AKTS - Veri Yapıları

Veri Yapıları (CMPE226) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Veri Yapıları CMPE226 3 0 0 3 8
Ön Koşul Ders(ler)i
CMPE225
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders problem çözmede kullanışlı olan soyut kavramları tanıtarak bu kavramların programlamada nasıl kullanıldığını anlatır. Öğrenciler özel bir problem için hangi vari yapısının seçilmesi gerektiğini öğrenir, ve karmaşık veri yapılarını yaratmayı öğrenirler.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Verilen probleme uygun veri yapısını kullanmak
  • Bağlı listeler, yığıtlar, sıralar, ikili ağaçları kullanmak
  • Özyinelemeyi uygulamak
  • Arama, sıralama ve hesaba dayalı adresleme konularını uygulamak
  • Verilen probleme uygun veri yapısını seçmek
  • Mevcut veri yapılarını kullanarak karmaşık veri tipleri yaratmak
Dersin İçeriği Yığıtlar, özyineleme, yığıtlar, sıralar, dinamik değişkenlerin yaratılması ve yıkılması, bağlı listeler, dairesel listeler, çift bağlı listeler, arama, sıralama ve hesaba dayalı adresleme.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temeller, standard şablon kütüphanesi -STL Bölüm 2, 4 (ders kitabı)
2 Bağlı listeler Bölüm 5
3 Bağlı listeler Bölüm 5
4 Bağlı listeler Bölüm 5
5 Özyineleme Bölüm 6
6 Yığıtlar Bölüm 7
7 Yığıtlar Bölüm 7
8 Sıralar Bölüm 8
9 Sıralar Bölüm 8
10 Arama, Sıralama Bölüm 9, 10
11 Hesaba dayalı adresleme Bölüm 5
12 İkili ağaç yapısı Bölüm 11
13 İkili ağaç yapısı Bölüm 11
14 Yığın Sıralama Bölüm 11
15 Gözden geçirme
16 Gözden geçirme

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Data Structures Using C++, D.S. Malik, Thomson Course Technology, 1st Edition.
Diğer Kaynaklar 2. Data Structures Using C and C++, Y.Langsam, Prentice-Hall International Inc., 2nd Edition.
3. Data Structures and Algorithm Analysis in C++, M. Weiss, Addison Wesley, 3rd Edition
4. Practical Data Structures in C++, B. Flamig, John Wiley & Sons, Pap/Dis Edition.
5. Fundamentals of Data Structures in C++, E. Horowitz, S. Sahni, D. Mehta, Silicon Press, 2nd Edition.
6. Data Structures and Algorithms in C++, M.T. Goodrich, R.Tamassia, D. M. Mount, Wiley, 2nd Edition.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 60
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 En az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci;
11 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
12 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi;
13 Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık;
14 Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
15 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi;
16 Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
17 Sayısal hesaplama ve sayısal gösterim sistemlerini analiz, tasarım ve ifade becerisi. X
18 Hesaplama problemlerinin çözülmesinde programlama dillerini ve uygun bilgisayar mühendisliği kavramlarını kullanma becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 12 36
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 15 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 198