HIST111 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce) (2 + 0) 2

Fransız İhtilali; Osmanlı Devletinin yapısı ve jeopolitik konumu, çöküş nedenleri; Batılılaşma hareketleri ve I. Meşrutiyet; II. Meşrutiyet; Trablusgarp ve Balkan savaşları; I. Dünya Savaşı; Kurtuluş Savaşı öncesi dönemi, kongreler, Misak-ı Milli ve TBMM`nin açılışı.

HIST221 - Uygarlık Tarihi (3 + 0) 3

Kronolojik bir sıra içerisinde Sümer medeniyetinden Bilim Devrimine kadar geçen süreçte yükselen medeniyetler.

ENG101 - Akademik İngilizce I (4 + 0) 3.5

İngilizce dil becerileri ve akademik becerileri geliştirme; okuduğunu anlama, kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerinin eleştirel incelenmesi; dinleme ve not alma, sınıf içi tartışmalar, sunumlar, yazma çalışmaları ve teknoloji kullanımı.

PR119 - Sosyolojinin Temelleri (3 + 0) 5

Toplumu ve toplumdaki konumları ve sorumlulukları anlamak, yorumlamak ve eleştirel bir bilinç kazanmak; toplumu oluşturan kurum ve kuruluşlar, toplumsal ilişkiler ve süreçler.

PR123 - Temel Araştırma ve Yazma (1 + 2) 6

Güvenilir kaynaklar; bu kaynaklara erişim; ödevin formatını ayarlamak; intihal ve akademik ahlak; nasıl ödev yazılır; atıf verme kuralları; atıflar ve referans türleri; bir metinden özet çıkartma; metin içi atıf yolları; kaynakça yazım kuralları; başarılı bir sunum hazırlanması.

ECON101 - İktisada Giriş I (3 + 0) 5

Talep, arz ve piyasa fiyatı gelişimine giriş; tüketici davranışı; esneklikler; üretim fonksiyonu; kar maksimizasyonu yapan firma davranışı; tekel, tam rekabet ve oligopol piyasalar.

PR121 - İletişime Giriş (3 + 0) 5.5

İletişimin temel varsayımları: iletişimin rolü, amacı ve temel işlevleri ve iletişim kavramı; dil ve iletişim; kültür ve iletişim; insanın kendi ile iletişimi; kişilerarası iletişim; grup ve grup iletişimi; aracılanmış iletişimin tarihi: sözlü iletişimden yazılı geleneğe; telgraf ve fotoğraftan dijital teknolojiye; örgütlü akıl ve davranış yönetimi

KRY111 - Kariyer Planlama (1 + 0) 1

Atılımlı olmak, Öğrenci odaklı programlar, Fakülte, Bölüm tanıtımları, Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim, Erasmus, CV yazım türleri, Mülakat teknikleri, Etkili İletişim ve sunum teknikleri

PR126 - Toplum, Hukuk ve İletişim (3 + 0) 5

Dersin içeriği haftalık konularda belirtilmiştir.

HIST112 - Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce) (2 + 0) 2

Kurtuluş Savaşı; Lozan Antlaşması; Cumhuriyetin ilanı; saltanatın ve halifeliğin kaldırılması; Atatürk devrimleri; milli ekonominin kurulması; II. Dünya Savaşı, öncesi ve sonrası; 1960 aonrası Türkiye Cumhuriyeti.

PR124 - İletişim Kuramları (3 + 0) 5

Ders haftalık kuram sunumları ve bu açıklamaların gerçek hayatla ilgili bağını irdeleyen tartışmaları içerecektir. Dolayısıyla, derse hazırlıklı gelme ve derse katılma önemlidir. Derse gerekli okumaları yapmadan gelen, katılmayan ve gerekli iligiyi göstermeyen öğrencinin dersi geçme olasılığı yoktur.

ENG102 - Akademik İngilizce II (4 + 0) 3.5

İleri akademik dil becerileri, okuduğunu anlama, sınıf içi tartışmalar, akademik kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerinin eleştirel incelenmesi; araştırma ödevleri, İngilizce dil yapılarının gözden geçirilmesi, dinleme ve not alma, yazılı ürünlerin incelenmesi, yazma çalışması, ürün dosyası tutma, sunumlar yapma ve teknoloji kullanımı.

PR120 - Sosyal Psikolojiye Giriş (3 + 0) 5

Sosyal psikolojinin temel ilgi alanları; bireylerin toplumsal davranışları; sosyal algı, tutumlar, toplumsal etkileşim, saldırgan ve özgeci davranışlar.

PR128 - İletişim, Kültür ve Toplum (3 + 0) 4.5

Bu derste kitle kültürü ve popüler kültür kavramları incelenecek ve analiz edilecektir. Bu bağlamda popüler kültürün temel özelikleri ortaya koyularak, kitle kültürü ve yüksek kültür kavramlarından farklılıkları açığa çıkartılacaktır. Popüler kültürün kitle iletişimiyle olan bağlantılarının da tartışılacağı bu derse, aynı zamanda popüler kültürün,

PR122 - Politika, Medya ve İletişim (3 + 0) 5

Siyasete giriş; ana temalar; siyaset alanındaki teorik tartışmalar; hükümet ve devletin işleyişi.

PR223 - Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Teori ve Pratik (3 + 0) 6

Bu derste medya ilişkilerinden küresel tanıtım stratejilerine kadar bir çok konuda teorik ve pratik bir Halkla İlişkiler ve reklamcılık anlayışı geliştirilecek ve Halkla İlişkiler ve reklamcılık, kurumsal pazarlama iletişilimi bağlamında düşünülecektir.

ENG201 - Akademik İngilizce III (3 + 0) 3

Eleştirel okuma teknikleri ile tartışmalı kompozisyon yazma becerileri; bir okuma parçasının yapısını belirleme, metnin ya da durumun ana fikrini ve önemli noktalarını çıkarma, özetini yazma, tartışmalı kompozisyonun taslağını çıkarma ve yazma.

PR221 - İletişim Araştırmalarında Tasarım (2 + 1) 6

-

PR227 - Medyada Ürün Üretim Süreçleri (2 + 1) 5

Ders, medya ürünü, üretim süreci, analog ve dijital teknolojiler,üretim sürecinin yönetimi,senaryo yazımı, ses ve ışık kullanımı, görüntüleme, kurgu, grafik ve efekt kullanımı konularını içermektedir.

PR222 - İletişim Araştırmalarında Uygulama (0 + 3) 6

-

PR224 - Bilgisayar Program Kullanımı (0 + 3) 6

-

ENG202 - Akademik İngilizce IV (3 + 0) 3

Etkin bir şekilde araştırma yapma, raporlama ve sunma becerileri; bilgi derleme ve düzenleme, uygun teknikler kullanarak rapor oluşturma, etki uyandıracak yazılı/sözlü bilgilendirici ya da ikna edici sunumlar yapma, süreçte doğru alıntılama teknikleri ve görsel kullanma ve gerektiğinde Evrik Öğrenme Modeli kullanma.

PR321 - Profesyonel Pratikler ve Sosyal Sorumluluk (3 + 0) 7

Sosyal sorumluluk, kamu yararı, doğruluk ve nesnellik gibi kavramlar.

PR331 - Uygulamalı Grafik Tasarımı I (0 + 3) 5

Bu ders grafik tasarımı ilkeleri ve uygulamalarına giriş niteliğindedir. Dersin amacı grafik tasarımı ilkelerinin başarılı uygulalamalarda nasıl kullanıldığının açıklanması ve anlaşılmasıdır. Her konu logo, afiş, kitap kapağı, web sayfası tasarımı gibi alanın farklı uygulamaları üzerinden irdelenecek ve güncel başarılı örnekler ile açıklanamaya çal

ENG301 - İş Yaşamı için İngilizce I (3 + 0) 3

İş ortamı iletişim becerileri;iş ortamı ilişikileri, performans ölçme ve geribildirim kavramları ve süreçleri,planlama ve düzenlemeler,sosyal medya,işe alım testleri,mülakat,bir servis veya ürün üzerine sunum, websitelerini değerlendirme, iş ile ilişkili e-posta yazma konuları

PR326 - Uygulamalı Grafik Tasarımı II (0 + 3) 5

Bu ders, iki-boyutlu görsel iletişim tasarımı tekniklerini öğretmeyi ve öğrencilere görüntü işleme yazılımı kullanarak öğrendiklerini uygulama becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. Ders, bugün grafik endüstrisinde kullanılan Adobe Photoshop programının temel özelliklerinin keşfedilmesiyle başlayacaktır. Bir yandan programa ilişkin çeşitli araçların

PR320 - Endüstriyel Yapılar ve Medya İlişkileri (3 + 0) 7

Organizasyonların ihtiyaç duyduğu medya ilişkileri.

ENG302 - İş Yaşamı için İngilizce II (3 + 0) 3

Daha gelişmiş iş ortamı becerileri: toplantı düzenleme, çeşitli kültürel ortamlarda iletişim tekniklerini geliştirme, hatalar ile baş etme ve özür dileme, çeşitli ortamlarda iletişim biçimleri ve tanıtımla ile ilgili konularda bilgi sahibi olma, çeşitli sözel sunumlar hazırlayıp sunma ve iş ile ilişkili e-posta yazma

TURK401 - Türk Dili I (2 + 0) 2

Yeryüzündeki diller ve sınıflandırılmaları; Türk diilinin tarihi, dünyadaki dağılışı ve diğer diller arasındaki yeri; Cumhuriyet döneminde Türk dili; yazım dili; Türkçenin söyleyiş özellikleri; yabancı kelimeler ve ekler; noktalama işaretleri; metinlerde dil ve anlatım.

PR437 - Medya ve Toplumsal Temsil (3 + 0) 8

Kimlik nasıl kurulur, devam ettirilir ve temsil edilir; tarihsel bir perspektiften kimlik nasıl anlaşılır; bireyler geleneksel ve yeni medyaları kullanarak kimlikler nasıl yansıtılır; kişisel kimlerin sergilenmesinde popüler kültürün rolü nedir.

PR421 - Reklam Tasarım ve Uygulamaları (0 + 3) 5

Reklam prensipleri ve uygulamaları; reklamcılık ve sosyal sorumluluk, reklamcılığın geçmişi, planlama ve strateji, medya ve reklamcılıkta yaratıcılık.

PR434 - Yeni Medya Tartışmaları (3 + 0) 5

Internet ve onun toplum üzerindeki yansımaları.

TURK402 - Türk Dili II (2 + 0) 2

Yazılı anlatım ve türleri; kaynaklardan yararlanma; cümlenin yapısı ve türleri; anlatım bozuklukları; sözlü anlatım türleri.

PR420 - Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Güncel Tartışmalar (3 + 0) 8

Reklamcılık ve halkla ilişkilerin sosyal sonuçları.

PR225 - İletişimde Örgüt Yapıları ve Yönetimi (3 + 0) 5

Bu derste çağdaş medya yapıları ve yönetim biçimleri incelenecektir.

PR414 - Liderlik Teorileri ve Uygulamaları II (3 + 0) 5

Eğitim ve öğretim sürecinin temel değer ve ilkeleri ile mesleki etik ilkeleri, bu ilkeleri iş yaşamında uygulama.

PR230 - Örgütsel İletişim (3 + 0) 5

Bu derste örgüt ve örgütsel iletişimin doğası ve yapıları ele alınip irdelenecektir.

PR231 - Kişilerarası İletişim (3 + 0) 5

Sınıf seviyesine uygun ve bireysel ihtiyaçları göz önünde bulunduran, öğrenci merkezli, katılımlı soru cevap şeklinde ve tartışma ortamlı anlatısal öğretim yöntemi.

PR232 - Dijital Fotoğrafçılık (0 + 3) 5

Veri mevcut değildir

PR233 - Uygarlık Tarihi (3 + 0) 5

In order to become a professional in the field of International Relations, one must have a good understanding of history. For this sake, this course follows a chronological order of the rise of civilizations from the Scientific Revolution until the end of the Cold War era.

PR235 - Sanat Tarihi ve Anlayışarı (3 + 0) 5

Ders geçmişten günümüzeçeşitli metaryallere şekül verilerek oluşturulan sanat yapıtlarının incelenmesini içermektedir. Ders boyunca sanatın anlamı ve önemi, temel kavramlar ve literatür bilgisiyle birlikte ele alınacaktır. Mimari, heykel, resimgibi farklı sanatsal türlerin görünümü ve gelişimi ile farklı sanatsal türler arasındaki ilişki ve bağlant

PR323 - Metin Yazarlığı (0 + 0) 5

Bu derste öncelikle bilgi üzerine vurgu yapılacaktır. Kitle iletişimi için yazmanın temel amacı bilgiyi sunmaktır. İkinci amaç, profesyonel çevrede nasıl yazılacağını öğretmektir. Genellikle medya çevresinde yazmanın kitlesel izleyici için olduğu düşünülür, bu izleyici kitlesini anlamak kitle iletişimi için yazmanın önemli bir bölümünü oluşturur. D

PR332 - Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Eleştirel Yaklaşımlar (3 + 0) 5

Çoğunluğunu PR alanının önde gelen akademik dergilerinde son birkaç yıl içinde basılmış makalelerin oluşturduğu okumalar, bir akademik disiplin ve meslek alanı olarak halkla ilişkilerin kaynakları, halkla ilişkiler alanında tartışılan teoriler, modernite-postmodernite, küreselleşme, etik, sosyal medya, diyalog ve cinsiyet ile ilgili problemler gibi

PR335 - Popüler Kültür ve Medya (3 + 0) 5

Bu derste kitle kültürü ve popüler kültür kavramları incelenecek ve analiz edilecektir. Bu bağlamda popüler kültürün temel özelikleri ortaya koyularak, kitle kültürü ve yüksek kültür kavramlarından farklılıkları açığa çıkartılacaktır. Popüler kültürün kitle iletişimiyle olan bağlantılarının da tartışılacağı bu derse, aynı zamanda popüler kültürün,

PR336 - Web Tasarımı (0 + 0) 5

Derste dream weawer programı öğretilecek ve bu program üzerinden yapacakları uygulamalarla programı ve internet yayıncılığını öğrenmeleri sağlanacaktır.

PR337 - Halkla İlişkilerde Medya İlişkileri (3 + 0) 5

Medya ilişkilerinin türlerive araçları, güçlü halkla ilişkiler faaliyetlerinde medyanın rolü.

PR422 - İletişim Politikaları ve Güncel Sorunlar (3 + 0) 5

Türkiye ve diğer ülkelerdeki (kitle) iletişim politikalarına ilişkin temel bilgi ve tartışmalar sunulması

PR424 - Kriz Yönetimi (1 + 0) 5

Kriz planlaması, iletişimi ve yönetimi.

PR428 - Küreselleşme ve Uluslararası İletişim (3 + 0) 5

Küreselleşme ve uluslararası iletişim nedir?, hangi güçler bunları kontrol eder ve bunun ilgili ne yapabiliriz soruları.

PR430 - Uygulamalı Gazetecilik II (0 + 3) 5

Bu ders gazetecilik kavramlarının ve araçlarının tanımı ve işlevleriyle başlar. Sonra uygulamalarla devam eder. Dönem boyunca gazete için haber, makale, röportaj, yorum gibi metinler üretilir ve bunlara eşlik edecek görseller temin edilir (ya da üretilir). Öğrenciler her bir sayı için dönem boyunca 9 ödev verir. Her ödev birden fazla görev içerebil

PR238 - Kaldırılmış Ders (3 + 0) 5

Veri mevcut değildir

PR439 - Dijital Ürün Düzenleme (0 + 0) 5

Yazı, imaj, hareketli grafikler, ses ve animasyonlarn detaylı olarak irdelenmesi.

PR435 - Uygulamalı Gazetecilik I (0 + 0) 5

Bu ders gazetecilik kavramlarının ve araçlarının tanımı ve işlevleriyle başlar. Sonra uygulamalarla devam eder. Dönem boyunca gazete için haber, makale, röportaj, yorum gibi metinler üretilir ve bunlara eşlik edecek görseller temin edilir (ya da üretilir). Öğrenciler her bir sayı için dönem boyunca 9 ödev verir. Her ödev birden fazla görev içerebil

PR423 - Örgüt Politikaları ve Çalışma Koşulları (3 + 0) 5

Bu derste medya ve iletişim sektöründe çalışma koşulları, iş kalitesi, çalışanların sağlığı ve iş sürekliliği gibi konularda genel bakış sağlanacaktır.

PR425 - Siyasal İletişim (3 + 0) 5

Veri mevcut değildir

PR433 - Üretim Politikaları ve Kamu Tercihleri (3 + 0) 5

Medya ürün üretim süreçleri ve halkın tercihi arasındaki ilişkinin ortaya konulması.

PR440 - Türkiye`nin Siyasal ve Toplumsal Yapısı (3 + 0) 5

Bu ders Türkiye?nin toplumsal yapısına dair önemli ve tartışmalı konulara odaklanmaktadır. Bu doğrultuda, önce toplumsal yapının temel özelliklerini tartışır. Daha sonra Türkiye?de işleyen toplumsal ve politik güçleri irdeler. Takiben, Türkiye toplumuna ve siyasetine ilişkin birbiriyle bağlantılı ? sınıf ilişkileri, milliyetçilik, siyasi İslam, yok

PR229 - İletişim, Kültür ve Toplum (3 + 0) 5

Kültür, iletişim ve toplumla ilgili temel betimleyici bilgiler; kültür, iletişim ve toplum arasında kurulan bağlar; bu bağlarla ilgili açıklamalar, bu bağların amaçları ve sonuçları.

PR228 - Bilgisayarla Aracılanmış İletişim (3 + 0) 5

Grafik tasarımının temel elemanları ile ilkeleri; tasarım örnekleri; ilkelerin görsel iletişimde etkisi.

PR442 - İleri Proje Planlama ve Uygulama (0 + 3) 5

Proje yönetimi planlama ve uygulama.

PR324 - İletişim Stratejileri ve Örgütler (3 + 0) 5

Örgüt tanımlamaları ve çeşitleri; örgütlerdeki ve örgütler arasındaki iletişim akımı ve doğası; örgütler, örgütler arası ve örgütün ?halkı, tüketicisi, müşterisi, izleyicisi, üyesi? ile olan iletişim sorunları ve çözümleri; örgütü iletişim sistemi olarak ele alma; örgüt teorileri; örgut iletişımini değerlendirme teknikleri; iletişimden geçerek örg

PR429 - Medya Ürün Üretim Uygulamaları I (3 + 0) 5

Kurgusal olmayan video üretimi.

PR438 - Medya Ürün Üretim Uygulamaları II (3 + 0) 5

Kurgusal olmayan video üretimi.

PR234 - Haber Yazma (3 + 0) 5

Bu derste, iletişim biçimleri ve ilişkilerinin kontrolu ve kontrolün anlamları; kamu ve özel teşebbüs medya sisteminde yasal düzenlemeler; temel iletişim hak ve özgürlüklerinin toplumda ve hukukta gelişmesi; Türk hukukunda iletişimle ilgili biçimlendirmeler ve uygulamalar tarihi ve eleştirisi sunulacaktır.

PR237 - Fotoğrafçılığa Giriş (3 + 0) 5

Fotoğraf alanında temel çekim teknikleri Bir konuya fotografik yaklaşım Fotoğrafın dili Tanıtım fotoğrafçılığı ve fotohabercilik Fotoğraf ve fotoğrafçı etiği.

PR327 - Proje Planlama ve Uygulama I (0 + 3) 5

Veri mevcut değildir

PR241 - Yeni Medyada Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (3 + 0) 5

Ticari bir unsur olarak Internet ve onun toplum/ kültür üzerine etkileri.

PR493 - Ortak Eğitim Uygulaması I (0 + 3) 5

xxxx

PR495 - Ortak Eğitim Uygulaması II (0 + 3) 5

xxxx

PR497 - Ortak Eğitim Uygulaması III (0 + 3) 5

xxxx

PR226 - Türkiye?de İletişim Tarihi (3 + 0) 5

Ders, ders yürütücüsü tarafından anlatılmaktadır. Derse öğrecinin katılımını sağlamak temel amaçtır. Bu amaç kapsamında derste öğrencilere sorular sorularak tartışmaları istenmektedir.

PR236 - Medya ve Toplum (3 + 0) 5

Veri mevcut değildir

PR325 - Kampanya Planlama (3 + 0) 5

Bu derste medya planlaması alanında son dönem yönelimler ve pratikler ele alınacaktır. En temel medya içeriğinden en karmaşık medya planlamasına kadar farklı boyutlardaki medya planlaması örnekleri değerlendirilecektir. Performans, analiz ve uygulamalı medya hesaplamaları ile en uygun reklam kampanyası senaryosunun nasıl oluşturulacağı anlatılacak

PR248 - Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (3 + 0) 5

Uluslar arası Halkla İlişkiler ve Reklacımılık kampanya planlamasının temelleri hakkında bilgi verilecektir.

PR328 - Reklamcılığın Temel Prensipleri (1 + 2) 5

Reklam prensipleri ve uygulamaları.

PR342 - Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Etik (3 + 0) 5

Sansürden özdenetime kadar gelen iletişimin kontrolü, kamu ve özel teşebbüs medya sisteminde yasal düzenlemelerin karakteri; temel iletişim hak ve özgürlüklerinin yasal biçimlendirmeleri,Türk hukukundaki iletişimle ilgili yasal biçimlendirmeler.

PR416 - Ürün ve Servis Lansmanı II (0 + 3) 5

Stratejik iletişimin temelleri, belirlenen pilot konu üzerinden iletişim stratejisi hazırlama, iletişim planı hazırlama, tamamlanan iletişim planı ile iletişim faaliyetleri ve malzemelerinin hazırlanması ve akademisyenlerden oluşan bir jüriye sunum yapma.

PR329 - Türkiye`de Yerel Medya (3 + 0) 5

Ders, ders yürütücüsü tarafından anlatılmaktadır. Derste yaygın ve yerel medyadan seçilen haber örnekleri öğrencilerle birlikte analiz edilerek derse katılım sağlanmaya çalışılmaktadır.

PR333 - Güncel İletişim Araştırmaları (0 + 0) 5

Araştırma yapmanın doğası ve aşamaları

PR330 - Proje Planlama ve Uygulama II (0 + 0) 5

Veri mevcut değildir

PR334 - Medya ve Kültür (3 + 0) 5

Bu derste medya kültür ve halk arasındaki ilişkilerin tarihsel gelişimi irdelenecektir.Derste çeşitli iletişim teknolojilerinin gelişiminin ve kültür üzerine etkilerinin izi sürülecektir.

PR338 - Haber Yazma (0 + 0) 5

Ders plânı başlığı altında listelenen konu başlıkları öğretici tarafından literatürden ve güncel örneklerden yararlanılarak aktarılmakta, ders kapsamındaki uygulamalar projeksiyon vasıtasıyla perdeye yansıtılarak değerlendirilmektedir. Ders uygulamalı olduğu için interaktif bir yaklaşım hakim olmakta, öğrencilerin aktif olarak derse katılmaları sağ

PR322 - Kaldırılmış Ders (0 + 0) 0

Veri mevcut değildir

PR407 - Kamuoyu (3 + 0) 5

Kamuoyu kavramı; kamuoyunun biçimlenmesi süreci; kamuoyunun toplumdaki rolü ve demokrasi ile ilişkisi.

PR413 - Liderlik Teorileri ve Uygulamaları I (3 + 0) 5

Liderlik teorilerinin tarihsel ve günümüzdeki uygulamaları, liderliğin kişisel ve örgütsel boyutu, öncelikler, liderliğin stratejik karar alma süreci üzerindeki etkileri.

PR415 - Ürün ve Servis Lansmanı I (0 + 0) 5

Stratejik iletişimin temelleri, belirlenen pilot konu üzerinden iletişim stratejisi hazırlama, iletişim planı hazırlama, tamamlanan iletişim planı ile iletişim faaliyetleri ve malzemelerinin hazırlanması ve akademisyenlerden oluşan bir jüriye sunum yapma.

PR491 - Gazetecilik I (0 + 3) 5

Gazetecilik kavramlarının ve araçlarının tanımı ve işlevleri, Atılım Haber gazetesi için haber, makale, röportaj, yorum gibi metinler üretme, metinlere eşlik edecek görsellerin üretimi, dönem boyunca 3 sayıyı basıma hazırlama.

MAN328 - Girişimciler İçin Finansal Okur Yazarlık ve Mevzuat (3 + 0) 5

İş kurma aşamasında gerekli olan vergi mevzuatı, Ticaret kanunu bilgileri, yasal mevzuata ilişkin yükümlülükler, değişik şirket ve işletme türleri ve seçim esasları, mali tabloların (bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu) yorumlanması.

Alan Dışı

MAN414 - Girişimcilik ve İş Planı (3 + 0) 5

Girişimciliğin temel kavramları, girişimci kişilik özellikleri, yaratıcı düşünme biçimleri ve teknikleri, stratejik yönetim ve planlama, iş kurma alternatifleri, iş planı ve temel öğeleri, iş planı hazırlama teknikleri, iş planını uygulamaya taşıma yöntemleri, pazarlama, üretim yönetimi süreçleri, insan kaynakları yönetimi, finansal planlama

Alan Dışı

MAN412 - Ürün Geliştirme ve Marka Yönetimi (3 + 0) 5

Ürün ve marka kavramları, ürün sınıflandırması ve stratejileri, yeni ürün geliştirme, stratejik marka yönetimi, marka değeri ve marka yaratma stratejileri.

Alan Dışı

MAN437 - Girişimcilik ve Yenilikçilik Seminerleri (3 + 0) 5

Girişimcilik ve girişimcilik kavramları, girişimci kişilik özellikleri, yaratıcı düşünme biçimleri, yaratıcılığı destekleyen ve geliştiren teknikler, yaratıcılığın önündeki engeller, girişimciliği etkileyen içsel ve dışsal faktörler, içgirişimcilik kavramı, stratejik yönetim ve planlama, iş kurma alternatifleri, iş planı ve temel öğeleri

Alan Dışı

ART270 - Doğadan Esinlenen Girişimcilik: Disiplinlerarası Yaklaşımlar (3 + 0) 5

Biomimkri; yeryüzündeki yaşamı sürdürmenin ve onu sosyal ve ekonomik yenilikler için bir model olarak kullanmanın doğal süreçleri; ekosistem bileşenleri arasındaki entegrasyon: canlı organizmalar; iklim ve kimyasal çevre; disiplinler arası yaklaşımlarla yenilikçi girişimcilik uygulamaları için fırsatları keşfetmek; yenilikçi ve yaratıcı girişimcilik fırsatları için 21. yüzyıl becerileri ve doğanın ilkeleri.

Alan Dışı

MAN206 - Örgütsel Davranış (3 + 0) 6

Tarihsel ve küresel bağlamda örgütsel davranış; örgütlerde bireyler, kişilik, motivasyon, gruplar, iletişim, liderlik, çatışma, örgütsel sistem, örgüt yapısı, teknoloji ve iş tasarımı, sosyo-teknik sistem, örgütsel kültür, örgütsel değişme ve gelişme.

Alan Dışı

PR408 - Halkla İlişkiler ve Reklamcılık için Dijital Fotoğrafçılığın Temelleri (1 + 0) 5

Fotoğraf alanında temel çekim teknikleri; bir konuya fotografik yaklaşım; fotoğrafın dili; tanıtım fotoğrafçılığı ve fotohabercilik; fotoğraf ve fotoğrafçı etiği.

PR492 - Gazetecilik II (0 + 0) 5

Gazetecilik kavramlarının ve araçlarının tanımı ve işlevleri, Atılım Haber gazetesi için haber, makale, röportaj, yorum gibi metinler üretme, metinlere eşlik edecek görsellerin üretimi, dönem boyunca 3 sayıyı basıma hazırlama.