AKTS - Java Programlama

Java Programlama (CMPE318) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Java Programlama CMPE318 2 2 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
CMPE225
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı, Java dili kullanarak, nesneye yönelik programlamada temel bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır. Bu ders kapsamında, Java programlama dilinin sözdizimi, nesneye yönelik programlamaya ait kavramlar, Java çalışma ortamı, kullanıcı arayüzleri, çoklu izlekler, Java uygulama geliştirme arayüzü ve Java’ya ait temel çerçeve uygulamaları anlatılacaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Nesneye yönelik programlama kavramlarını kullanma
  • Java programlama kuraldışı durum yönetim mekanizmasını uygulama
  • Java programlama dilinin Girdi/Çıktı Çerçeve Yapısını kullanma
  • Java programlama dilinin Koleksiyon Çerçeve Yapısını kullanma
  • Java programlama dilinin Grafik Arayüzü Çerçeve Yapısını kullanma
  • Java Jenerik kullanma
  • Metod referansları ve Lambda notasyonu kullanıma
  • Java dilinde iş parçacıklarını kullanma
Dersin İçeriği Java teknolojisi, nesneye yönelik programlama, objeler, sınıflar, modülerlik, sarmalama, çokbiçimlilik, Java öğeleri ve kuraldışı durumlar, atık toplayıcısı, sınıflar, miras ve arayüzler, koleksiyon çerçeve yapısı, girdi/çıktı çerçeve yapısı, grafik arayüz çerçeve yapısı, iş parçacıkları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Java Programlamaya Giriş Bl. 1
2 Nesneye Yönelik Program geliştirme Bl. 2
3 Temel ve referans değişkenleri Bl.3.
4 Özellikler ve davranışlar (Lab : JavaAPI) Bl. 4, Bl 6.
5 Miras, Bileşim, and Çokbiçimli Değişkenler Bl.7
6 Çokbiçimlilik, Soyut Sınıflar ve Arayüzler Bl.8
7 Yapıcılar, Bellek Yönetimi, Nesne Yaşamı, Statikler Bl. 9., Bl. 10
8 Kuraldışı Durum Yönetimi Bl.11
9 Görsel Arayüze giriş (Bl. 12.) yada (Bl.1, Bl.2 (kaynak 1))
10 Olay yönetimi, ve grafiksel düzen yönetimi (Bl 12., Bl. 13.) yada (Bl.2, Bl.4)
11 Grafiksel düzen yöneticileri ve bileşenleri (Bl 13.) yada (Bl.5,Bl.7,Bl.8)
12 Diziselleştirme ve Girdi/Çıktı Çerçevesi Bl.14
13 Network, İş Parçacıkları, ve Uygulamacıklar Bl. 15,
14 Koleksiyonlar ve jenerikler (Lab: Paketleme and Dağıtım) Bl.16, Bl. 17
15 Gözden geçirme
16 Gözden geçirme

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Kathy Sierra, Head First Java O'Reilly Media; 2nd edition, ISBN-13: 978-0596009205, 2005.
Diğer Kaynaklar 2. 1. James Weaver , Weiqi Gao, Stephen Chin, Dean Iverson, Johan Vos Pro JavaFX 2: A Definitive Guide to Rich Clients with Java Technology, Apress, ISBN-13: 978-1430268727, 2012
3. 2. Java How To Program 6th ed, by Deitel & Deitel, Prentice Hall, Inc. URL : http://www.deitel.com/books/downloads.html
4. 3. Object-Oriented Programming in Java, by Martin Kalin, Publisher: Prentice Hall, ISBN:0-13-019859-5
5. 4. Thinking In Java, by Bruce Eckel
6. The Java Tutorial: http://java.sun.com/docs/books/tutorial

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 1 20
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi.
4 Disiplinler arası alanlarda iş yapabilme becerisi.
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
9 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.
12 Gerçek hayat problemleri için mühendislik ürünleri ve prototipleri yaratabilme yeteneği.
13 Profesyonel bilgiye katkı yeteneği.
14 Yöntembilimsel bilimsel araştırma yapabilme yeteneği
15 Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği.
16 Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 5 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 120