AKTS - Karşılaştırmalı Türk ve Dünya Tarihi

Karşılaştırmalı Türk ve Dünya Tarihi (HUM103) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Karşılaştırmalı Türk ve Dünya Tarihi HUM103 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Staff
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilere, coğrafi keşiflerden günümüze kadar dünyada ve Türkiye’de yaşanan olayları, aralarındaki etkileşimi öğretmek. Bu bilgiler ışığında, günümüzde yaşanan olayları anlayacak yetenek kazandırmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; -Coğrafi keşiflerin sonuçlarını ve Osmanlı İmparatorluğu’na etkilerini bilir, -Reform, Rönesans ve Yeniçağ’da Avrupa’daki değişiklikleri ve Osmanlı İmparatorluğuna etkilerini bilir, -Fransız Devriminin sonuçlarını ve Osmanlı modernleşmesi üzerine etkilerini bilir, -Sanayi Devrimi ve sonuçları ile Osmanlı İmparatorluğuna etkilerini bilir, -1. Dünya Savaşının nedenlerini, dünya ve Osmanlı Devleti açısından sonuçlarını bilir, -2. Dünya Savaşının nedenlerini ve sonuçlarını bilir, -2. Dünya Savaşı sonrasında, Türkiye’nin Batı Bloğunda yer almasının nedenlerini ve sonuçlarını bilir, -Soğuk Savaş Döneminde, başta Kıbrıs olmak üzere, Türkiye’nin karşılaştığı sorunları bilir, -Soğuk Savaş Dönemi sonrasındaki yeni dünya düzenini, Türkiye’nin Balkanlar, Orta Doğu ve Orta Asya’daki sorunlara yaklaşımını bilir.
Dersin İçeriği Coğrafi keşiflerden günümüze kadar, dünyada yaşanan gelişmeler ile Osmanlı İmparatorluğuna ve Türkiye?ye etkileri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 -Coğrafi keşifler. (Nedenleri, ekonomik ve siyasi sonuçları) -Coğrafi keşiflerin Osmanlı ekonomisine ve idari yapısına etkileri. (Osmanlı para sisteminin çöküşü, devalüasyonlar, dirlik sisteminde bozulmalar.) -Batı Avrupa ekonomisinin gelişmesi ve Osmanlı ekonomisine etkileri. Rönesans Avrupa’sı, s. 127-139. İktisat Tarihi, s. 4-7, 81-100, 101-112, 113-120. Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi, s. 36-63.
2 -Reform, Rönesans ve Avrupa’nın Yeniçağı. -Osmanlı İmparatorluğunda Rönesans Girişimleri. (Lale Devri, Osmanlı diplomasisindeki gelişmeler.) Avrupa Tarihinden Kesitler, s. 9-56, 109-131. Avrupa Tarihi, 509-723. Siyasi Tarih Cilt-1, s. 70-148, 195-203. Türkiye’de Çağdaşlaşma, s. 50-66. Rönesans Avrupa’sı, s. 3-8, 157-222.
3 -Fransız Devrimi ve Avrupa’daki etkileri. -Viyana Kongresi Dönemi (1815-1848). -Avrupa’da 1830 ve 1948 Devrimleri. Siyasi Tarih Cilt-1, s. 161-194. Siyasal Tarih, s. 95-160, 211-240.
4 Fransız Devriminin Osmanlı Modernleşmesine etkisi. (3. Selim ve 2. Mahmut Dönemi yenilikleri, Sened-i İttifak, Tanzimat ve Islahat Fermanları.) Modern Türkiye’nin Doğuşu, s. 75-149. Türkiye’de Çağdaşlaşma, s. 91-295.
5 Fransız Devriminin Osmanlı Modernleşmesine etkisi. (1. ve 2. Meşrutiyet Dönemi yenilikleri.) Modern Türkiye’nin Doğuşu, s. 149-237. Osmanlı’da Değişim, Modernleşme ve Uluslaşma, s. 323-328. Türkiye’de Çağdaşlaşma, s. 296-429.
6 -Sanayi Devrimi ve sonuçları. (19. ve 20. Yüzyıldaki ekonomik gelişmeler.) -Sanayi Devriminin Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki etkisi. (Osmanlı İmparatorluğunun 19. ve 20. Yüzyıllarda Avrupa’nın yarı sömürgesi haline gelişi. Osmanlı İmparatorluğunun yarı sömürge ve azgelişmişliğinin iktisadi, siyasi ve sosyal sonuçları.) İktisat Tarihi, s. 121-171. Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi, s. 63-96.
7 Ara sınav. Ders sorumlusu tarafından hazırlanan sorular
8 -1. Dünya Savaşının nedenleri ve sonuçları. -Osmanlı Devleti açısından savaşın gelişimi ve sonuçları. -Sevr ve Lozan Barış Anlaşmaları. Siyasi Tarih Cilt-1, s. 343-414. 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi Cilt-1, s. 99-150. Olaylarla Türk Dış Politikası, s. 48-59.
9 -1929 dünya ekonomi krizi ve Türkiye’ye etkileri. (Devletçi politikaların başlayışı ve gelişimi (1932-1939), çok partili hayata geçiş (Serbest Cumhuriyet Fırkası) girişimi.) Türkiye İktisat Tarihi (1908-2005), s. 59-81. Türkiye’de Devletçilik, s. 49-61, 84-89, 137-166. Türkiye’nin Demokrasi Tarihi (1839-1950), s. 328-335.
10 -1923-1930 Dönemi Türk Dış Politikası. (Lozan Anlaşmasından kalan sorunların çözümü, Türkiye’nin Yunanistan, İtalya ve Sovyetler Birliği ile ilişkileri.) -1931-1939 Dönemi Türk Dış Politikası. (Balkan ve Sadabat Paktı, Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Türkiye’nin İtalya ve Almanya ile ilişkileri, Hatay meselesi, 2. Dünya Savaşı öncesinde Türkiye.) 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi Cilt-1, s. 321-360. Siyasi Tarih Cilt-2, s. 63-79. Olaylarla Türk Dış Politikası, s. 59-126. Atatürk’ün Dış Politika İlkeleri ve Diplomasisi, s. 190-224, 258-314. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, s. 419-439.
11 -2. Dünya Savaşının nedenleri ve sonuçları. -İkinci Dünya Savaşı Döneminde Türkiye. -İkinci Dünya Savaşının Türkiye’ye etkileri. (2. Dünya Savaşının iç politikaya etkileri: iktisat politikaları, Türkiye’de çok partili hayata geçiş.) 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi Cilt-1, s. 361-418. Siyasi Tarih Cilt-2, s. 144-160. Olaylarla Türk Dış Politikası, s. 137-190. Türkiye İktisat Tarihi (1908-2005), s. 81-93.
12 -Soğuk Savaş Dönemi (1945-1960). (Avrupa’da Sovyet tehdidine karşı Truman Doktrini, Marshall Yardımı ve NATO’nun kuruluşu) - Marshall Planının Türkiye’deki uygulanışı. 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi Cilt-1, s. 419-452. Siyasi Tarih Cilt-2, s. 187-216. Olaylarla Türk Dış Politikası, s. 191-237, 439-471.
13 -Soğuk Savaş Döneminde (1945-1960) Doğu Bloğundaki gelişmeler. -1945-1960 Döneminde Ortadoğu’daki gelişmeler (1948-1949 Arap-İsrail Savaşı, Süveyş Buhranı, 1957 Suriye Buhranı, 1958 Irak İhtilali.) -Soğuk Savaş Döneminin (1945-1960) Türkiye’nin dış politikasına etkileri: Sovyet tehdidi karşısında Batı Bloğunda yer alışı (Kore Savaşı, Türkiye’nin NATO’ya girişi, Balkan ve Bağdat Paktı, Türk-Sovyet ilişkileri, Kıbrıs meselesi.)
14 -1960-1980 Döneminde Ortadoğu’daki gelişmeler. (1967 ve 1973 Arap-İsrail Savaşları, 1973 petrol krizi, İsrail-Mısır barışı, İran Devrimi.) -1960-1980 Dönemi Türk Dış Politikası. (Kıbrıs sorunu, Türkiye-Amerika, Türkiye-Sovyetler Birliği, Türkiye-Yunanistan ve Türkiye Ortadoğu ilişkileri.)
15 -Doğu Bloğunun Yıkılması. -1980-1990 Dönemi Türk Dış Politikası. (Türkiye- Amerika, Türkiye-Yunanistan ve Türkiye-Avrupa Topluluğu ilişkileri.) 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi Cilt-2, s. 110-236, 253-321. Olaylarla Türk Dış Politikası, s. 598-607.
16 Genel Sınav. Ders sorumlusu tarafından hazırlanan sorular.

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Avrupa Tarihi, Norman Davies, İmge Kitapevi, Ankara, 2011.
2. Avrupa Tarihinden Kesitler, Stephen J. Lee, Dost Kitapevi, Ankara, 2004.
3. Rönesans Avrupa’sı, Halil İnalcık, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 2011.
4. Modern Türkiye’nin Doğuşu, Bernard Lewis, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2007.
5. Türkiye’de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2008. Osmanlı’da Değişim, Modernleşme ve Uluslaşma, Kemal H. Karpat, İmge Kitapevi, Ankara, 2006.
6. Siyasi Tarih Cilt-1, Oral Sander, İmge Kitapevi, Ankara, 2011.
7. 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi Cilt-1 (1914-1980), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1992.
8. Türkiye İktisat Tarihi (1908-2005), Korkut Boratav, İmge Kitapevi, Ankara, 2007.
9. Türkiye’de Devletçilik, Korkut Boratav, İmge Kitapevi, Ankara, 2006.
Diğer Kaynaklar 10. İktisat Tarihi, Tevfik Güran, Damla Ofset, İstanbul, 1990.
11. Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2002.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 50
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Toplam İş Yükü 100