AKTS - Matematiksel İktisat

Matematiksel İktisat (ECON213) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Matematiksel İktisat ECON213 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Nazım Kadri EKİNCİ
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin ana amacı öğrencilerin iktisadi analiz için gerekli olan temel matematiksel araçları (teknikleri) öğrenmesidir. Bu ders aynı zamanda bu araçların geniş yelpazedeki ekonomik modellere (çerçeve) uygulanmasını anlatmayı hedeflemektedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Matematiksel iktisadın temel araç ve kavramlarını öğretmeyi hedeflemektedir.
  • Matematiksel iktisadi analizin yöntemini öğretmeyi hedeflemektedir
  • Temel matematiksel araç ve kavramların, iktisadi analizlerlerde, nasıl kullanılacağını öğretmeyi hedeflemektedir.
Dersin İçeriği Ekonomik analizin matematiksel çerçevesi; denge (statik) analiz; tek değişkenli fonksiyonlar ve optimizasyon; çok değişkenli fonksiyonlar ve optimizasyon; ekonomide üslü ve logaritmik fonksiyonlar; dinamik analize giriş.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse genel bir bakış Ders Notları
2 Temel bilgiler Ders Notları
3 Ekonomik analizin matematiksel çerçevesi Ders notları
4 Denge (statik) Analiz ve Uygulamaları Ders Notları
5 Karşılaştırmalı Statik Analiz ve Uygulamaları Ders Notları
6 Tek değişkenli Fonksiyon ve Optimizasyon Ders Notları
7 Uygulamalar Ders Notları
8 Arasınav Ders Notları
9 Çok değişkenli Fonksiyonlar & Optimizasyon: Kısıtsız ve kısıtlı Optimizasyon ( Lagrange çarpanı yöntemi) Ders Notları
10 uygulamalar Ders notları
11 İktisatta katlanarak üstsel ve logaritmik fonksiyonlar Ders Notları
12 Çeşitli, konular (i.e. Logaritmik transformasyon ve Cobb-Douglas fondksiyonu) Ders notları
13 Integral Hesabı Ders notları
14 Dinamik Analize giriş Ders notları
15 Uygulamalar Ders Notları
16 Final Sınavı Ders Notları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Chiang, Alpha C., and Kevin Wainwright (2005) Fundamental Methods of Mathematical Economics, 4th Edition, McGraw-Hill.
2. Klein, Michael W. (2002) Mathematical Methods for Economics, 2nd Edition, Addison Wesley.
3. Bradley, Teresa (2008) Essential Mathematics

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 2 10
Ödevler 5 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 10 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İktisadın temel kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve kullanma becerilerini edinmek X
2 Makro ekonomik çözümleme becerisi edinmek X
3 Mikro ekonomik çözümleme becerisi edinmek X
4 Yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde iktisat politikalarının oluşturulması ve uygulanmasını anlamak
5 Ekonomi ve ekonomiyle ilgili konularda farklı yaklaşımları öğrenmek
6 Ekonomik çözümlemelerde nitel ve nicel araştırma tekniklerini öğrenmek X
7 Modern yazılım, donanım ve/veya diğer teknolojik araçları kullanma becerisini geliştirmek
8 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması becerisini geliştirmek
9 Eleştirel çözümleme, tartışma ve/veya yaşam boyu öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirli olmaya katkıda bulunmak X
10 Çalışma ahlakı ve toplumsal sorumluluk duygusunu geliştirmek X
11 İletişim becerisini geliştirmek X
12 Aşağıda belirtilen alanlardan en az birinde bilgi ve becerileri etkin bir biçimde uygulama yetisini geliştirmek: İktisat politikası, kamu politikası, uluslararası iktisadi ilişkiler, endüstriyel ilişkiler, parasal ve finansal ilişkiler X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 2 1 2
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Toplam İş Yükü 102