AKTSSayısal Devreler

Sayısal Devreler (EE203) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sayısal Devreler EE203 3. Dönem 3 2 0 4 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Deney, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Kemal Efe ESELLER
  • Yrd. Doç. Dr. Baran USLU
Course Assistants
Dersin Amacı Bu dersin amacı, sayısal mantık devrelerinde temel analiz ve tasarım kavramların tanıtılmasıdır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Birleşimsel devreleri mantıksal cebir ve Karnaugh haritası gibi araçlar kullanarak çözümleyebilir ve tasarlayabilir, yarı toplayıcı, tam toplayıcı, yarı çıkarıcı ve tam çıkarıcı kullanarak aritmetik devreleri çözümleyebilir ve tasarlayabilir, kapanlar, kayan yazmaçlar ve sayaçlar kullanarak basit sıralı devreleri çözümleyebilir ve tasarlayabilir, ve birleşimsel ve sıralı devreleri kurabilir ve bunların çalışmasını mantık göstergeleri ve mantık kanallı osiloskoplar ile doğrulayabilir.
Dersin İçeriği Sayı sistemleri ve kodlar. Boole cebiri ve mantık kapıları. Boole işlevleri, enküçültülme. Birleşimsel devreler. Birleşimsel devrelerin SSI ve MSI bileşenlerle tasarımları. Kapanlar. Ardışık devrelerin çözümleme ve tasarımları. Sayıcılar. Kaydırmalı yazmaçlar. Bellek öğeleri. Programlanır mantık cihazları (PLD). PLD ile tasarım. Donanım tanımlama

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sayı sistemleri, farklı tabanlar arasında dönüştürme, negatif sayı gösterimleri
2 Boole cebri, Boole fonksiyonları, mantık kapıları ve özellikleri Ders notlarınızı okuyunuz
3 Kanonik ve standart fonksiyonel formlar, deney-1 Deney föyünüzü iyice okuyunuz
4 Boole fonksiyonlarının sadeleştirilmesi, Karnaugh haritası yöntemi, VeDeğil, VeyaDeğil kapılarıyla gerçekleştirimler Kitabınızdan ilgili bölümleri okuyunuz
5 Boole fonksiyonlarının sadeleştirilmesi, Karnaugh haritası yöntemi, VeDeğil, VeyaDeğil kapılarıyla gerçekleştirimler Kitabınızdan ilgili bölümleri okuyunuz
6 İkili toplayıcı, çıkartıcı, onlu toplayıcı, diğer toplayıcılar
7 Kodlayıcılar ve kod çözücüler, seçici devreler, PAL, PLA, GAL gibi programlanabilir mantık araçları Ders notlarınızı tekrar ediniz ve deney föyünüzü okuyunuz
8 Flip-flop yapıları, D-tipi, JK-tipi, T-tipi flip flop'lar, flip-flop'lu devrelerin analizi, durum-tabloları ve durum-şemaları
9 Flip-flop yapıları, D-tipi, JK-tipi, T-tipi flip flop'lar, flip-flop'lu devrelerin analizi, durum-tabloları ve durum-şemaları İlgili bölümleri kitabınızdan okuyunuz
10 Sıralı devrelerin D-flip-flop'larla tasarlanması
11 Sonlu-durum-makineleri ve tasarım örnekleri Kitaptaki sorulara çalışınız
12 Sayıcılar ve kaydırmalı yazmaçlar Deney: Flip-flop'lar ve sayıcı devreler Ders notlarını tekrarlayınız
13 Bellek birimlerine giriş, ROM, RAM ve FPGA bellekler Kitabınızdan okuyunuz
14 Verilog donanım tanımlama dili, Verilog ile örnek devre çalışmaları Konuyu İnternet'te araştırınız
15 Dönem sonu sınav çalışmaları Dönem konularının tekrarı
16 Dönem sonu sınav çalışmaları Dönem konularının tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Digital Design, Author: M. Morris Mano, 5th Edition, Pearson
2. Digital Design, Principles and Practices, Author: John F. Wakerly, Pearson International Edition, 4th Edition.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 14 5
Laboratuar 5 15
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 22 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mekatronik mühendisliği ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. X
2 Karmaşık mekatronik mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir mekatronik mühendisliği sistemini, sürecini, cihazını veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi; mekatronik mühendisliği kapsamında mühendislik yaratıcılığı yöntemlerini etkin bir şekilde uygulayabilme becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) X
4 Mekatronik mühendisliği ve robot teknolojisi uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Mekatronik mühendisliği ve robot teknolojisi problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi; mekatronik mühendisliğinin yakın etkileşim içinde olduğu makina, elektrik/elektronik ve bilgisayar mühendislikleri ile, mekatronik mühendisliğinin uygulama alanı içinde diğer mühendislik ve bilim dalları veya çalışma alanları ile etkin iletişim kurabilme becerisi, farklı disiplinlerde çalışabilme becerisi. X
7 Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı ve teknik resim kullanarak etkin iletişim kurma, yaratıcı ve özgün kavram ve fikirleri ifade edebilme becerisi. X
8 Mekatronik mühendisliğinin uygulama çeşitliliğinin gerektirdiği şekilde değişik konularda bilgiye erişim, eleştirel bakış, yorumlama ve bilgiyi geliştirme becerisi; yaşam boyu öğrenme sonucu gelişme ve sürekli yenileme gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma, bu konuda iletişim araçlarını kullanarak meslek bilincini geliştirme ve mesleğin gelişimine katkıda bulunma yetkinliği. X
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi ve sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme, yönetebilme ve liderlik yetkinliği. X
11 Mekatronik mühendisliği uygulamalarının evrensel, toplumsal ve bireysel boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile kültürel değerler ve çağın sorunları hakkında bilgi; bu konularda mühendislik bilinci; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
12 Mekatronik mühendisliği konularında, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kaynak araştırması yapabilme, veritabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanarak yaptığı araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel olarak aktarabilme yetkinliği. X
13 Yaşadığı çevreye duyarlı ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip, sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyen, geliştiren ve gerektiğinde değiştirebilen, toplum içinde bir birey olma ve topluma yönelik proje düzenleme, geliştirebilme ve uygulayabilme yetkinliği. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar 5 1 5
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 3 12
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 8 16
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Toplam İş Yükü 153