AKTS - Kamu Maliyesi ve Maliye Politikası

Kamu Maliyesi ve Maliye Politikası (ECON324) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kamu Maliyesi ve Maliye Politikası ECON324 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Staff
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Aşağıda belirtilen konularda gerekli açıklamaların yapılması söz konusudur: 1. Kamu maliyesi alanında ana kavramlar ve temalar. 2. Kamu iktisadi faaliyetlerinin ana işlevleri, bütçe ve bütçeleme süreci, kamusal mal ve hizmetlerin özellikleri ve etkin sunum modelleri, kamu hizmet üretiminde karar alma yöntemleri, kamu harcamaları, kamu gelirleri ve vergileme, devlet borçlanması, neoliberal küreselleşmenin kamu kesimi ve kamu maliyesi üzerindeki etkileri.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kamu maliyesi alanındaki ana temaların anlaşılması ve temel değişkenler arasındaki bağlantının kurulması.
  • Kamu maliyesine ilişkin verilerin değerlendirilmesi ve yorumlanmasında için gerekli analiz araçlarının kullanılması.
  • Siyasal karar alma süreçleri ve kamu maliyesi arasında bağlantı kurulması.
  • Kamu maliyesi alanında daha ileri düzeyde çalışmalar için gerekli bilgi donanımının verilmesi.
Dersin İçeriği Kamu kesimi ve örgütlenme; kamusal mal ve hizmetleri; milli muhasebe içinde kamu kesimi; siyasal karar mekanizması; bütçe ve bütçeleme ilkeleri; kamu harcamaları ve makroekonomik etkileri; kamu gelirleri ve vergiler, Türk bütçe sistemi; maliye politikası, istikrar ve yapısal uyum; bütçe açıkları, Hazine ve Merkez Bankası.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kamu kesimi Stiglitz, ss.3-25
2 Piyasa etkinliği ve piyasa başarısızlığı Stiglitz, ss. 56-92
3 Etkinlik ve eşitlik Stiglitz, ss. 93-124
4 Kamu malları ve kamu tarafından sunulan özel nitelikte mallar Stiglitz, ss. 127-155
5 Kamu mallarının etkin sunumu Musgrave and Musgrave, ss. 59-72
6 Dışsallıklar ve çevre Stiglitz, ss. 214-234
7 Arasınav
8 Kamusal seçim Stiglitz, ss. 156-185
9 Kamusal üretim ve bürokrasi Stiglitz, ss. 189-213
10 Vergilemede temel kavramlar Stiglitz,ss. 451-481
11 Vergi yansıması Stiglitz, ss.482-510
12 Vergileme ve iktisadi etkinlik Stiglitz, ss. 518-549
13 Kamu finansmanı ve kamu maliyesinde sürdürebilirlik Stiglitz, ss. 772-793
14 Türk bütçe sistemi Konuya ilişkin metinler ve belgeler
15 Genel Değerlendirme
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Stiglitz, Joseph E. (2000), Economics of the Public Sector, Third Edition,New York: W.W. Norton & Company, Inc.
Diğer Kaynaklar 2. Rosen, Harvey S. (2005),Public Finance, Seventh Edition, New York: McGraw-Hill/Irwin
3. Musgrave, R. A. and Musgrave P.B (1989), Public Finance in Theory and Practice, McGraw_Hill, 5th edition, New York.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 1 5
Ödevler 1 5
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İktisadın temel kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve kullanma becerilerini edinmek X
2 Makro ekonomik çözümleme becerisi edinmek X
3 Mikro ekonomik çözümleme becerisi edinmek X
4 Yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde iktisat politikalarının oluşturulması ve uygulanmasını anlamak X
5 Ekonomi ve ekonomiyle ilgili konularda farklı yaklaşımları öğrenmek X
6 Ekonomik çözümlemelerde nitel ve nicel araştırma tekniklerini öğrenmek X
7 Modern yazılım, donanım ve/veya diğer teknolojik araçları kullanma becerisini geliştirmek X
8 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması becerisini geliştirmek X
9 Eleştirel çözümleme, tartışma ve/veya yaşam boyu öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirli olmaya katkıda bulunmak X
10 Çalışma ahlakı ve toplumsal sorumluluk duygusunu geliştirmek X
11 İletişim becerisini geliştirmek X
12 Aşağıda belirtilen alanlardan en az birinde bilgi ve becerileri etkin bir biçimde uygulama yetisini geliştirmek: İktisat politikası, kamu politikası, uluslararası iktisadi ilişkiler, endüstriyel ilişkiler, parasal ve finansal ilişkiler X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 6 96
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Toplam İş Yükü 155