AKTS - Sürekli Ortamlar Mekaniği Teorisi I

Sürekli Ortamlar Mekaniği Teorisi I (MDES678) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sürekli Ortamlar Mekaniği Teorisi I MDES678 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Öğretim üyesinin onayı
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere mekaniğin temel ilkelerini ve bu ilkeleri anlamak için gerekli matematiksel altyapıyı vermektir. Öğrenciler bu dersi alarak elastisite, plastisite, viskoelastisite ve biomekanik gibi ilere düzey derslere altyapı oluştururlar.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrencilerin tansör ve vektör analizi ile temel bilgileri edinmeleri. Öğrencilerin sürekli ortamlar mekaniği teorisi için gerekli olan gerilme, yer değiştirme ve kinematik kavramlarını öğrenmesi. Öğrencilerin mekanik sistemler için gerekli olan temel fiziksel kanunları öğrenmesi.
Dersin İçeriği Tansör analizi ve entegral teoremleri; yer değiştirmenin kinematiği, gerinme tensörü, uygunluk şartı; maddesel türev, şekil değiştirme hızı, dönme ve girdap tansörleri; dış ve iç kuvvetler, Cauchy?nin ilkesi ve gerilme tensörleri; sürekli ortamların temel kanunları (kütle korunumu, süreklilik denklemi, lineer ve açısal momentum prensibi, hareket de

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İndis notasyonu, Matriks işlemlerinin indis notasyonu kullanılarak yapılması, Koordinat dönüşümleri. Bölüm 1: Kartezyen koortinatlarında Vektörler ve Tansörler
2 Vektör ve tansör işlemleri, Simetrik ve antisimetrik tansörler. Bölüm 1
3 İkinci mertebeden olan tansörlerin asal değerleri ve asal yönleri. Bölüm 1
4 Tansörlerin türevleri Bölüm 1
5 Gerilme vektörü, Cauchy gerilme tansörü. Gerilme tansörünün küresel ve saptırıcı bileşenleri Bölüm 1
6 Maddesel türev, Lagrangian ve Eulerian tanımlamaları, Yer değiştirme hızı ve dönme tansörü, Yer değiştirme gradyantı. Bölüm 3: Yer değiştirme and Kinematik
7 Green ve Cauchy yer değiştirme tansörleri, Gerinme tönsörü, Yer değiştirme tensörü gradyantı. Gerinme tensörü hızı. Bölüm 3
8 Gerinme bileşenlerinin anlamları, yer değiştirme gradyantı tansörünün kutupsal ayrışımı, dönme ve germe tansörleri, Hacimsel değişim. Bölüm 3
9 Sonsuz küçük hacim elemanının zamana göre değişim hızı, alan değişimi Bölüm 3
10 Piola-Kirchhoff gerilme tansörleri (1. ve 2. tipleri) Bölüm 3
11 Kütlenin korunumu Bölüm 4: Genel ilkeler
12 Momentum denklemleri Bölüm 4
13 Enerji denklemi (Termodinamiğin birinci kanunu) Bölüm 4
14 Bölüm 5: Bazı açıklayıcı örnekler Bölüm 5
15 Genel gözden geçirme -
16 Final sınavı -

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Malvern L. E., Introduction to Mechanics of Continuous Media, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey (1969)
Diğer Kaynaklar 2. Fung Y. C., A First Course in Continuum Mechanics, Prentice- Hall, Englewood Cliffs, New Jersey (1977)
3. Chung T. J., Continuum Mechanics, Prentice- Hall, Englewood Cliffs, New Jersey (1988)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 6 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve temel bilimler alanlarındaki bilgileri uzmanlık seviyesinde anlama ve uygulama becerisi kazanır.
2 Mühendislik alanında güncel teknik ve yöntemlerle bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşma, kazanılan bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi kazanır.
3 Alanıyla ilgili en son gelişmelerin de farkında olarak problemleri tanımlar, formüle eder ve çözümlerde yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler gelistirir.
4 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı arastırmaları tasarlar ve uygular, çalışma sonuçlarını ve elde ettiği verileri uzmanlık seviyesinde analiz eder ve yorumlar.
5 Alanındaki uygulamaları, teknikleri, modern araç ve gereçleri uzmanlık seviyesinde kullanma becerisi kazanır.
6 Bağımsız olarak özgün bir çalışma sürecini tasarlar, yürütür ve sonuçlandırır.
7 Disiplinler arası ve disiplin içi takımlarda çalışabilir, liderlik yapabilir, farklı disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir ve çözüm yaklaşımları geliştirebilir.
8 Mesleki tüm etkinliklerde bilimsel, toplumsal, etik değerleri gözetir ve sorumluluk bilincini uzmanlık seviyesinde kazanır.
9 Yaptığı akademik çalışmaların süreç ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası akademik ortamlarda yazılı ya da sözlü olarak aktararak literatüre katkı sağlar, uzmanlık alanında çalışan topluluklar ve bilimsel çalışanlarla etkin iletişim kurar.
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği becerisini uzmanlık seviyesinde kazanır.
11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletisim kurar.
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 6 3 18
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 132