AKTSBT Güvenliği

BT Güvenliği (ISE542) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
BT Güvenliği ISE542 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Dersin amacı, bilişim sistemlerinde var olan tehdit ve zafiyetleri açıklamaktır. Ayrıca, ders tehditlere karşı nasıl güvenli bilişim sistemleri tasarlanacağını ve geliştirileceğini öğretmektedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilgi teknolojileri güvenliği ile ilgili temel terim ve kavramları tanımlamak
  • BT güvenliği için planlar hazırlamak
  • BT güvenlik politikaları ve programları geliştirmek
  • Uluslar arası güvenlik modellerini tanımak
  • Pratik güvenlik çözümleri üretmek
  • BT güvenlik risklerini yönetmek
  • Personel güvenliği ve etik konusunda bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriği Bilgi teknolojileri güvenliğine giriş. Güvenlik planları, güvenlik politikaları. Güvenlik modelleri: TCSEC, Common Criteri, ISE/IEC 27000, CIBIT, ITIL. Güvenlik risk değerlendirmesi ve yönetimi. Güvenlik çözümleri. BT hizmetleri ve güvenlik. Personel güvenliği. BT güvenliğinde etik.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 BT güvenliğine giriş Bölüm 1
2 Güvenlik planı Bölüm 2, 3
3 BT güvenlik politikaları Bölüm 4
4 Güvenlik programları geliştirme Bölüm 5
5 Güvenlik modelleri ve uygulamaları Bölüm 6,7
6 Bilgi güvenliği yönetim sistemleri Instructor notes
7 Bilgi güvenliği yönetim sistemleri Instructor notes
8 Bilgi güvenliği yönetim sistemleri Instructor notes
9 Risk yönetimi Bölüm 8, 9
10 Risk yönetimi Bölüm 8, 9
11 Güvenlik çözümleri Bölüm 10
12 Güvenlik çözümleri Bölüm 10
13 Personel güvenliği Bölüm 11
14 Bilişim güvenliğinde etik Bölüm 12
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Management of Information Security, M.E.Whitman, H.J.Mattord, Course Technology Cengage Learning, 2010, ISBN: 978-0-8400-3160-0
Diğer Kaynaklar 2. Computer forensics and cyber-crime, Britz M., Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, ISBN: 0132447495, 2008.
3. Introduction to Computer Security, Bishop Matt, Addison-Wesley, Pearson Education, Inc. ISBN: 0-321-24744-2, 2005.
4. Cryptography and Network Security: Principles and Practice, W. Stallings, 4/E, Prentice-Hall, 2006.
5. Security in Computing (3rd edition), Charles P. Pfleeger and Shari L. Pfleeger, Prentice-Hall, ISBN: 0-13-035548-8, 2003.
6. ISO/IEC 27001 Information Technology – Security Techniques – Information Security Management Systems – Requirements, 2005.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve yazılım mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Yazılım mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya yazılım mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; yazılım mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Yazılım mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 Yazılım alternatiflerini irdeleyerek bilgisayar tabanlı sistemlerin modellenmesi ve tasarımında, algoritma prensiplerini, matematiksel temelleri ve bilgisayar bilimleri teorisini uygulama becerisi.
13 Yazılım sistemlerinin analiz, tasarım, uygulama, doğrulama, geçerleme ve bakım süreçlerini uygulayarak geliştirilmesinde mühendislik yaklaşımlarını uygulama becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 5 80
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 15 45
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 175