiş yöntemleri; sahne ışık ve render ayarları; montaj aşamasında farklı render katmanlarının birleştirilmesi; renk düzenlemesi sırasında kullanılan yöntemler.

ART281 - Sanatın Şifası (1 + 2) 4

Kişinin sanat aracılığı ile kendi içsel yolculuğuna çıkması, sanat ve şifa teknikleri ile (nefes, meditasyon vb.) özdeki iç sanatçı ile tanışma; hareket, beden perküsyonu, müzik, masal, görsel sanatlar (fotoğraf, kolaj, sezgisel çizim, meditatif boyama, kil, vb.) aracılığıyla en uygun sanatsal alanın keşfi.

ISL313 - 21. Yüzyılda İşyeri Başarısında Yetkinlikler (3 + 0) 5

Kişisel yönetim, kişisel finansal yönetim, zaman ve stres yönetimi ve örgütsel yetenekler, etiket ve profesyonel giyim, etik, politika ve çeşitlilik, hesap verebilirlik ve işyeri ilişkileri, iletişim ve elektronik iletişim, motivasyon, liderlik ve takımlar, çatışma ve müzakere, sosyal ağ oluşturma, iş arama yeteneği geliştirme, özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, kariyer yönetimi.

ISL374 - Dijital Çağ ve Endüstri 4.0. (3 + 0) 5

Endüstri 4.0 bileşenleri: büyük veri, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, robotik teknolojiler, yapay zeka, entegre sistemler, 3d yazıcılar, bulut uygulamalar.

ART298 - Sahne Makyajı (3 + 0) 4

Amaç ve öğrenme çıktılarıyla uyumlu olarak, ders öğrencilerin sahne makyajının çeşitli yönlerini kavramalarına yardımcı olacak içeriğe sahiptir. Ders tarihsel perspektif içinde, sahne makyajında kullanılan ürün, araç ve gereçler ile teknikleri öğrencilere aktarır.

KOR301 - Korece III (3 + 0) 4

Bu ders öğrencilerin başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmalarına yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel becerilere yönelik etkinlikleri içerir. Bu etkinlikler, meslekler, hobiler, ülkeler gibi temalar ve soru sorma ve bilgi verme, teklif ve kabul etme gibi fonksiyonlar çerçevesindedir.

ART260 - Kısa Film (3 + 0) 4

Kısa bir film yapmak için gerekli senaryo yazımı, çekim planı, bütçe, aksesuar, kostüm ve yönetmenlikler.

ART226 - Dünya Müzik Kültürleri (3 + 0) 4

Dünyanın belli başlı bölgelerindeki müziklerin özellikleri ve bu özellikleri kazandıran coğrafi, kültürel, dinsel, sosyal, iktisadi ve siyasi etmenler bağlamında ele alınması.

HUM102 - Fransız Devriminden Günümüze Dünya Tarihi (3 + 0) 4

19. ve 20. Yüzyılda, başta 1. ve 2. Dünya Savaşı ile Soğuk Savaş olmak üzere, dünyada yaşanan önemli olaylar.

HUM103 - Karşılaştırmalı Türk ve Dünya Tarihi (3 + 0) 4

Coğrafi keşiflerden günümüze kadar, dünyada yaşanan gelişmeler ile Osmanlı İmparatorluğuna ve Türkiye?ye etkileri.

HUM108 - Erken Modern Dönem Akdeniz Tarihi (1450-1789) (3 + 0) 4

Coğrafi keşiflerden Fransız Devrimine kadar olan dönemde, Akdeniz?in genel manada betimlemesi; Erken Modern Dönem Akdeniz?inde siyasi, sosyal, tarihsel ve ekonomik gelişmeler, dönüşümler; havzadaki Osmanlı-İspanyol egemenlik mücadelesi ekseninde savaşlar ve ticaret.

HUM109 - Erken Modern Dönem Akdeniz Tarihi (1450-1789) (3 + 0) 4

Coğrafi keşiflerden Fransız Devrimine kadar olan dönemde, Akdeniz?in genel manada betimlemesi; Erken Modern Dönem Akdeniz?inde siyasi, sosyal, tarihsel ve ekonomik gelişmeler, dönüşümler; havzadaki Osmanlı-İspanyol egemenlik mücadelesi ekseninde savaşlar ve ticaret.

HUM410 - Türk Mitolojisi ve Anadolu Efsaneleri (3 + 0) 4

Türk Mitolojisi, Türk mitleri, destanlar, söylem.

HUM411 - Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Sosyal ve Kültürel Yansımalar (3 + 0) 4

Yeni Türk Edebiyatı Dönemi; Tanzimat, Meşrutiyet, Milli Mücadele, Cumhuriyet?in İlânı, Aydınlanma, Modernizm, Postmodernizm.

HUM202 - Bilimsel Oyuncak Tasarımı (3 + 0) 4

Atölye çalışmalarında öğrencilerin alet kullanma el becerilerinin geliştirilmesi; bilim müzesi ve bilim merkezlerini ziyaret ederek büyük boyutlardaki bilimsel oyuncakların gözlemlenmesi, tasarlanan ve üretilen tüm bilimsel oyuncakların sergilenmesi.

HUM112 - İş Hayatına Hazırlık (3 + 0) 4

Görgü, nezaket ve zarafet ile selamlaşma; kişilik yapıları ve beden dili, gülümseme; iş hayatına giriş şekli; kapak yazısı, özgeçmiş (CV) hazırlama ve mülakat teknikleri; iyi insan olma kavramı: etik davranış ve etik düşünce; yeni neslin iş hayatında davranış biçimi; zaman yönetimi ve önemi; iş yaşamında bağımlılık, iş hayatında sınırlar, iş hayatında zorluklar; iş hayatında çalışma teknikleri.

ISL408 - Sürdürebilirliğe Giriş (3 + 0) 5

Sürdürülebilirlik nedir; sürdürülebilirlik ve ilgili politikalar, iklim ve küresel değişim; çevre ve kaynak ekonomisi, sürdürülebilir iş uygulamaları, sürdürülebilirlik: etik, kültür ve tarih; sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilirlik göstergeleri.

HUM204 - Gönüllülük Çalışmaları (1 + 0) 4

Çocuklar, yaşlılar, engelliler ve dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, zorluklarla karşılaşanlara destek amacıyla kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları bünyesinde oluşturulan yardım kuruluşlarının çalışmalarına gönüllü olarak katılmak, üniversite eğitiminden elde edilen kazanımları paylaşmak.

HUM322 - Etiğe Giriş (3 + 0) 4

Egoizm, eudaimonizm, faydacılık, ahlak yasası ve özbelirlenim etiği gibi etiğin temel kavramlarını analiz etmek ve tartışmak; ayrıca, Platon, Aristoteles, Hume, Kant, Mill, Bentham ve Sartre'ın etik düşüncelerini incelemek.

HUM205 - Öğrenmede Etkili Stratejiler (3 + 0) 4

Öğrenmenin etkili yöntemleri, öğrenme stratejileri ve stilleri, öğrenmeyi etkileyen faktörler ve başa çıkma yolları, motivasyon artırma, tekrar programı, zaman yönetimi.

ART228 - İş Hayatında Müzik (3 + 0) 5

Müzik yoluyla iş hayatında verimliliğin yükseltilmesi

ART265 - İş Hayatında Yaratıcılık (3 + 0) 4

Yaratıcılık teknikleri; yaratıcılığın iş hayatımızda uygulanması; sektöre dışardan bakma ve eleştirme; sanat aracılığıyla yeni yaklaşımlar oluşturma; yenilikçi fikirler.

ART268 - Girişimcilik Becerilerinin Gelişimi için Tiyatro (3 + 0) 4

Tiyatro sanatı yoluyla girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi.

ART269 - Çağdaş Sanatın Girişimci Dünyası (3 + 0) 4

Dünyada son yıllardaki en önemli yatırım araçlarından biri olarak kabul edilen çağdaş sanatın işlevi ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından küresel örgütlenmesi, etkinliklerin sosyo-ekonomik boyutu, sanat dünyası ile ilşkileri: kolleksiyoner, sponsor ve girişimcilik.