AKTS - Dil İşleyiciler

Dil İşleyiciler (CMPE424) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Dil İşleyiciler CMPE424 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrenciye derleyici tasarımı uygulaması bağlamında dil işleyici geliştirebilmesi için gereken yeteneklerin kazandırılması.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Lex ve Yacc gibi sözdizim analizörlerinin tanıtımı ve bunların derleyici inşası bağlamında kullanımlarının öğrenilmesi.
  • Üst düzey programlama dilleri kavramlarının daha derinden anlaşılması.
  • Derleyicinin kısımları olan tarayıcı ve ayrıştıcının tasarlanması ve gerçekleştirimi.
Dersin İçeriği Derleme ve yorumlamaya ilişkin temel kavramlar, tek-geçişli ve çoklu-geçişli dil çevirmenleri, sözcük analizörü, yukarıdan aşağıya ayrıştırma ve LL(1) gramerleri, özyineli iniş metodu, aşağıdan yukarı ayrıştırma, kaydır-indirge tekniği, operatör öncelik grameri, LR(0) ve SLR(1) grammerleri, sözdizim yönlendirimli çevrim, hata işleme ve toparlanma,

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derlemeye giriş Ana ders kitabı Bölüm 1
2 Basit tek-geçişli derleyici Ana ders kitabı Bölüm 2
3 Sözcük analizi Ana ders kitabı Bölüm 3
4 Sözdizim analizi Ana ders kitabı Bölüm 4
5 Sözdizim yönlemdirimli çevrim Ana ders kitabı Bölüm 5
6 Sözdizim yönlemdirimli çevrim Ana ders kitabı Bölüm 5
7 Tip kontrolü Ana ders kitabı Bölüm 6
8 Çalıştırma ortamları Ana ders kitabı Bölüm 7
9 Çalıştırma ortamları Ana ders kitabı Bölüm 7
10 Çalıştırma ortamları Ana ders kitabı Bölüm 7
11 Ara kod üretimi Ana ders kitabı Bölüm 8
12 Kod üretimi Ana ders kitabı Bölüm 9
13 Kod üretimi Ana ders kitabı Bölüm 9
14 Kod otimizasyonu Ana ders kitabı Bölüm 10

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Alfred V. Aho, Monica S. Lam, Ravi Sethi, Jeffrey D. Ullman, Compilers: Principles, Techniques, and Tools (2nd Edition), 2006, ISBN: 0321486811. (Dragon Book)
Diğer Kaynaklar 2. 1. Steven Muchnick, Advanced Compiler Design and Implementation, 1997, Morgan Kaufmann Publishers, ISBN:1-55860-320-4.
3. 2. Doug Brown, John Levine, Tony Mason, UNIX Programming Tools: Lex & Yacc, O’Reilly, 1992.
4. 3. Dick Grune, Henri E. Bal, Ceriel J.H. Jacobs, and Koen Langendoen VU University Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands. John Wiley & Sons, Ltd., pp. 736 + xviii; ISBN 0471976970, 2000.
5. 4. http://dinosaur.compilertools.net/yacc/.
6. 5. Andrew W. Appel, Jens Palsberg, “Modern Compiler Implementation in Java (2nd edition)”, Cambridge Univ. Press, ISBN-13: 9780521820608, 2002.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 15
Sunum - -
Projeler 1 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 En az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci;
11 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
12 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi;
13 Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık;
14 Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
15 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi;
16 Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
17 Sayısal hesaplama ve sayısal gösterim sistemlerini analiz, tasarım ve ifade becerisi.
18 Hesaplama problemlerinin çözülmesinde programlama dillerini ve uygun bilgisayar mühendisliği kavramlarını kullanma becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 15 15
Raporlar
Ödevler 2 5 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 130