AKTS - İşletim Sistemleri

İşletim Sistemleri (CMPE431) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İşletim Sistemleri CMPE431 3 2 0 4 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders işletim sistemlerinin temel kavramlarını; işlemler, iş parçacıkları, zamanlama, senkronizasyon (eş-zamanlama) ve kilitlenme, kaynak yönetimi kavramlarını öğretmek için tasarlanmıştır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Modern işletim sistemlerinin temel kavramlarının tanımlanması
  • İşlem ve eş-zamanlılık (senkronizasyon, karşılıklı hariç tutma ve kilitlenme) kavramlarının açıklanması
  • Kilitlenmenin engellenmesi/önlenmesi, algılanması ve kurtarılması
  • Çözüm stratejilerinin tanımlanması; semaforlar, monitörler, koşullu değişkenler ve iş parçacıkları
  • Zamanlama direktiflerinin tanımlanması
  • Fiziksel bellek ve bellek yönetim kavramlarının ele alınması
Dersin İçeriği İşletim sistemleri temel tasarım prensipleri, tek kullanıcılı sistemler, komut yorumlayıcısı, semaforlar, kilitlenme algılama, kurtarma, engelleme ve önlem alınması, çok kullanıcılı sistemler, kaynak, işlem, bellek yönetimi ve algoritmaları: bölümleme, sayfalama, kesimleme ve yararsız bellek ayıklama, aygıt yönetimi, kesilme işleyici, aygıt sürücül

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İşletim Sistemlerine Giriş Üniteler 1,2 (Ana ders kitabı)
2 İşletim Sistemi Yapı ve Süreçleri Ünite 2
3 Süreçler Ünite 3
4 İş Parçacıkları Ünite 4
5 Zamanlama Ünite 5
6 Zamanlama Ünite 5
7 Süreç Senkronizasyonu Ünite 6
8 Süreç Senkronizasyonu Ünite 6
9 Kilitlenmeler Ünite 7
10 Kilitlenmeler Ünite 7
11 Bellek Yönetimi Ünite 8
12 Sanal Bellek Ünite 9
13 Dosya Sistemleri Ünite 10-11
14 Girdi/Çıktı Sistemi Ünite 13

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Operating System Concepts, 7th Edition, John Wiley and Sons, 2005, Silberschatz, Galvin, and Gagne, ISBN 0-471-69466-5.
Diğer Kaynaklar 2. 1. Modern Operating Systems, Andrew S. Tanenbaum, 2nd edition, Prentice-Hall, 2001.
3. 2. Operating Systems, Gary Nutt, Addison-Wesley, 2004.
4. 3. Operating Systems: Internals and Design Principles, 6/e, Prentice Hall, by Stallings, ISBN-10: 0136006329 | ISBN-13: 9780136006329
5. 4. Operating Systems, 3/e, by Deitel, Deitel & Choffnes, Prentice Hall, ISBN-10: 0131828274 | ISBN-13: 97801318282785.
6. 5. Operating Systems: A Systematic View, 6/e by Davis & Rajkumar, Addison-Wesley , ISBN-10: 0321267516 | ISBN-13: 9780321267511

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 1 10
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 15
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 En az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci;
11 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
12 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi;
13 Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık;
14 Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
15 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi;
16 Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
17 Sayısal hesaplama ve sayısal gösterim sistemlerini analiz, tasarım ve ifade becerisi. X
18 Hesaplama problemlerinin çözülmesinde programlama dillerini ve uygun bilgisayar mühendisliği kavramlarını kullanma becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 5 80
Laboratuar 1 4 4
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 3 6
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 6 12
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Toplam İş Yükü 126