IE103 - Endüstri Mühendisliğine Giriş (2 + 0) 3.5

Mühendisliğe giriş, mühendislik süreçleri, mühendislik etiği; endüstri mühendisliği tarihi; endüstri mühendisliği uzmanlaşma alanları, problem çözümünde endüstri mühendisliği yaklaşımı; endüstri mühendisliği modellerine ve çözüm tekniklerine giriş.

IE122 - Nicel Analiz ve Modellemeye Giriş (2 + 0) 3

Optimizasyon, optimizasyon problemlerinin sınıflandırılması, tam ve yaklaşık çözümler, simülasyon.

IE201 - Olasılık ve İstatistik I (3 + 0) 7

Mühendislikte istatistiğin rolü, olasılık, rassal değişkenler, rassal değişkenin beklenen değer vevaryansı, kesikli ve sürekli olasılık dağılımları, ortak olasılık dağılımları.

IE206 - Mühendislik Maliyet Analizi (3 + 0) 3

Organizasyon, ekonomik verinin ölçüm ve yorumlanması, finansal muhasebenin temelleri, maliyet kavramları ve maliyetlendirme yöntemleri, maliyet-üretim hacmi-kârlılık analizi, bütçeleme.

IE222 - Yöneylem Araştırması I (3 + 2) 7.5

Yöneylem araştırmasının doğuşu ve gelişimi, modelleme, grafik çözüm, Simpleks ve dual Simpleks metodu, dualite ve duyarlılık analizleri, ulaşım modeli, aktarmalı ulaşım modeli ve atama problemleri.

IE202 - Olasılık ve İstatistik II (3 + 1) 6.5

Örneklem dağılımları, nokta tahmini, güven aralıkları ve aralık tahmini, hipotez testi, basit doğrusal regresyon ve korelasyon, çoklu doğrusal regresyon, tek faktörlü varyans analizi.

IE307 - Üretim Planlama ve Kontrol (3 + 0) 5

Üretim ve servis sistemlerine giriş, tahmin yöntemleri, karar verme sürecinde üretim planlama ve kontrol, kapasite planlama, malzeme ihtiyaç planlama, çizelgeleme, üretim ve servis sistemlerinin tasarlanmasında modern üretim planlama ve kontrol yaklaşım ve teknikleri.

IE305 - Mühendislik Ekonomisi (2 + 0) 5

Mühendislik ve yönetimsel karar vermede ekonomik analiz; nakit akışı, para ve fiziksel varlık üzerinde zamanın ve faiz oranının etkisi; alternatif değerlendirme metotları: şimdiki değer, gelecek değer, yıllık sabit değer, geri dönüş ve fayda/maliyet oranları; amortisman ve vergi; enflasyon etkisi.

IE323 - Yöneylem Araştırması II (3 + 2) 8

Tamsayı programlama ile modelleme, şebeke modelleri: modeli formüle etme, en az yayılan ağac, en kısa yol, maksimum akış problemleri, kritik iz yöntemi, program değerlendirme ve gözden geçirme tekniği, doğrusal olmayan programlama.

IE399 - Yaz Stajı I (0 + 0) 6

20 iş günü bir üretim şirketinden fiilen çalışma ve Bölüm tarafından hazırlanmış staj rehberi doğrultusunda yazılı bir staj raporu hazırlama.

IE316 - Ergonomi (2 + 1) 4

Temel ergonomik kavramlar; insanın, sistem tasarımı ve performansı açısından dikkate alınması gerekli anatomik ve fizyolojik özellikleri; bilgi işleme süreci ve gösterge ve kontrol sistemlerinin tasarımıyla ilişkisi; antropometri ve makine-teçhizat, araç-gereç, iş istasyonu ve büro tasarımında antropometrik veri kullanımı; gösterge ve kontrollerin

IE324 - Rassal Modeller (3 + 0) 6

Stokastik süreçlerin tanımı ve sınıflandırmaları, Markov zincirleri, kuyruk sistemleri, stokastik envanter modelleri.

IE326 - Kalite Kontrol ve Güvencesi (3 + 0) 6

Kalite yönetimini temelleri, toplam kalite yönetimi, kalite iyileştirme teknikleri, kalite maliyeti, istatistiksel kalite kontrol yöntemleri, ürün kabulü, kabul örnekleme planları.

IE304 - Bilgi Yönetimi (3 + 0) 6

Enformasyon teknolojisinin işletmelerdeki kullanımının teknik ve sosyal yönlerden katkısı; farklı uygulama alanları ile ilgili sunular ve tartışmalar: enformasyon teknolojileri altyapısı, veri tabanları, veri madenciliği, internet teknolojileri standartları, elektronik ticaret, enformasyon teknolojileri kapsamında tedarik zincir yönetimi;

IE306 - Tedarik Zinciri Modelleme (3 + 0) 5

Tedarik zinciri yönetimine giriş, lojistiğe giriş, satın alma ve planlama kararları, envanter politikası kararları, bilgi sistemleri, tedarik zinciri organizasyonu ve kontrolü, performans metrikleri.

IE320 - İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması (3 + 0) 5

İş süreçlerinin etkli bir şekilde ve ilgi metotlarla yeniden tasarlanması, mevcutların geliştirilmesi, ölçülmesinin sağlanması, kurumlara ve iş ortaklarının verimliliklerine katkı sağlanması; uluslararası en iyi uygulamalar, destek teknikleri ve diğer pratik bilgiler.

IE418 - Karar Analizi (3 + 0) 5

Karar verme ortamı, belirsizlik ortamında karar verme, karar verme problemlerinin yapılandırılması, karar ağaçları, duyarlılık analizleri, bilginin değeri, olasılıklı karar modelleri.

IE419 - Servis Sistemleri (3 + 0) 5

Verimli ve müşteri tatminini sağlayabilen hizmet sistemleri tasarımında kontrol kavramının teknikleri ve uygulamaları; hizmet stratejisi ve rekabet edebilirlik; hizmet sistemleri kurulumundaki temel konular; hizmet operasyonlarının yönetimi için kullanılan araç ve teknikler.

IE423 - Yönetim ve Organizasyon (3 + 0) 5

Yönetim süreci; planlama, organize etme, kontrol, yönlendirme; organizasyonel tasarımın temel unsurları; organizasyonel yapının tasarımı; organizasyonel değişiklik.

IE425 - Yatırım Projeleri Analizi (3 + 0) 5

Mevcut durum analizi, problem tanımı, vaka çalışması; talep tahmini, proje için alternatifler geliştirmek, projenin yatırım ve işletme maliyetlerinin kestirimi, işletme sermayesinin hesaplanması, proje alternatiflerinin karşılaştırılması, stratejik planın formüle edilmesi ve performans ölçümü.

IE426 - İş Hukuku (3 + 0) 5

Genel konular, İş Yasası kapsamı, işe alma mukaveleleri, iş yerinde işçiler için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesisi, iş yerinde kaza ve riskler, yükümlülük ve tazminatlar, sosyal güvenlik, sendikalar, işçi-işveren toplu görüşmeleri, grev ve lokavt.

IE427 - Stratejik Yönetim (3 + 0) 5

Stratejik yönetime bakış, strateji türleri, strateji oluşturma (kurum misyon bildirimi, strateji analizi ve seçimi, dış değerlendirme, iç değerlendirme), strateji uygulama, strateji değerlendirme ve kurumsal karne.

IE430 - İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri Mühendisliği Uygulamaları (3 + 0) 5

İnsan kaynakları yönetimine giriş, stratejik insan kaynakları yönetim (İKY) sistemi ve fonksiyonları, iş analizi, insan kaynakları planlaması, işe alma, eğitim ve değerlendirme, performans yönetimi, kariyer planlama, iş değerlendirme, ücret ve mali haklar yönetimi.

IE434 - Çizelgeleme (3 + 0) 5

Çizelgeleme ve sıralama problemleri, temel formülasyon, tek makine-çok makina çizelgeleme prosedürleri ve sezgisel yöntemleri.

IE442 - Endüstri Mühendisliğinde İstatistiksel Uygulamalar (3 + 0) 5

Endüstri mühendisliği problemlerinin çözümünde basit ve çoklu doğrusal regresyon, deney tasarımı ve analizi, çok değişkenli analiz ve parametrik olmayan testlerin uygulamaları.

IE438 - Proje Finans ve Döngü Yönetimi (3 + 0) 5

Veri mevcut değildir

IE491 - Ortak Eğitim Uygulaması I (3 + 0) 5

Üretim ve/ya hizmet sektöründeki şirketin çalışma sahalarının tanınması ve değerlendirilmesi. Şirketin süreçleri, işleyişi ve temel yetkinlikleri konusunda farkındalık geliştirilmesi. Şirketin stratejik, taktiksel ve operasyonel öncelliklerinin belirlenmesi ve öğrenilmesi. Şirket içi birimler arası takım çalışma kültürünün oluşturulması ve şirketin diğer paydaşları ve iş etiği konusunda farkındalık.

IE493 - Ortak Eğitim Uygulaması II (3 + 0) 5

Şirket politikaları ve değer zincirinin tanınması. Şirketin (örneğin üretim, satış ve pazarlama, temel altyapı, tedarik, insan kaynakları ve hizmet gibi) birincil ve ikincil temel faaliyetlerinin öğrenilmesi. Şirketin ve tedarik zinciri yapısının verimliliğinin değerlendirilmesi . Saha çalışması.Sorunlu alanların tespiti. Proje yönetimi farkındalığı ve sorumluluğuyla yeni ürün ve hizmet geliştirme süreçlerinin başlatılması .

IE314 - Proje Yönetimi (3 + 0) 5

Proje yönetiminin elemanları ve fazları; proje yönetiminin fonksiyonları (planlama, personel atama, çizelgeleme, takip ve kontrol) ve teknikleri (CPM, PERT); proje yönetimi için yazılım araçları; proje maliyet kontrolü ve zaman/kaynak yönetimi; liderlik türleri, çatışma ve risk yönetimi.

IE428 - Sistem Mühendisliğine Giriş (3 + 0) 5

Sistem ve sistem mühendisliği tanımı, sistem mühendisliği kapsamı önemi ve gelişimi, sistem ömür devri, sistem geliştirme modelleri, sistem ömür devri süreçleri.

IE446 - Yenilikçi Ürün Servis ve Sistemler (3 + 0) 5

Yenilik, yenilikçi ürünler, hizmetler ve servisler; yenilikçi organizasyonlar, ürünler, hizmetler ve sistemler veya tasarım, geliştirme ve yenilik ile ilgili herhangi bir konu.

IE441 - Veri Biliminde Eniyileme (2 + 2) 5

Doğrusal cebir, olasılık, ve istatistik tekrarı ile veri biliminde doğrusal programlama, tamsayılı programlama, karma tamsayılı programlama, doğrusal olmayan programlama uygulamaları, Python diline giriş ve çeşitli Python kütüphanelerinin veri bilimi problemlerinde kullanımı.

IE403 - Simülasyon (2 + 2) 5

Simülasyon metodolojisi, girdi analizi; rassal sayı üretimi; simülasyon modelleri geliştirme; çıktı analizi; simülasyon deney tasarımı; çözüm alternatiflerinin karşılaştırılması.

IE407 - Tesis Planlama (3 + 1) 7

Üretim ve hizmet sektöründeki tesislerin yer seçimi, mevcut olanakların tahsisi ve işyeri düzenleme; alternatif işyeri düzenlemelerin oluşturulması ve değerlendirilmesinde kullanılan analitik ve bilgisayar destekli işyeri düzenleme teknikleri; ambarların, malzeme taşıma ve dağıtım sistemlerinin analizi ve tasarlanması.

IE499 - Yaz Stajı II (0 + 0) 10

30 iş günü bir üretim veya hizmet şirketinde fiilen çalışma ve bölüm tarafından hazırlanmış staj rehberi doğrultusunda yazılı bir staj raporu hazırlama.

IE405 - Endüstri Mühendisliği Tasarım I (3 + 1) 6

Üretim veya servis sistemlerinde karşılaşılan gerçek bir hayat problemine ilişkin saha çalışmaları yapılarak veya bu alanlarda belirlenecek teorik bir problemin bilimsel problem tanımlama süreçlerinin uygulanarak tanımlanması

IE411 - İş Etüdü ve Tasarımı (3 + 0) 5

İş etüdüne giriş: etkinlik ve verimlilik kavramları, iş etüdü ve iş ölçümü kavramları ve aralarındaki ilişki, iş etüdü projesi yöntem bilimi, ölçüm, gözlem ve kayıt teknikleri ve olanakları, atık azaltma kavramları ile entegrasyonu, iş basitleştirme, yalın üretim, maliyet ve performans standartları oluşturma.

IE415 - Endüstriyel Ekonomi (3 + 0) 5

Rekabetçi pazarlar, dünyadaki yerleşmiş uygulamalar ve firmaların iç organizasyonları; farklı fiyat sınıfları; dikey kontrol; oligopoli kuramı; oligopolide ürün ayrımı; pazara giriş ve pazara giriş caydırıcılığı; yeni gözlemsel endüstri organizasyonu; işbirliği içermeyen oyun kuramı.

IE416 - Uzman Sistemler (3 + 0) 5

Uzman sistemlerin teknolojisi ve uygulamaları, basit bir uzman sistem kurulumu, yapay zeka kavramları, sezgisellik, problem çözme, akıllı nitelikler; mühendislik uygulamalarından örnek olay çalışmaları.

IE417 - Yöneylem Araştırmasında Özel Konular (3 + 0) 5

Belirlenecek bir problem alanına ilişkin yöneylem araştırması teknikleri uygulamalarının yapılması.

IE420 - Optimizasyon için Sezgisel Yöntemler (3 + 0) 5

Kombinatoryal problemlerin çözümü için çeşitli sezgisel teknikler; sezgisel tekniklerin varoluş sebepleri, yetenekleri ve uygulanabilirlikleri.

IE421 - E-Ticaret ve KKP (3 + 0) 5

Yeni ekonomi kavramını tanıtmak, elektronik ticaretin ve ERP?nin temel kavramlarını ve kurulum safhalarını örneklerle açıklamak, elektornik ticaretin ERP ve SCM ile olan entegrasyonunun kurulumu ve önemi üzerinde örneklerle durmak.

IE422 - Müşteri İlişkileri Yönetimi (3 + 0) 5

Müşteri ilişkileri yönetimini (MİY) tanıtmak, MİY değer zinciri, MİY?nin enformasyon teknolojisi, müşteri portföyü analizi, müşteri kazanmak, müşteri Ağı yaratımı ve yönetimi, müşteriler için değer yaratmak, müşteri yaşam değerini yönetmek, müşteri bağlılığı ve gelişimi, MİY organizasyonu.

IE429 - Güvenilirlik (3 + 0) 5

Sistem güvenilirliği kavramları ve yöntemleri, sistem güvenilirliğinin hesaplanmasına ilişkin teknikler ve bazı güvenilirlik optimizasyon problemleri.

IE444 - Karar Destek Sistemleri (3 + 0) 5

Karar destek sistemleri ve iş zekası kavramları, karar destek sistemleri ve iş zekası, karar verme, sistem modellemesi ve analizi, veri ambarı, veri görselleştirme, veri, yazı ve web madenciliği, iş performans yönetimi, etkileşimli ve bilgisayar destekli teknolojiler, karar destek sistemleri uygulamaları.

IE406 - Endüstri Mühendisliği Tasarım II (3 + 1) 9

IE 401 dersi kapsamında tanımlanmış problemin endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırması teknikleri kullanılarak çözümlenmesi ve önerilen çözümün uygulanabilirliliğinin gösterilmesi.

IE443 - İş Sağlığı ve Güvenliği (3 + 0) 5

İş sağlığı ve güvenliğine giriş, ilkeleri ve mevzuatı, işyerinde uygulanması gereken iş sağlığı ve güvenliği gereklilikleri, iş kazaları, risk değerlendirme ve İSG denetimleri, iş sağlığı ve güvenliğine proaktif bir yaklaşım.

IE322 - Enerji Sektöründe Endüstri Mühendisliği Uygulamaları (3 + 0) 5

Günümüz dünyasında enerjinin etkisi; enerji planlaması ve kullanım prensipleri; enerji arz ve talebinin yön vericileri; bir mühendisin enerji endüstrisinde yönetim, kaynak planlama ve faydalanmadaki rolü; enerji planlaması için yön verici olarak sürdürülebilirlik; enerji yönetiminde ortak kavramlar; karar verme paradigması: nükleer ve yenilenebilir enerji dahil geleneksel ve yeni enerji kaynakları; enerji yatırımlarının ekonomik değerlendirilmesi, elektrik maliyetinin arttırılması,