AKTSBitirme projesi

Bitirme projesi (SE494) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bitirme projesi SE494 8. Dönem 4 0 0 4 9
Ön Koşul Ders(ler)i
SE 493
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Bu dersin amacı, proje geliştirme prensiplerine uygun olarak ekip çalışması yapılarak bir projenin geliştirilmesi, test edilmesi, raporlanması ve sunulmasıdır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Takım ortamında bir ürünü planlama, tasarımlama ve geliştirme
  • Bir ürünü kullanıcı/sistem gereksinimlerine göre tasarımlama
  • Ürünü daha önceden belirlenen zaman çizelgesine ve gereksinimlere uygun geliştirme
  • Ürünü doğrulama/geçerleme için ilgili testleri uygulama
  • Sonuçları ve bulguları bütünleşik bir şekilde raporlama ve açıklama
Dersin İçeriği Proje analizi ve tasarımı, proje geliştirme, takım çalışması yapma, proje yönetimi, proje raporlama, nihai ürünü sunma.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma Toplantısı
2 Proje Önerileri Öğrencilere Sunumu
3 Proje Raporlarının Hazırlanması İçin Bilgilendirme, Öğrenci Takımlarının ve Proje Tercihlerinin Değerlendirilmesi ve Duyurulması
4 Proje Danışmanları ile Görüşme
5 Proje Danışmanları ile Görüşme
6 Proje Danışmanları ile Görüşme
7 Proje Planının Teslimi
8 Proje Danışmanları ile Görüşme
9 Proje Danışmanları ile Görüşme
10 Proje Danışmanları ile Görüşme
11 Projenin Gözden Geçirilmesi
12 Projenin Gözden Geçirilmesi
13 Proje Danışmanları ile Görüşme
14 Proje Danışmanları ile Görüşme
15 Genel Sınav (Bitirme Raporunun Teslimatı)
16 Genel Sınav (Sunumlar ve Sözlü Sınav)

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Christian Dawson, Projects in Computing and Information Systems: A Student's Guide (2nd Edition), Pearson Education, 2009
2. IEEE Standard for Software Project Management Plans, Std 1058-1998
3. IEEE Standard for Software Requirement Specification, Std 830
4. IEEE Standard for Software Design Document, Std 1016
5. IEEE Standard for Software Test Document, Std 829
6. Ian Sommerville, Software Engineering, Addison-Wesley, 2007, ISBN: 032131379-8
7. Roger S. Pressman, Software Engineering:A Practitioner's Approach. McGraw-Hill Science/Engineering/Math; ISBN: 007301933X

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 1 10
Ödevler 2 30
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve yazılım mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Yazılım mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya yazılım mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; yazılım mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
11 Yazılım mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
12 Yazılım alternatiflerini irdeleyerek bilgisayar tabanlı sistemlerin modellenmesi ve tasarımında, algoritma prensiplerini, matematiksel temelleri ve bilgisayar bilimleri teorisini uygulama becerisi. X
13 Yazılım sistemlerinin analiz, tasarım, uygulama, doğrulama, geçerleme ve bakım süreçlerini uygulayarak geliştirilmesinde mühendislik yaklaşımlarını uygulama becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 11 7 77
Sunum/Seminer Hazırlama 1 20 20
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 20 40
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 231