AKTS - İnovasyon ve Etik

İnovasyon ve Etik (ECON441) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İnovasyon ve Etik ECON441 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Rol Oynama/Dramatize Etme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Doktor Öğretim Üyesi
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersi alan öğrencilerin; 1.Etik ve ahlak kuralları hakkında kuramsal bilgiyi öğrenmeleri, 2.İnsan davranışlarının ve verecekleri kararların nasıl sonuçlar doğurabileceğini anlamaları, 3.İş hayatında karşılaşabilecekleri somut problemleri ve ikilemleri kavrayıp çözebilmeleri 4.profesyonel hayatlarına katkı olarak, dogru ve ahlaklı karar verme yeteneklerini geliştirmeleri beklenir
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Önemli geleneksel etik teoriler ve konularla ilgili bilgilenmek
  • Etik problemleri analiz etmek ve çözmek ve bu konudaki görüşlerinizi yazılı ve sözlü olarak savunabilmek
  • iş hayatında ahlaki çatışmaları anlamak,kritik etmek ve kurgulayabilmek.
Dersin İçeriği Etik ve ahlaki karar alma; insan davranışı ve etik ile ilgili önemli geleneksel teoriler ve konular, etik kurallar (sorumluluklar); iş hayatı uygulamaları, topluma karşı sorumluluklarımız, iş hayatında ahlaki değerlendirmelerimize etki eden içsel ve dışsal faktörler; girişimcilik, iş hayatında ahlaki değerlendirmeler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş Dersin notları
2 İnsanlar neden böyle davranır?İnsanı anlama.Maslow ve Kohlberg teorileri Dersin notları
3 Etik felsefesi ve rasyonel/irrasyonel davranış, inovasyon ve irrasyonel yaklaşım keşisimi Dersin notları
4 Etik kurallar/sorumluluklar, makro çevre, iktisadi gelişme ve yeniliğin etik boyutu Dersin notları
5 Etik kurallar/sorumluluklar ve kar maksimizasyonu , mikro çevre, inovasyonun mikro ölçekte yarattığı etik problemler Dersin notları
6 İş hayatı sorumlulukları.içsel faktörler. Çatışma,mobbing,whistleblowing, yenilik için çatışma gerekliliği Dersin notları
7 İş hayatı sorumlukları,dışsal faktörler.Pazarlama,reklamcılık,üretim süreçlerinde etik sorunlar ve inovatif yaklaşımlar Dersin notları
8 Arasınav
9 Tekel, oligopolistik, monopolistik rekabet, tam rekabet piyasalarında etik çatışmalar I Dersin notları
10 Tekel, oligopolistik, monopolistik rekabet, tam rekabet piyasalarında etik çatışmalar II Dersin notları
11 İş hayatı uygulamaları.Ödev haftası Dersin notları
12 Girişimcilik ve etik, ‘vurkaç’ ve uzun dönemli yaklaşım farkı, sürdürülebilir inovasyon Dersin notları
13 Girişimciler için etik uygulamaları Dersin notları
14 İşveren ve çalışan açılarından iş hayatı etik uygulamaları Dersin notları
15 Genel tekrar
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Ders notları
Diğer Kaynaklar 2. Business Ethics and Ethical Business by Robert Audi .Oxford University Press. 28 August 2008
3. Business Ethics by Robert F. Almeder .Prometheus Books.2001
4. Business Ethics: Ethical Decision Making and Cases by O.C. Ferrell .South Western Cengage Learning.2010
5. Business Ethics: Concepts and Cases by Manuel G. Velasquez - Longman Publishing - 2007

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum - -
Projeler 1 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İktisadın temel kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve kullanma becerilerini edinmek X
2 Makro ekonomik çözümleme becerisi edinmek X
3 Mikro ekonomik çözümleme becerisi edinmek X
4 Yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde iktisat politikalarının oluşturulması ve uygulanmasını anlamak X
5 Ekonomi ve ekonomiyle ilgili konularda farklı yaklaşımları öğrenmek X
6 Ekonomik çözümlemelerde nitel ve nicel araştırma tekniklerini öğrenmek X
7 Modern yazılım, donanım ve/veya diğer teknolojik araçları kullanma becerisini geliştirmek X
8 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması becerisini geliştirmek X
9 Eleştirel çözümleme, tartışma ve/veya yaşam boyu öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirli olmaya katkıda bulunmak X
10 Çalışma ahlakı ve toplumsal sorumluluk duygusunu geliştirmek X
11 İletişim becerisini geliştirmek X
12 Aşağıda belirtilen alanlardan en az birinde bilgi ve becerileri etkin bir biçimde uygulama yetisini geliştirmek: İktisat politikası, kamu politikası, uluslararası iktisadi ilişkiler, endüstriyel ilişkiler, parasal ve finansal ilişkiler

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 1 14 14
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 10 10
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 132