AKTS - Yüksek Lisans Tezi

Yüksek Lisans Tezi (CMPE597) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yüksek Lisans Tezi CMPE597 0 0 0 0 80
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrenciye bilgisayar mühendisliği alanında araştırma odaklı çalışma yaparak bilgilerini uygulamak için bir platform sunmak ve böylece konu alanında derin metodolojik bilgi edinimini sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Araştırma yöntemlerini uygulama
  • Problem belirleme, tanımlama ve inceleme
  • Tez konusu hakkında literatur taraması yapma
  • Tez sürecini planlama
  • Gelişim raporu hazırlama ve sunma
Dersin İçeriği Problem tanımı ve analizi, araştırma metodolojileri, literatür tarama, sistem geliştirme yaşam döngüsü, gelişim raporu.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Haftalık ders saati yoktur. Tez danışmanın belirlediği zamanlarda tez takibi sağlanır.

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Ian Sommerville, Software Engineering , Addison-Wesley, 2007, ISBN: 032131379-8
2. Roger S. Pressman, Software Engineering:A Practitioner's Approach. McGraw-Hill Science/Engineering/Math; ISBN: 007301933X
3. IEEE Standard for Software Project Management Plans, Std 1058-1998.
4. IEEE Standard for Software Requirement Specification, Std 830.
5. IEEE Standard for Software Design Document, Std 1016.
6. IEEE Standard for Software Test Document, Std 829.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 100
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 1 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi X
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi. X
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi. X
4 Disiplinler arası alanlarda iş yapabilme becerisi. X
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. X
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama. X
7 Etkin iletişim kurma becerisi. X
8 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi. X
9 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak. X
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi. X
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma. X
12 Gerçek hayat problemleri için mühendislik ürünleri ve prototipleri yaratabilme yeteneği. X
13 Profesyonel bilgiye katkı yeteneği. X
14 Yöntembilimsel bilimsel araştırma yapabilme yeteneği X
15 Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği. X
16 Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 100 1600
Sunum/Seminer Hazırlama 1 100 100
Projeler 3 80 240
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 2004