AKTS - Java Programlama

Java Programlama (CMPE318) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Java Programlama CMPE318 2 2 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
CMPE225
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı, Java dili kullanarak, nesneye yönelik programlamada temel bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır. Bu ders kapsamında, Java programlama dilinin sözdizimi, nesneye yönelik programlamaya ait kavramlar, Java çalışma ortamı, kullanıcı arayüzleri, çoklu izlekler, Java uygulama geliştirme arayüzü ve Java’ya ait temel çerçeve uygulamaları anlatılacaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Nesneye yönelik programlama kavramlarını kullanma
  • Java programlama kuraldışı durum yönetim mekanizmasını uygulama
  • Java programlama dilinin Girdi/Çıktı Çerçeve Yapısını kullanma
  • Java programlama dilinin Koleksiyon Çerçeve Yapısını kullanma
  • Java programlama dilinin Grafik Arayüzü Çerçeve Yapısını kullanma
  • Java Jenerik kullanma
  • Metod referansları ve Lambda notasyonu kullanıma
  • Java dilinde iş parçacıklarını kullanma
Dersin İçeriği Java teknolojisi, nesneye yönelik programlama, objeler, sınıflar, modülerlik, sarmalama, çokbiçimlilik, Java öğeleri ve kuraldışı durumlar, atık toplayıcısı, sınıflar, miras ve arayüzler, koleksiyon çerçeve yapısı, girdi/çıktı çerçeve yapısı, grafik arayüz çerçeve yapısı, iş parçacıkları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Java Programlamaya Giriş Bl. 1
2 Nesneye Yönelik Program geliştirme Bl. 2
3 Temel ve referans değişkenleri Bl.3.
4 Özellikler ve davranışlar (Lab : JavaAPI) Bl. 4, Bl 6.
5 Miras, Bileşim, and Çokbiçimli Değişkenler Bl.7
6 Çokbiçimlilik, Soyut Sınıflar ve Arayüzler Bl.8
7 Yapıcılar, Bellek Yönetimi, Nesne Yaşamı, Statikler Bl. 9., Bl. 10
8 Kuraldışı Durum Yönetimi Bl.11
9 Görsel Arayüze giriş (Bl. 12.) yada (Bl.1, Bl.2 (kaynak 1))
10 Olay yönetimi, ve grafiksel düzen yönetimi (Bl 12., Bl. 13.) yada (Bl.2, Bl.4)
11 Grafiksel düzen yöneticileri ve bileşenleri (Bl 13.) yada (Bl.5,Bl.7,Bl.8)
12 Diziselleştirme ve Girdi/Çıktı Çerçevesi Bl.14
13 Network, İş Parçacıkları, ve Uygulamacıklar Bl. 15,
14 Koleksiyonlar ve jenerikler (Lab: Paketleme and Dağıtım) Bl.16, Bl. 17
15 Gözden geçirme
16 Gözden geçirme

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Kathy Sierra, Head First Java O'Reilly Media; 2nd edition, ISBN-13: 978-0596009205, 2005.
Diğer Kaynaklar 2. 1. James Weaver , Weiqi Gao, Stephen Chin, Dean Iverson, Johan Vos Pro JavaFX 2: A Definitive Guide to Rich Clients with Java Technology, Apress, ISBN-13: 978-1430268727, 2012
3. 2. Java How To Program 6th ed, by Deitel & Deitel, Prentice Hall, Inc. URL : http://www.deitel.com/books/downloads.html
4. 3. Object-Oriented Programming in Java, by Martin Kalin, Publisher: Prentice Hall, ISBN:0-13-019859-5
5. 4. Thinking In Java, by Bruce Eckel
6. The Java Tutorial: http://java.sun.com/docs/books/tutorial

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 1 20
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 En az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci;
11 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
12 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi;
13 Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık;
14 Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
15 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi;
16 Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
17 Sayısal hesaplama ve sayısal gösterim sistemlerini analiz, tasarım ve ifade becerisi. X
18 Hesaplama problemlerinin çözülmesinde programlama dillerini ve uygun bilgisayar mühendisliği kavramlarını kullanma becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 5 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 120