AKTS - Hesaplamanın Temelleri

Hesaplamanın Temelleri (CMPE109) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Hesaplamanın Temelleri CMPE109 2 1 0 2 2.5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı mühendislik mesleğini tanıtmak, iş fırsatları ve bilişimde etik konularını adreslemektir. Ayrıca, temel bilgisayar mimarisi, makine dili, veri gösterimi, işletim sistemleri, ağlar ve İnternet ve programlama dilleri kavramlarını tanıtarak, bilgisayar bilimlerine genel bir bakış sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • CMPE/SE/ISE Mühendisliğinin farklı yönlerini tanımlama
  • Bilişimde etiksel konuları tanımlama
  • Bilgisayarın iç yapılanması ve veri gösterimini tanımlama
  • Problem çözümünde basit makine dili komutlarını oluşturma
  • İşletim Sistemi ve ağların fonksiyonlarını anlatma
  • Programlama dillerini sınıflandırma
  • Ağ stratejilerini ve internet kullanımını tanımlama
Dersin İçeriği Mühendislik temelleri, meslek olarak bilgisayar mühendisliği, iş olanakları, bilgisayar mühendisliği alanındaki mesleki kuruluşlar, bilişimde etiksel konular, bilgisayar sisteminin donanım bileşenleri, veri gösterimi ve makine dili komutları, işletim sistemi kullanarak bilgisayarın arka plan faliyetlerini koordine etmek, ağ ve internetin temelleri,

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mühendislik temelleri Bölüm 1 (Diğer Kaynaklar 1)
2 Mühendislik temelleri Bölüm 1 (Diğer Kaynaklar 1)
3 Meslek olarak Bilgisayar Mühendisliği. İş olanakları ve meslek kuruluşları Bölüm 1 (Diğer Kaynaklar 1)
4 Bilişimde Etik Diğer Kaynaklar 2, 3
5 Veri saklama Bölüm 1 (Ders Kitabı 1)
6 Veri saklama Bölüm 1 (Ders Kitabı 1)
7 Veri İşleme Bölüm 2 (Ders Kitabı 1)
8 Veri İşleme Bölüm 2 (Ders Kitabı 1)
9 Veri İşleme Bölüm 2 (Ders Kitabı 1)
10 İşletim Sistemleri Bölüm 3 (Ders Kitabı 1)
11 Ağ ve İnternet'in temelleri Bölüm 4 (Ders Kitabı 1)
12 Ağ ve İnternet'in temelleri Bölüm 4 (Ders Kitabı 1)
13 Programlama Dilleri Bölüm 6 (Ders Kitabı 1)
14 Programlama Dilleri Bölüm 6 (Ders Kitabı 1)

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Computer Science: An Overview, J. G. Brookshear, Pearson International, 12. Baskı, 2012.
Diğer Kaynaklar 2. Foundations of Engineering, 2nd. Ed., Holtzapple & Reece, McGraw-Hill International, 2003
3. Software Engineering: Code of Ethics, http://www.acm.org/about/se-code
4. ACM code of Ethics and Professional Conduct, http://www.acm.org/about/code-of-ethics

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 En az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; X
11 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
12 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi;
13 Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık;
14 Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
15 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi;
16 Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
17 Sayısal hesaplama ve sayısal gösterim sistemlerini analiz, tasarım ve ifade becerisi.
18 Hesaplama problemlerinin çözülmesinde programlama dillerini ve uygun bilgisayar mühendisliği kavramlarını kullanma becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 2 8
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Toplam İş Yükü 66