Stratejik Planlama

Atılım Üniversitesi 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı

Atılım Üniversitesi stratejik plan geliştirme fonksiyonunun icrası ile ilgili olarak Eylül 2006 yılından bugüne stratejik planlama yapan bir vakıf üniversitesidir.

Üniversite bünyesindeki idari ve akademik bütün bileşenlerin aktif katılımıyla şeffaf ve işbirliği içerisinde stratejik plan geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır. 5 stratejik öncelikli alan, 42 stratejik amaç, 86 stratejik hedef ve 207 performans göstergesiyle 2020-2024 yıllarını kapsayan entegre bir plan üretilmiştir.

Stratejik plan geliştirme sürecinde eşgüdüm ve teknik desteği bu amaçla kurulan "Stratejik Plan Geliştirme Komitesi" sağlamıştır. En üst olur ve karar alma birimi olarak Stratejik Planlama ve Yürütme Kurulu ile üretilen nihai çıktılar değerlendirilmiştir. Program ve proje yönetimi, uluslararası metodolojileri benimseyen bir yaklaşımla, tüm birimlerin çalışmalarının ve çıktıların ilgi kapsam ve takvim dâhilinde gerçekleşmesi, tüm toplantı organizasyonları ve oturum sekretarya işlemlerinin sağlandığı, tüm komitelere katılım ve danışmanlık sağlayan, sürecin devamlılığı ve kurumsal hafızanın güvence altına alınmasından sorumlu fonksiyon olarak çalışmıştır.

Akademik Birim Alt Komiteleri ve İdari Birim Alt Komiteleri ve Stratejik Alan Komiteleri tüm akademik ve idari birimlerin, kendi birimleri özelinde, diğer birimlerle ortak iş/süreç geliştirmeleri genelinde 2020-2024 dönemindeki gelişim ve ilerlemeye dair etüt, istişare ve çıktı üretim fonksiyonları olarak çalışmışlardır.

 

 

 

Atılım Üniversitesi 2020-2024 Stratejik Plan çalışmaları neticesinde aşağıda alt kırılımları verilen kurgumuzun hayata geçirilebilmesi için projelendirildiği, önceliklendirildiği, sorumlu ve ilgili birimlerin adreslendiği, mevcut durum tespitlerinin ve ihtiyaçların yer aldığı bir eylem planı üretilmiştir.

 

Stratejik Öncelikli Alan

Stratejik Amaç

Stratejik Hedef

Performans Göstergesi

Kurumsal Yönetişim

11

30

94

ArGe ve İnovasyon

10

16

24

Öğrenci Odaklı Üniversite

13

18

32

Uluslararasılaşma

4

7

12

Eğitim

4

15

45

Toplam

42

86

207