AKTS - Sosyolojiye Giriş

Sosyolojiye Giriş (SOC101) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sosyolojiye Giriş SOC101 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders öğrenciye toplumu ve toplumdaki konumlarını ve sorumluluklarını anlamada ve yorumlamada eleştirel bir bilinci kazandırmak için tasarlandı. Temel amaç sosyolojinin ne olduğunu, toplumu ve toplumsal yaşamı, toplumun nasıl oluştuğunu ve değiştiğini, toplumu olşturan kurum ve kuruluşları, toplumsal ilişkileri ve süreçleri yeterli bir şekilde anlamayı sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • This course is intended to enable students to develop: • Precautious understanding of the nature and meaning of sociology.
  • • A comprehension of interrelations among individuals, society and sociology.
  • • An understanding of social issues from a sociological viewpoint
  • • Critical consciousness on the science, scientist, method and research in social life.
  • • Sensitivity to the social issues around us so that we can situate ourselves in our social life.
  • • Awareness of the realities associated with theoretical and methodological approaches and practices.
  • • Ability to understand one’s social interaction in everyday life,
  • • Sensitivity to cultural, ethnic, racial and gender differences.
  • • Analytical potential to relate theoretical explanations to everyday life experiences
Dersin İçeriği Sosyolojinin sosyal bilimler ve hayatımızdaki yeri, sosyolojinin temel ilgi alanı ve kapsamı; Sosyolojik açıklamlar: teoriler, toplumsal değişme, sosyolojik araştırma metodları,toplumsallaşma ve toplumsal etkileşim; toplumsal yapı ve toplumsal kurumlar; grup; aile, siyasi, dini ve eğitim kurumları; toplumsal tabakalaşma ve toplumsal sınıflar; Eşitsilik, yoksulluk; toplumsal kimlik; ırk ve etnisite ve cinsiyet; toplumsal kontrol

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Oryantasyon
2 Sosyolojiyi konumlandırmak. Bilme, bilgi, bilim, bilim adamı, bilginin üretilmesi; teori ve araştırma Your own sources that you find in internet and library. (P.S.: You are responsible to find your own sources, read them, take notes to bring to class in order to contribute and participate in discussions EVERY WEEK) Erdoğan, İrfan (2014) Medya Teori ve Araştırmaları: chapter 2; chapter 13; pp. 223-233. Erdoğan, İrfan (2012) Pozitivist Metodoloji ve Ötesi, pp. 17-60
3 Sosyolojinin kapsamı ve doğası Erdoğan (2014), pp. 35-64 Req1: pp. 1-21 Req2: pp. 3-16 Req3 pp. 1-12
4 Sosyolojik izahatlar: Teoriler Erdoğan (2014), pp. 65-92, pp. 122-128, pp. 161-162, pp. 170-172 Req1: pp. 22-32 Req2 pp. 39-52 Req3 pp. 21-29, 34-39
5 Sosyolojik açıklamalar: Toplumsal Değişim Erdoğan (2014), pp. 173-180, 248-272, 301-327; 347-360, 373-405. Req1: pp. 54-58 Req2: pp. 371-378, Req3: pp. 179-184, 188-191, 193-194
6 Sosyolojik çalışmalar: Sosyolojik araştırmalarda method Req1: pp. 33-45 Req3: pp. 203-215 Suggested: Erdoğan, İ. (2012) Positivist Metodoloji ve Ötesi
7 Sosyalleşme ve toplumsal etkileşiö Req1: pp. 33-38, 46-52 Req 2: pp. 53-54. 83-91 Req 3: pp. 41-53, 61-70
8 Ara sınav
9 Toplumsal Yapı ve Toplumsal Kurumlar: Gruplar ve aile Req1: pp. 81-83, 90-105 Req2: pp. 260-284 Req3: pp. 83-91
10 Siyasal, Dini ve Eğitim Kurumları Req1: pp. 117-126 Req2: pp. 341-352; 287-287-289, 298-307 Req3: PP-92-99
11 Sosyal Tabakalaşma ve Toplumsal Sınıflar Req2: pp. 213-234; Req3: pp. 131-147
12 Toplumsal Kimlik: Irk, Etnisite ve Cinsiyet Req2: pp. 165-187; 191-208
13 Toplumsal Kontrol Req2: pp. 145-163 Req3: pp. 109-123
14 Toplumsal Kontrol Req2: pp. 145-163 Req3: pp. 109-123
15 Genel Değerlendirme ve Özet
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Fayeye; J. O. (2007) Introduction to Sociology. Fayeye National Open University of Nigeria Press
2. Rcragun, Ryan T. Cragun (2012) Introduction to Sociology. Wikibooks.org
3. Stolley, Kathy S. (2005) Basics of Sociology. Westport, CT: greenwood Press

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 30
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 17 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İktisadın temel kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve kullanma becerilerini edinmek
2 Makro ekonomik çözümleme becerisi edinmek
3 Mikro ekonomik çözümleme becerisi edinmek
4 Yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde iktisat politikalarının oluşturulması ve uygulanmasını anlamak
5 Ekonomi ve ekonomiyle ilgili konularda farklı yaklaşımları öğrenmek
6 Ekonomik çözümlemelerde nitel ve nicel araştırma tekniklerini öğrenmek
7 Modern yazılım, donanım ve/veya diğer teknolojik araçları kullanma becerisini geliştirmek
8 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması becerisini geliştirmek
9 Eleştirel çözümleme, tartışma ve/veya yaşam boyu öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirli olmaya katkıda bulunmak
10 Çalışma ahlakı ve toplumsal sorumluluk duygusunu geliştirmek
11 İletişim becerisini geliştirmek
12 Aşağıda belirtilen alanlardan en az birinde bilgi ve becerileri etkin bir biçimde uygulama yetisini geliştirmek: İktisat politikası, kamu politikası, uluslararası iktisadi ilişkiler, endüstriyel ilişkiler, parasal ve finansal ilişkiler

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 96