AKTS - Mantıksal Programlama

Mantıksal Programlama (CMPE413) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Mantıksal Programlama CMPE413 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı çeşitli mantıksal programlama ve fonksiyonel programlama dillerini kullanmak suretiyle farklı mantıksal programlama dillerine ait programlama kavramları öğretmektir. Dersin sonunda öğrenciler farklı programlama dillerine ilişkin çeşitli kavramlarını anlayıp karşılaştırbilecek düzeye gelir. Öğrenciler öğrendikleri içeriğe ilişkin uygulamaları kendilerine verilen ödevleri tamamlamak suretiyle yerine getirirler.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • LISP/Prolog programlama dillerinde programlama yapabilme.
  • Mantıksal programlama dillerinin temel yapılarını özümseme.
  • Mantıksal programlama dilleriyle diğer fonksiyonel, nesne-yönelimli programlama dilleri arasındaki farkları öğrenme.
  • Öğrenci mantıksal programlama yapmanın uygun olduğu alanları belirleyebilecektir.
Dersin İçeriği Lisp programlama: sembolik gösterimler, temel fonksiyonlar, Lambda notasyonu, formlar, fonksiyonlar: list yapıları, Prolog programlama: gerçekler ve kurallar, bağıntılar: veri yapıları, Backtracking, girdi/çıktı, gömülü öncüller.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mantıksal Ajanlar Kısım 7 (Kaynak 5)
2 Birinci Derece Mantık Kısım 8 (Kaynak 5)
3 Birinci derece mantıkta çıkarım Kısım 9 (Kaynak 5)
4 Birinci derece mantıkta çıkarım Kısım 9 (Kaynak 5)
5 Cümleler, Önermeler, Amaç Karşılama, Operatörler ve Aritmetik (Prolog) Kısım 2,3,4 (Kaynak 1)
6 Girdi ve Çıktılar / Döngüler / Backtracking’i engelleme (Prolog) Kısım 5,6,7 (Kaynak 1)
7 Liste işleme, Dizi işleme (Prolog) Kısım 9,10 (Kaynak 1)
8 Sözdizim, Anlamdizim, Fonksiyonlar, Değişkenler (LISP) Kısım 4,5,6 (Ders Kitabı)
9 Sözdizim, Anlamdizim, Fonksiyonlar, Değişkenler (LISP) Kısım 4,5,6 (Ders Kitabı)
10 Kontrol Yapıları, Makrolar (LISP) Kısım 7,8 (Ders Kitabı)
11 Sayılar, Karakterler, Diziler, Kolleksiyonlar, Dosya Girdi/Çıktı (LISP) Kısım 10,11,14 (Ders Kitabı)
12 Nesne Tekrar Yönelimi (Jenerik fonksiyonlar, Sınıflar) (LISP) Kısım 16,17 (Ders Kitabı)
13 Nesne Tekrar Yönelimi (Jenerik fonksiyonlar, Sınıflar) (LISP) Kısım 16,17 (Ders Kitabı)
14 Pratik Uygulamalar (LISP) Kısım 26,27,28 (Ders Kitabı)

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Seibel, P., “Practical Common LISP”, 2005, Springer.
Diğer Kaynaklar 2. M.Bramer, “Logic Programming with Prolog”, 2005, Springer, ISBN: 1-85233-938-1.
3. L.Sterling, E.Shapiro, “The Art of Prolog: Advanced Programming Techniques”, (MIT Press Series in Logic Programming),
4. http://www.atilim.edu.tr/~hurevren/COMPE462/Sebesta_Ch16.ppt
5. http://common-lisp.net/
6. Artificial Intelligence : A Modern Approach (Second Edition)., Stuart Russell and Peter Norvig, Prentice-Hall, 2003, ISBN: 0-13-790395.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 15
Sunum - -
Projeler 1 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
8 En az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci;
11 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
12 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi;
13 Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık;
14 Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
15 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi;
16 Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
17 Sayısal hesaplama ve sayısal gösterim sistemlerini analiz, tasarım ve ifade becerisi.
18 Hesaplama problemlerinin çözülmesinde programlama dillerini ve uygun bilgisayar mühendisliği kavramlarını kullanma becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 10 10
Raporlar
Ödevler 2 5 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 125