Program Çıktıları:

 1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
 2. Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 3. İnşaat Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 4. İnşaat Mühendisliğinin alanlarında karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 5. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
 6. İnşaat Mühendisliği ile ilgili karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 7. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; İnşaat Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 8. İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 9. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
 10. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 11. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.


App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3473 [title_tr] => Program Çıktıları [title_en] => Program Outputs [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Program Çıktıları:

 1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
 2. Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 3. İnşaat Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 4. İnşaat Mühendisliğinin alanlarında karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 5. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
 6. İnşaat Mühendisliği ile ilgili karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 7. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; İnşaat Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 8. İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 9. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
 10. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 11. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Sufficient knowledge in mathematics, science and related engineering disciplines; the theoretical and practical knowledge in these areas, the ability to use it in complex Civil Engineering problems.

 1. Ability to design, conduct experiments, collect data, analyze and interpret the results of complex engineering engineering problems or research topics.
 2. The ability to develop, select and use modern techniques and tools necessary for the analysis and resolution of complex problems encountered in Civil Engineering applications; ability to use information technologies effectively.
 3. Ability to design complex systems, processes, devices or products in the fields of Civil Engineering to meet specific requirements under realistic constraints and conditions; ability to apply modern design methods with this purpose.
 4. Ability to work effectively interdisciplinary and multidisciplinary teams; individual work skills.
 5. Ability to identify, define and formulate problems related to Civil Engineering and to select and apply appropriate analysis and modeling methods to solve these problems.
 6. Conformity to ethical principles, professional and ethical responsibility; knowledge in the standards used in Civil Engineering applications.
 7. Ability to communicate effectively in English, both in writing and in writing; at least one foreign language knowledge; ability to write reports and understand written reports, to prepare design and production reports, to make presentations, to give clear and understandable instructions.
 8. Information on the effects of engineering applications on health, environment and safety in the universal and social dimensions and current issues; awareness on the legal consequences of engineering solutions.
 9. Ability to follow developments in science and technology closely and to constantly renew themselves with the awareness of the necessity of lifelong learning.
 10. Information on project management and practices in business life such as risk management and change management; awareness on entrepreneurship, innovation and sustainable development.

 

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 8 [start] => [end] => [created_at] => 2018-03-29 11:02:17 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:23 [parent_id] => [lft] => 31 [rgt] => 32 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => program-egtim-amaclari-1522310533 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 2 [name_tr] => Mühendislik Fakültesi [url] => foe [type] => ) [1] => Array ( [id] => 8 [name_tr] => İnşaat Mühendisliği [url] => ce [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 3473 [title_tr] => Program Çıktıları [title_en] => Program Outputs [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Program Ç\u0131kt\u0131lar\u0131:<\/u><\/strong><\/p>\n\n

  \n\t
 1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamal\u0131 bilgileri, karma\u015f\u0131k \u0130n\u015faat Mühendisli\u011fi problemlerinde kullanabilme becerisi.<\/li>\n\t
 2. Karma\u015f\u0131k \u0130n\u015faat Mühendisli\u011fi problemlerinin veya ara\u015ft\u0131rma konular\u0131n\u0131n incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçlar\u0131 analiz etme ve yorumlama becerisi.<\/li>\n\t
 3. \u0130n\u015faat Mühendisli\u011fi uygulamalar\u0131nda kar\u015f\u0131la\u015f\u0131lan karma\u015f\u0131k problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçlar\u0131 geli\u015ftirme, seçme ve kullanma becerisi; bili\u015fim teknolojilerini etkin bir \u015fekilde kullanma becerisi.<\/li>\n\t
 4. \u0130n\u015faat Mühendisli\u011finin alanlar\u0131nda karma\u015f\u0131k bir sistemi, süreci, cihaz\u0131 veya ürünü gerçekçi k\u0131s\u0131tlar ve ko\u015fullar alt\u0131nda, belirli gereksinimleri kar\u015f\u0131layacak \u015fekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasar\u0131m yöntemlerini uygulama becerisi.<\/li>\n\t
 5. Disiplin içi ve çok disiplinli tak\u0131mlarda etkin biçimde çal\u0131\u015fabilme becerisi; bireysel çal\u0131\u015fma becerisi.<\/li>\n\t
 6. \u0130n\u015faat Mühendisli\u011fi ile ilgili karma\u015f\u0131k mühendislik problemlerini saptama, tan\u0131mlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.<\/li>\n\t
 7. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; \u0130n\u015faat Mühendisli\u011fi uygulamalar\u0131nda kullan\u0131lan standartlar hakk\u0131nda bilgi.<\/li>\n\t
 8. \u0130ngilizce sözlü ve yaz\u0131l\u0131 etkin ileti\u015fim kurma becerisi; en az bir yabanc\u0131 dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yaz\u0131l\u0131 raporlar\u0131 anlama, tasar\u0131m ve üretim raporlar\u0131 haz\u0131rlayabilme, etkin sunum yapabilme, aç\u0131k ve anla\u015f\u0131l\u0131r talimat verme ve alma becerisi.<\/li>\n\t
 9. Mühendislik uygulamalar\u0131n\u0131n evrensel ve toplumsal boyutlarda sa\u011fl\u0131k, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve ça\u011f\u0131n mühendislik alan\u0131na yans\u0131yan sorunlar\u0131 hakk\u0131nda bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlar\u0131 konusunda fark\u0131ndal\u0131k.<\/li>\n\t
 10. Ya\u015fam boyu ö\u011frenmenin gereklili\u011fi bilinci; bilgiye eri\u015febilme, bilim ve teknolojideki geli\u015fmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.<\/li>\n\t
 11. Proje yönetimi, risk yönetimi ve de\u011fi\u015fiklik yönetimi gibi, i\u015f hayat\u0131ndaki uygulamalar hakk\u0131nda bilgi; giri\u015fimcilik, yenilikçilik hakk\u0131nda fark\u0131ndal\u0131k; sürdürülebilir kalk\u0131nma hakk\u0131nda bilgi.<\/li>\n<\/ol>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

  Sufficient knowledge in mathematics, science and related engineering disciplines; the theoretical and practical knowledge in these areas, the ability to use it in complex Civil Engineering problems.<\/p>\n\n

   \n\t
  1. Ability to design, conduct experiments, collect data, analyze and interpret the results of complex engineering engineering problems or research topics.<\/li>\n\t
  2. The ability to develop, select and use modern techniques and tools necessary for the analysis and resolution of complex problems encountered in Civil Engineering applications; ability to use information technologies effectively.<\/li>\n\t
  3. Ability to design complex systems, processes, devices or products in the fields of Civil Engineering to meet specific requirements under realistic constraints and conditions; ability to apply modern design methods with this purpose.<\/li>\n\t
  4. Ability to work effectively interdisciplinary and multidisciplinary teams; individual work skills.<\/li>\n\t
  5. Ability to identify, define and formulate problems related to Civil Engineering and to select and apply appropriate analysis and modeling methods to solve these problems.<\/li>\n\t
  6. Conformity to ethical principles, professional and ethical responsibility; knowledge in the standards used in Civil Engineering applications.<\/li>\n\t
  7. Ability to communicate effectively in English, both in writing and in writing; at least one foreign language knowledge; ability to write reports and understand written reports, to prepare design and production reports, to make presentations, to give clear and understandable instructions.<\/li>\n\t
  8. Information on the effects of engineering applications on health, environment and safety in the universal and social dimensions and current issues; awareness on the legal consequences of engineering solutions.<\/li>\n\t
  9. Ability to follow developments in science and technology closely and to constantly renew themselves with the awareness of the necessity of lifelong learning.<\/li>\n\t
  10. Information on project management and practices in business life such as risk management and change management; awareness on entrepreneurship, innovation and sustainable development.<\/li>\n<\/ol>\n\n

    <\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 8 [start] => [end] => [created_at] => 2018-03-29 11:02:17 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:23 [parent_id] => [lft] => 31 [rgt] => 32 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => program-egtim-amaclari-1522310533 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 8 [url] => ce [name_tr] => İnşaat Mühendisliği [type_id] => 9 [parent_id] => 2 [lft] => 33 [rgt] => 34 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 8 [url] => ce [name_tr] => İnşaat Mühendisliği [type_id] => 9 [parent_id] => 2 [lft] => 33 [rgt] => 34 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1