AKTSDünya Edebiyatı Çalışmaları: Başyapıtlar

Dünya Edebiyatı Çalışmaları: Başyapıtlar (HUM312) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Dünya Edebiyatı Çalışmaları: Başyapıtlar HUM312 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. N. Berrin Aksoy
Course Assistants
Dersin Amacı Bu dersin amacı dünya edebiyatının önde gelen metinlerini içerik ve biçem açısından öğrencilere tanıtmak; öğrencilerin edebi metinleri takdir etme becerilerini geliştirmek ve çeşitli kültürlere ve dünya görüşlerine ait edebi türleri,dönemleri ve yazarları öğrenmelerini sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yazarlar, dönemleri ve edebi özellikleri hakkında bilgi sahibi olur,
  • Edebi ve kültürel eserler olarak,dünya edebiyatının belli başlı metinlerini tanır,
  • Dünya edebiyatında yer alan ana tema ve fikirleri yazılı ve sözlü olarak ifade eder,
  • Söz konusu metinlerin değerini ve bunların günümüzdeki yansımalarını keşfeder.
Dersin İçeriği İngiliz, Fransız, Rus gibi dünya edebiyatının önde gelen eserlerinden seçilen bir roman, iki kısa öykü, iki şiir ve bir oyun.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Edebiyat ve edebiyat incelemesine genel giriş Prentice Hall,s.4-5; Frye,Baker s.3-6.
2 Edebiyat ve edebiyat incelemesine genel giriş Prentice Hall,s.4-5; Frye,Baker s.3-6.
3 Edebi dönemler ve türler Frye,Baker, pp.8-9;40-41;421-432
4 1. ve 2. Kısa öyküye giriş Ders sorumlusu tarafından verilecek
5 İki kısa öykünün geri plan ve yazarlarının incelenmesi Prentice Hall basımı kitaptan ders sorumlusu tarafından belirlenecek
6 İki kısa öykünün geri plan ve yazarlarının incelenmesi Prentice Hall basımı kitaptan ders sorumlusu tarafından belirlenecek
7 Tartışma Prentice Hall, Frye, Baker kitaplarından ders sorumlusu tarafından belirlenecek
8 Ara sınav Prentice Hall, Frye, Baker ve ders sorumlusu tarafından verilen materyaller
9 Romana giriş Frye, Baker 3 ve 9. sayfalar
10 Romana giriş Frye, Baker 3 ve 9. sayfalar
11 Romanın geri plan ve yazarının incelenmesi Ders sorumlusu tarafından verilecek materyaller
12 Romanın geri plan ve yazarının incelenmesi Ders sorumlusu tarafından verilecek materyaller
13 Romanın tartışılması Ders sorumlusu tarafından verilecek materyaller
14 Şiire genel giriş ve çözümlenmesi Prentice Hall 788-789, Frye, Baker 421-427. sayfalar
15 Şiirin tartışılması Prentice Hall, ders sorumlusu tarafından belirlenecek materyaller
16 Tiyatro eserine giriş ve çözümlenmesi Prentice Hall
17 Tiyatro eserinin tartışılması Ders sorumlusu tarafından verilecek materyaller
18 Genel Sınav Prentice Hall, Frye, Baker ve ders sorumlusu tarafından verilen materyaller

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Ders Kitabı: Literature. Timeless Voices Timeless Themes ( Gold Level) Prentice Hall,2000.
Diğer Kaynaklar 2. Literature.Timeless Voices,Timeless Themes ( World Masterpieces) Prentice Hall,2000
3. The Practical Imagination: Stories,Poems,Plays. Eds. Frye,Baker,Perkins. Harper and Row,Publishers, New York,1987.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 20
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mekatronik mühendisliği ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 Karmaşık mekatronik mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir mekatronik mühendisliği sistemini, sürecini, cihazını veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi; mekatronik mühendisliği kapsamında mühendislik yaratıcılığı yöntemlerini etkin bir şekilde uygulayabilme becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4 Mekatronik mühendisliği ve robot teknolojisi uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Mekatronik mühendisliği ve robot teknolojisi problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi; mekatronik mühendisliğinin yakın etkileşim içinde olduğu makina, elektrik/elektronik ve bilgisayar mühendislikleri ile, mekatronik mühendisliğinin uygulama alanı içinde diğer mühendislik ve bilim dalları veya çalışma alanları ile etkin iletişim kurabilme becerisi, farklı disiplinlerde çalışabilme becerisi.
7 Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı ve teknik resim kullanarak etkin iletişim kurma, yaratıcı ve özgün kavram ve fikirleri ifade edebilme becerisi.
8 Mekatronik mühendisliğinin uygulama çeşitliliğinin gerektirdiği şekilde değişik konularda bilgiye erişim, eleştirel bakış, yorumlama ve bilgiyi geliştirme becerisi; yaşam boyu öğrenme sonucu gelişme ve sürekli yenileme gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma, bu konuda iletişim araçlarını kullanarak meslek bilincini geliştirme ve mesleğin gelişimine katkıda bulunma yetkinliği.
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi ve sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme, yönetebilme ve liderlik yetkinliği.
11 Mekatronik mühendisliği uygulamalarının evrensel, toplumsal ve bireysel boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile kültürel değerler ve çağın sorunları hakkında bilgi; bu konularda mühendislik bilinci; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 Mekatronik mühendisliği konularında, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kaynak araştırması yapabilme, veritabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanarak yaptığı araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel olarak aktarabilme yetkinliği.
13 Yaşadığı çevreye duyarlı ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip, sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyen, geliştiren ve gerektiğinde değiştirebilen, toplum içinde bir birey olma ve topluma yönelik proje düzenleme, geliştirebilme ve uygulayabilme yetkinliği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Toplam İş Yükü 105