7143 sayılı yasa ile getirilen Öğrenci Affına ilişkin uygulama esasları

18 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı yasa ile getirilen Öğrenci Affına ilişkin uygulama esasları

Af kapsamına girecek öğrenciler:

7143 sayılı yasanın öğrenci affıyla ilgili 15. maddesinin yürürlüğe girdiği tarihe kadar (18 Mayıs 2018 tarihinden sonra ayrılanlar bu haktan yararlanamayacaklardır)

 • Kendi isteğiyle ilişikleri kesilen öğrenciler,
 • Terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler dışında diğer disiplin cezaları nedeniyle ilişiği kesilen öğrenciler, 
 • ÖSYM sınavı ile bir programı kazanıp (yerleşip) kaydolmayan, kaydolan ve okumadan ayrılan öğrenciler,
 • Üst üste ders kaydı yaptırmadığı için kaydı silinen öğrenciler,
 • İngilizce Hazırlık eğitimde iki yıl üst üste başarısızlık nedeniyle ilişği kesilenler,
 • Enstitülerde kayıtlı iken Bilimsel Hazırlık Programından başarısızlık nedeniye ilişiği kesilen öğrenciler,
 • Doktora yeterlik sınavı sonunda başarısızlık nedeniyle ilişiği kesilen öğrenciler,
 • Azami öğrenim sürelerini doldurduğu için ilişiği kesilen öğrenciler,
 • Lisans öğrenimini tamamlayamayacağını düşünerek Önlisans Diploması alıp ayrılan öğrenciler,

bu haktan yararlanabileceklerdir.

Başvurular:

Lisans ve Önlisans öğrencilerinin intibakları için uygulama esasları:

 • Alınan başvurular ilgili akademik birime gönderilecek, ilgili akademik birim tarafından öğrencilerin intibakı yapılacaktır.
 • Yatay geçişlerde olduğu gibi, öğrencilerin daha önce alıp başarılı olduğu derslere göre ders muafiyetleri ve intibakları yapılacak, öğrenciler yeni numarayla bilgi sistemine kaydedileceklerdir.
 • İntibaklar ilgili akademik programın ATACS'ta (Öğrenci Bilgi Sistemi) bulunan en son müfredatına göre yapılacaktır.
 • Öğrencilerin muaf tutulacağı derslerin AKTS kredi toplamına göre dönem ve sınıfları ATACS tarafından oluşturulacaktır. Oluşan dönemlerden itibaren burs ve azami süre sayaçları çalıştırılmaya başlanacaktır.
 • Yasa ile geri dönen lisans öğrencilerinin 2018-2019 akademik yılında öğretim ücreti KDV dahil 36.200 TL’dir. Bu ücrete Pilotaj Bölümü uçuş eğitimi dahil değildir. Uçuş eğitimi ücreti burslu öğrenciler için burs oranı kadar üniversite tarafından karşılanır. Öğretim ücretinin yarısı ilk kayıt sırasında, diğer yarısı akademik takvimde belirtilen tarihler arasında iki eşit taksit halinde ödenir; öğrenim ücreti artışları yıllık TÜFE oranı ile sınırlı tutulur.
 • Öğrencilerin üniversiteye kayıt hakkı kazandıları yılda kendilerine verilen ÖSYM bursluluk oranına göre burslu olarak kayıtları açılır.
 • Eğitim dili İngilizce olan bölüme ilk defa kayıt yaptıran, İngilizce hazırlık sınıfında kayıtlı iken ayrılan ve İngilizce hazırlık eğitimde iki yıl üst üste başarısızlık nedeniyle ilişiği kesilen öğrenciler, Temel İngilizce Bölümünde yasada verilen 1+1 yıllık süreyi yeniden okuma hakkını kazanarak geri dönerler. Bu öğrencilerden yabancı dil bilgisini kanıtlayacak geçerli bir belge getirenler veya 2017-2018 akademik yılı yaz okulu sonu veya 2018-2019 güz dönemi başında yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavında başarılı olanlar Bölüm programlarına doğrudan kaydedilirler.
 • Burs süresi öğrencilerin intibak ettirildikleri yarıyıldan başlayarak hesaplanır ve öğrenci hangi yarıyılda öğretime başladı ise İngilizce hazırlık eğitimi alacak öğrenciler için hazırlık eğitim süresi dâhil 10,  doğrudan lisans programına başlayan veya Türkçe eğitim veren bölümlere kaydolan öğrenciler için ise 8 yarıyıla tamamlanarak hesaplanır (Örneğin 3. yarıyıla intibak edilen bir öğrencinin yasal burs süresi doğrudan lisans programına başlayan veya Türkçe eğitim veren bölümler için 6 yarı yıl, Temel İngilizce Bölümünde İngilizce hazırlık eğitimi görecek öğrenciler için hazırlık eğitim süresi dâhil 8 yarıyıldır). Bu süre sonunda mezun olamayan öğrencinin bursu tamamen kesilir.
 • Öğrencilerin af kapsamında muaf olduğu derslere ilişkin açıklayıcı bilgi not döküm belgelerinde (transkript) gösterilir.
 • Kanunda belirtilen şekilde ikamet veya işleri dolayısı ile başka Üniversitelere merkezi yerleştirme puanına göre geçiş yapacak öğrenciler, yukarıda belirtilen eğitim ücretini yatırıp kayıtlı öğrenci olduktan sonra kendileri için düzenlenen yazı ile diğer bir üniversiteye başvuru yapabileceklerdir. Bu öğrencilerin geçiş veya başka nedenle tekrar kayıtlarını sildirmeleri halinde ücret iadeleri Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin madde 31/1'de belirtilen koşullara göre yapılacaktır.

 

 • Lisansüstü programlardan ilişiği kesilen öğrencilerin ödeyecekleri ücret ve intibaklarıyla ilgili olarak Atılım Üniversitesi Lisansüstü Programlara İlişkin İntibak ve Ücret Ödeme Kuralları uygulanır.

 

Atılım Üniversitesi Lisansüstü Programlara İlişkin İntibak ve Ücret Ödeme Kuralları

 

1) Üniversitemiz lisansüstü programlarından herhangi bir sebeple ilişiği kesilen ve yeniden Üniversitemize kayıt yaptıracak olan öğrencilerin ders muafiyetlerinde uygulanacak intibaklarının ve öğretim ücreti ödemelerinin aşağıda belirtilen usul ve esaslarda yapılması karar verilmiştir.

a) Tezli yüksek lisans veya yüksek lisans sonrası doktora programlarına kabul edilen öğrenciler, daha önce Üniversitemizden almış oldukları derslerin en fazla 7’sinden muaf tutulurlar.

b) Tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrenciler, daha önce Üniversitemizden almış oldukları derslerin en fazla 9’undan muaf tutulurlar.

c) Lisans sonrası doktora programlarına kabul edilen öğrenciler, Üniversitemizden almış oldukları derslerin en fazla 14’ünden muaf tutulurlar.

2) Bir başka yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından herhangi bir sebeple ilişiği kesilen ve yeniden Üniversitemize kayıt yaptıracak olan öğrencilerin ders muafiyetlerinde uygulanacak intibaklarının ve öğretim ücreti ödemelerinin aşağıda belirtilen usul ve esaslarda yapılması karar verilmiştir.

a) Tezli yüksek lisans veya yüksek lisans sonrası doktora programlarına kabul edilen öğrenciler, daha önce başka yükseköğretim kurumlarından almış oldukları derslerin en fazla 5’inden muaf tutulurlar.

b) Tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrenciler, daha önce başka yükseköğretim kurumlarından almış oldukları derslerin en fazla 6’sından muaf tutulurlar.

c) Lisans sonrası doktora programlarına kabul edilen öğrenciler, daha önce başka yükseköğretim kurumlarından almış oldukları derslerin en fazla 10’undan muaf tutulurlar.

3) Öğrencilerin muaf tutulacakları dersleri en fazla kaç yıl önce almış olmalarına ilişkin hususlar ilgili Enstitülerce belirlenir.

4) Muaf oldukları ders AKTS toplamı 0-19 arasında olan yüksek lisans öğrencileri 1. yarıyıla, 20-34 arasında olan öğrenciler 2. yarıyıla, 35 ve üstü olan öğrenciler ise 3. yarıyıla intibak ettirilir.

5) Muaf oldukları ders AKTS toplamı 0-19 arasında olan doktora öğrencileri 1. yarıyıla, 20- 29 arasında olan öğrenciler 2. yarıyıla, 30-39 arasında olan öğrenciler 3. yarıyıla, 40-49 arasında olan öğrenciler 4. yarıyıla, 50 ve üstü olan öğrenciler ise 5. yarıyıla intibak ettirilir.

6) Öğrencilerin ilişik kesme ve varsa burslarına ait süreler intibak ettirildikleri dönemler esas alınarak belirlenir.

7) Öğrenciler programa yeniden kayıt yaptırdığı yıla ait öğretim ücretini öderler.

8) Daha önce almış oldukları derslerden muafiyetleri kabul edilen öğrenciler öğretim ücretlerini aşağıdaki belirtilen şekilde öderler.

a) Yüksek lisans programlarında öğrencinin muaf olduğu her bir ders için toplam program ücretinin % 9’u (yüzde dokuzu) ödemesi gereken öğretim ücretinden düşülür. Öğrenciler bu tutar düşüldükten sonra bakiye öğretim ücretini öderler.

b) Doktora programlarında öğrencinin muaf olduğu ders adedi başına toplam program ücretinin %4’ü (yüzde dördü) ödemesi gereken öğretim ücretinden düşülür. Öğrenciler bu tutar düşüldükten sonra bakiye öğretim ücretini öderler.

c) Programa burslu olarak kayıt yaptıran öğrencilerin öğretim ücreti ödemelerinde bursluluk oranları esas alınır.