AKTS - İktisadi Düşünceler Tarihi

İktisadi Düşünceler Tarihi (ECON316) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İktisadi Düşünceler Tarihi ECON316 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. M. Gürsan Şenalp
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı Antik Roma’dan ve İbni Haldun’dan günümüze İktisadi Düşüncelerin tarihsel süreçteki gelişimini eleştirel bir perspektiften takip etmek, kapitalizm öncesi ve kapitalist formasyonlarda iktisadi düşüncenin ekonomik gelişmelerle ilişkisini açığa çıkartmak, iktisadın siyasal niteliğini ve bugünün iktisadi düşünüşünü anlamak adına tarihsel bir arkaplan kazandırmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kapitalizmin işleyiş prensiplerini anlamak
  • Kapitalist üretim tarzının anlamak ve yorumlamak için gerekli kavramsal ve analitik araçlara sahip olmak
  • Fayda kuramı ve emek değer kuramını karşılaştırabilmek
  • Kapitalist üretim tarzının evrimini göz önünde bulundurarak bugünü tartışabilmek
Dersin İçeriği Merkantilizm, kapitalizmin gelişim süreci, klasik ve neo-klasik teorilerin gelişim süreci, sosyalist ve modern iktisadi teoriler; Malthus, mübadele ve bolluklar kuramları; David Ricardo: kar ve rant; emek değer kuramı: klasik siyasal iktisadın eleştirisi, Marksist iktisat geleneği,marjinal devrim: Jevons, Menger, Walras, Marshall, Clark ve Keynes.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bentham, Say ve Senior'un Katkısı Hunt, pp , 110-134
2 Thompson ve Hodgskin'in Fikirleri Hunt, pp, 134-153
3 Faydacılık: Bastiat ve Mill Hunt, 154-179
4 Karl Marx ve Klasik Politik İktisadın Eleştirisi Hunt, 180-189
5 Karl Marx ve Klasik Politik İktisadın Eleştirisi Hunt, 189-198
6 Karl Marx ve Klasik Politik İktisadın Eleştirisi Hunt, 198-211
7 Arasınav
8 Faydacılığın Zaferi: Jevons, Menger ve Walras İktisadı Hunt, 247-50
9 Jevons Hunt, 250-6
10 Menger Hunt, 256-64
11 Walras Hunt, 265-75
12 Neoklasik Fayda ve Gelir Dağılımı Kuramı: Marshall, Clarke ve Böhm-Bawerk Hunt, 286-315
13 Thorstein Veblen Hunt, 316-46
14 Emperyalizm Teorileri: Hobson, Luxemburg ve Lenin Hunt, 347-70
15 Genel Değerlendirme
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Hunt, E.K. (1979), İktisadi Düşünceler Tarihi, Ankara: Dost Kitabevi, 2005.
Diğer Kaynaklar 2. Adam Smith. Ulusların Zenginliği, çev. H. Derin, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2006
3. Eric Hobsbawm. Sanayi ve İmparatorluk, Dost: Ankara, 2005

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 15
Projeler 1 15
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 20
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İktisadın temel kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve kullanma becerilerini edinmek X
2 Makro ekonomik çözümleme becerisi edinmek X
3 Mikro ekonomik çözümleme becerisi edinmek X
4 Yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde iktisat politikalarının oluşturulması ve uygulanmasını anlamak X
5 Ekonomi ve ekonomiyle ilgili konularda farklı yaklaşımları öğrenmek X
6 Ekonomik çözümlemelerde nitel ve nicel araştırma tekniklerini öğrenmek X
7 Modern yazılım, donanım ve/veya diğer teknolojik araçları kullanma becerisini geliştirmek X
8 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması becerisini geliştirmek X
9 Eleştirel çözümleme, tartışma ve/veya yaşam boyu öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirli olmaya katkıda bulunmak X
10 Çalışma ahlakı ve toplumsal sorumluluk duygusunu geliştirmek X
11 İletişim becerisini geliştirmek X
12 Aşağıda belirtilen alanlardan en az birinde bilgi ve becerileri etkin bir biçimde uygulama yetisini geliştirmek: İktisat politikası, kamu politikası, uluslararası iktisadi ilişkiler, endüstriyel ilişkiler, parasal ve finansal ilişkiler X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 15 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 106