2547 Sayılı Kanunun 44/C maddesinde belirtilen azami sürelerin sonunda mezun olamayan öğrencilerine verilecek ek sınavların nasıl uygulanacağına ilişkin 21.09.2021 gün ve 15 sayılı Senato Toplantısında kabul edilen usul ve esaslar 27 Eylül 2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararı çerçevesinde yeniden görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonunda; sözkonusu sınavlar için yeniden belirlenen yeni "2547 Sayılı Kanunun 44/c maddesinde geçen  azami süreler sonunda öngörülen ek sınavların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları" görmek için tıklayınız ....

 

Atılım Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

“MADDE 11 –(4) (Değişik:RG-13/3/2020-31067) Öğretim ücretini ödemeyen ve kaydını yenilemeyen öğrencinin kaydı askıya alınır. Öğrenciler bu süre içerisinde öğrencilik haklarından yararlanamazlar ve bu şekilde geçen süre öğretim süresinden sayılır. Bu durumdaki öğrencilerden iki ve daha fazla yarıyıl süresince kayıt yenilemeyen öğrenciler kayıt yenilemedikleri son iki yarıyıl öğretim ücreti tutarının yüzde ellisini, bir yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrenciler son dönem öğretim ücreti tutarının yüzde ellisini ödeyerek kayıtlarını yenileyebilirler. Dört yıl üst üste öğretim ücretini ödemeyen öğrencilerin Üniversiteden kayıtları silinir. Bu durumda bulunan öğrenciler hakkında ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları yönetim kurulu tarafından karar alınır ve alınan karar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayına sunulması için Rektörlüğe gönderilir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayını müteakip kayıt silme işlemleri Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından tamamlanarak kaydı silinen öğrencilere bildirilir.”
“MADDE 27 – (1) Üniversitede iki yıllık ön lisans öğreniminin normal süresi dört yarıyıl, dört yıllık lisans öğreniminin normal süresi ise sekiz yarıyıldır. 28 inci maddedeki koşulları sağlayanlar daha kısa sürede mezun olabilirler. Bu Yönetmelikte belirtilen meşru bir sebep olmaksızın öğrenciler bir yıl yabancı dil hazırlık sınıfı hariç kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın normal eğitim öğretim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını dört yılda, (Değişik ibare:RG-13/3/2020-31067)  eğitim öğretim süresi dört yıl olan lisans programlarını yedi yılda ve eğitim öğretim süresi altı yıl olan lisans programlarını ise dokuz yılda tamamlamak zorundadır.”

Azami öğretim süresi sonunda öğrecilerin bu sayfada bulunan bilgileri incelemeleri gerekmektedir.

Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İngilizce Hazırlık :
“MADDE 8 – (1) Yabancı dil hazırlık programının normal öğrenim süresi bir akademik yıldır. Bir akademik yılı sonunda başarılı olamayan lisans ve ön lisans öğrencileri bir akademik yıl daha yabancı dil hazırlık eğitim programına devam eder. Bir akademik yılsonunda başarılı olamayan lisansüstü programı öğrencilerinin Üniversite ile ilişiği kesilir.”
 
Bilimsel Hazırlık:
“MADDE 8  (5) Bilimsel/sanatsal hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez.”
 
Tezli yüksek lisans:  
“MADDE 24  / (5) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.”
 
Tezsiz yüksek lisans:
“MADDE 27 / (7) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.”
 
Doktora:
“MADDE 30 (7) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.”
 

Çift Anadal Programı Yönergesi

“MADDE 6- (6) (07.12.2021 gün ve 16 Sayılı Senato Kararı) Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir.”
“MADDE 7 - (2) (18.12.2019 gün ve 10 sayılı Senato Kararı) Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 4.00 üzerinden 2.72’nin altında düşebilir. İkinci kez çift anadal genel not ortalaması 2.72’nin altına düşen öğrencinin çift anadal diploma programından kaydı silinir.”

Yandal Programı Yönergesi

MADDE 4-  (5) Bir öğrenci lisans öğrenimi sırasında en çok bir yandal programına kaydolabilir. Yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı silinir.”
MADDE 6- (2) Öğrencinin yandal programına devam edebilmesi için anadal programındaki not ortalamasının en az 2.00/4.00 olması şarttır. Bu şartı sağlamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.”
MADDE 6- (3) Anadal diploma programından mezuniyet hakkı elde eden, ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre verilir. İki yarıyıl uzatma süresi sonunda mezun olamayan öğrencilerin yandal programından kayıtları silinir.”

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

“MADDE 8/4/ c) Hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.”

 

 

 

Önlisans/Lisans ve Lisansüstü programlarda kayıtlı olan öğrencilerin azami süreleri belirlenirken:

 

  • Ders kaydı, askıda veya yaryıl uzaklaştırma cezası olan dönemler bu süreye dahildir.
  • Kayıt dondurma (izinli) dönemleri bu süreye dahil değildir.
  • Öğrencinin önceki öğrenimleri (Yatay geçiş, DGS vd.) nedeni ile yapılan muafiyetler sonucunda hesaplanan intibak döneminden itibaren başlayarak azami süre hesaplanır.

 

Azami süre sayacına ilişkin bilgi: 
  • Yukarıdaki anlatılan bilgilere göre not dökümündeki ilgili dönemleri sayılarak, 
  • ATACS’ta  bulunan bilgi aşağıdaki "Sınıf Geçme Başarı Tarihçem ve Akademik Dönem Sayaçlarım" ekranından ulaşabilirsiniz.
 

Not:Resmi büyütmek için üzerine tıklayınız

Resmi büyütmek için üzerine tıklayınız.

 

 

Eğer azami süre hesaplamasında hatalı veya başka bir durum olduğunu düşünüyorsanız "Öğrenci İşleri Direktörlüğü" ile temasa geçiniz.