AKTS - Makro İktisat Teorisi I

Makro İktisat Teorisi I (ECON207) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Makro İktisat Teorisi I ECON207 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Mehmet Fatih EKİNCİ
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin ana amacı öğrencilerin modern makroiktisadın temel modellerini orta düzeyde öğrenmesidir. Bu ders aynı zamanda makroekonomideki temel sorunların analizi ve ilgili politikaların değerlendirilmesi konusunda gerekli araçları sunmayı hedeflemektedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Modern makroiktisadın temel modellerini orta düzeyde öğretmeyi hedeflemektedir.
  • Makroekonomik analizin yöntem ve araçlarını öğretmeyi hedeflemektedir.
  • Temel modellerin ve kavramların, Türkiye ve Dünya ekonomisindeki temel olayları ve problemleri açıklamak ve yorumlamak amacıyla, nasıl kullanılacağını öğretmeyi hedeflemektedir.
Dersin İçeriği Milli gelir muhasebesi; toplam harcama toplam gelir modeli; IS-LM modeli (açık ve kapalı ekonomi); kısa ve uzun dönemde para ve maliye politikası, AD-AS modeli; Phillips eğrisi ve Okun kanunu; ücretler, fiyatlar, çıktı ve işsizlik; SRAS farklı yaklaşımlar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Genel (kuş bakışı) Değerlendirmesi
2 Makroiktisat Teorisi ve Geleneksel Okullar: Giriş pp. 2-20 Handout
3 Milli Gelir Muhasebesi ve İlgili Kavramlar pp. 22-47
4 Toplam Gelir ve Harcamalar Modeli pp. 194-216
5 IS-LM Modeli: Kapalı Ekonomi pp. 219-245
6 Kapalı Ekonomide Para ve Maliye Politikası pp. 248-276
7 Ara sınav
8 IS-LM Modeli: Açık Ekonomi pp. 279-295
9 Mundell-Fleming Modelinde Para ve Maliye Politikası pp. 298-310
10 Ek Konular: Açık Ekonomi pp. 508-546
11 AD-AS Modeli pp. 97-110
12 Para ve Maliye Politikası: Kısa Dönem & Uzun Dönem pp. 110-117
13 Phillips Eğrisi ve Okun Kanunu pp. 118-128
14 Fiyat ve Ücret Yapışkanlığı, AS Eğrisinin Çıkarımı ve Alternatif Görüşler pp. 129-142
15 Genel Tekrar
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Dornbusch, R., Fischer, S. and R. Startz (2008) Macroeconomics, 10th Edition, McGraw-Hill.
3. Mankiw, Gregory N. (2006) Macroeconomics, 6th Edition, Worth Publishers
Diğer Kaynaklar 2. Froyen, R. T. (2008) Macroeconomics: Theories and Policies, 9th Edition, Prentice Hall.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 2 10
Ödevler 5 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 10 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İktisadın temel kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve kullanma becerilerini edinmek X
2 Makro ekonomik çözümleme becerisi edinmek X
3 Mikro ekonomik çözümleme becerisi edinmek
4 Yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde iktisat politikalarının oluşturulması ve uygulanmasını anlamak X
5 Ekonomi ve ekonomiyle ilgili konularda farklı yaklaşımları öğrenmek X
6 Ekonomik çözümlemelerde nitel ve nicel araştırma tekniklerini öğrenmek X
7 Modern yazılım, donanım ve/veya diğer teknolojik araçları kullanma becerisini geliştirmek
8 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması becerisini geliştirmek
9 Eleştirel çözümleme, tartışma ve/veya yaşam boyu öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirli olmaya katkıda bulunmak X
10 Çalışma ahlakı ve toplumsal sorumluluk duygusunu geliştirmek X
11 İletişim becerisini geliştirmek X
12 Aşağıda belirtilen alanlardan en az birinde bilgi ve becerileri etkin bir biçimde uygulama yetisini geliştirmek: İktisat politikası, kamu politikası, uluslararası iktisadi ilişkiler, endüstriyel ilişkiler, parasal ve finansal ilişkiler X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 6 5 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Toplam İş Yükü 146