AKTS - Bilgisayar Suçları

Bilgisayar Suçları (ISE414) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilgisayar Suçları ISE414 Alan Seçmeli 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders bilişim sistemlerinin virüsler, siber suçlar ve bilgisayar korsanlığı yolu ile maruz kalabileceği güvenlik tehditlerini öğretmek amacı ile tasarlanmıştır. Bu ders ile güvenlik risk yönetimi kuralları ve var olan bilgisayar suçları yasalarını irdele.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilgisayar suçlarının tarihsel, teknolojik ve sosyal boyutlarını anlanmak ve bilgisayar suçlarını sınıflandırabilmek
  • Türkiye’de bilgisayar suçları ile ilgili yasa ve mevzuatını anlamak
  • Bilgisayar suçunun yaşam döngüsü içerisinde, suçun başlangıcından, suçun yasal boyutuna ve suçun cezalandırılmasına kadar olan sürecin sosyal boyutunun anlaşılması
  • Bilişim Teknolojileri alanında mesleki davranış ve etik kuralların anlaşılması
Dersin İçeriği Bilgisayar suçları, suçtan hasar görme, bilgi risk yönetimi, elektronik dolandırıcılık, bilgisayar virüsleri ve solucanları, bilgisayar suçları yasaları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse genel bakış Bölüm 1 (S. McQuade)
2 Bilgisayar suçlarına genel bir bakış 1 Bölüm 1 (S. McQuade)
3 Bilgisayar suçlarına genel bir bakış 2 Bölüm 1 (S. McQuade)
4 Bilişim altyapısının korunması Bölüm 2 (S. McQuade)
5 Siber kötü kullanıcılar, saldırganlar Bölüm 3 (S. McQuade)
6 Saldırganların sınıflandırılması Bölüm 4 (S. McQuade)
7 Siber kötü kullanma ve siber suçlarda insani ve ekonomik boyutlar 1 Bölüm 6 (S. McQuade)
8 Siber kötü kullanma ve siber suçlarda insani ve ekonomik boyutlar 2 Bölüm 6 (S. McQuade)
9 Siber suçlar ve Bilişim Sektörü içn yeni fırsatlar 1 Bölüm 7 (S. McQuade)
10 Siber suçlar ve Bilişim Sektörü içn yeni fırsatlar 2 Bölüm 7 (S. McQuade)
11 ABD’de Siber Suçlar ve Bilgi Güvenliği Mevzuatı Bölüm 8 (S. McQuade)
12 Ulusal Siber Suç Mevzuatı Bölüm 8 (S. McQuade)
13 Bilgisayar Virüsleri Bölüm 11 (Garfinkel)
14 Bilgisayar Etiği Eğitimi ve Siber suçlar Bölüm 11
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Samuel C. McQuade, III. Understanding and Managing Cybercrime. Pearson, 2006. ISBN: 0-205-43973-X
Diğer Kaynaklar 2. Kevin Mitnick & William L. Simon. The Art of Deception. Wiley Publishing, 2002. ISBN: 0-76454280-X
3. Simson Garfinkel, Gene Spafford, Practical Unix and Internet Security, 2nd edition (April 1996), O'Reilly & Associates; ISBN: 1565921488
4. Internet Suçları Yasası: http://bt-stk.org.tr/k5651.html
5. Eoghan Casey , Digital Evidence and Computer Crime, Second Edition, Academic Press, 2004
6. Fighting Computer Crime: A New Framework for Protecting Information, John-Wiley, 1998

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 En az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; X
11 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
12 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi;
13 Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık;
14 Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
15 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; X
16 Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
17 Sayısal hesaplama ve sayısal gösterim sistemlerini analiz, tasarım ve ifade becerisi. X
18 Hesaplama problemlerinin çözülmesinde programlama dillerini ve uygun bilgisayar mühendisliği kavramlarını kullanma becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 20 20
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 103