ECTS - Doktora Programı

Zorunlu Bölüm Dersleri

- Teknik Seçmeli (3 + 0) 5

- Teknik Seçmeli (3 + 0) 5

- Teknik Seçmeli (3 + 0) 5

- Teknik Seçmeli (3 + 0) 5

- Teknik Seçmeli (3 + 0) 5

MDES600 - Araştırma Yöntemleri ve İletişim Becerileri (3 + 0) 5

Titiz, bilimsel araştırma, özellikle tez veya doktora tezleri; literatür taraması; anketler; meta-analizler; deneysel araştırma tasarımı; araştırma sorularının hazırlanması; teori tasarlanması; nitel ve nicel verilerin toplanması ve analiz metotları; geçerlilik; güvenilirlilik; nirengi; bulguların tasarımı; araştırma önerisinin yazılması ve yayın

ME601 - İleri Mühendislik Matematiği (3 + 0) 5

Bu dersin amacı lineer uzaylar ve operatörler, matris cebiri, tensör alanlar, karmaşık analiz ve varyasyon hesaplama gibi ileri matematik konularında öğrencilerinin becerilerini geliştirmektir.

ME682 - Seminer (0 + 0) 5

Bu seminer dersinde, doktora öğrencilerinin, tez çalışmaları hakkında bir sunum yapmaları ve diğer öğrencilerin ve akademisyenlerin seminerlerine aktif katılım sağlamaları beklenmektedir.

ME689 - Yeterlik Sınavı (0 + 0) 30

Doktora programındaki zozunlu derslerden yeterlik sınavı.

ME691 - Tez Önerisi (0 + 0) 20

Makine mühendisliği alanında araştırma alanını belirleme.

ME697 - Doktora Tezi (0 + 0) 150

Tez protokolündeki konu ve alanlar.

Seçmeli Dersler

ME610 - Bilgisayar Destekli Makine Tasarımı (3 + 0) 5

Bu dersin amacı öğrencilerin lisansüstü programlarının başlarında araştırma ve tez çalışmalarını daha iyi planlama, yürütme ve sunma amacıyla araştırma ve iletişim yeteneklerini geliştirmektir.

ME611 - Nükleer Mühendislik I (3 + 0) 5

Bu ders;atom enerjisi, radyoaktivite, nötron kesitleri, nötron-atom etkileşimleri, nötron saçılımı, çekirdek parçalanması ve kaynaşması tepkimeleri, nötron dağılımı teorisinin temel ilkeleri, nükleer santraller ve bunların sınıflandırılması konularını içermektedir. Bu dersin amacı nükleer enerjinin temellerini, nötron saçılımını ve nötron dağılımı

ME612 - Nükleer Mühendislik II (3 + 0) 5

Bu ders; zamana bağlı dağılma kuramı, çok gruplu dağılma kuramı, nötron taşınım kuramı, füzyon kesitleri, fizyon ve füzyon reaktörleri, nükleer santral işletimi konularını içermektedir. Bu dersin amacı; zamana bağlı dağılma kuramını, çok gruplu dağılma kuramını, nötron taşınım kuramını, füzyon kesitlerini, fizyon ve füzyon reaktörlerini tanıtmak

ME621 - İleri Akışkanlar Mekaniği (3 + 0) 5

Bu ders akışkanlar mekaniğinde temel kavramlar ve yöntemleri inceleyecektir. Bu ders; kütle korunumu, momentum ve enerji, süreklilik denklemleri; viskoz akışlar için Navier-Stokes denklemi; benzeşim ve birim analizi; kayganlaştırma kuramı; sınır tabakalar ve ayrışma; dolaşım ve girdap kuramları; potansiyel akış; türbülansa giriş; kaldırma

ME625 - Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği (3 + 0) 5

xxxx

ME631 - İleri Isı İletimi (3 + 0) 5

xxxx

ME633 - Faz Değişimli Isı Transferi (3 + 0) 5

xxxx

ME635 - Isı Transferinde Sayısal Yöntemler (3 + 0) 5

xxxx

ME641 - İleri Termodinamik (3 + 0) 5

xxxx

ME651 - Enerji Kaynakları ve Sürdürülebilirlik (3 + 0) 5

xxxx

ME652 - Enerji Sistemlerinin Optimizasyonu (3 + 0) 5

xxxx

ME653 - İleri Güç Sistemleri Analizi (3 + 0) 5

xxxx

ME654 - Enerji Yönetiminde İleri Konular (3 + 0) 5

xxxx

ME661 - Sürekli Ortam Kuramı I (3 + 0) 5

xxxx

ME662 - Sürekli Ortam Kuramı II (3 + 0) 5

Enerji ve sanal iş denklemleri, termodinamiğin ikinci yasası, entropi, tersinir ve tersinmez süreçler; termoelastisite kuramı, Gibbs bağıntısı; adyabatik ve izotermal şekil değiştirme, Clausius-Duhem eşitsizliği; bünye denklemleri, malzeme simetrisi kısıtları; viskoelastisite kuramı, plastisite kuramı; uygulamalar.

ME665 - Hesaplamalı Malzeme Mekaniği I (3 + 0) 5

xxxx

ME666 - Hesaplamalı Malzeme Mekaniği II (3 + 0) 5

xxxx

ME667 - Plastisite Kuramı (3 + 0) 5

xxxx

ME668 - Metal Şekillendirme Kuramı (3 + 0) 5

xxxx

ME669 - Metal Kesme Kuramı (3 + 0) 5

xxxx

ME671 - İleri Tezgâh Tasarımı (3 + 0) 5

xxxx

ME672 - Saç Şekillendirme ve Kalıp Tasarımı (3 + 0) 5

xxxx

ME673 - Çarpılma Mühendisliği (3 + 0) 5

xxxx

ME674 - Malzeme İşlemede Taşınım Olayları (3 + 0) 5

xxxx

ME675 - Polimer İşlemenin Esasları (3 + 0) 5

xxxx

ME677 - Kalite Kontrolü ve Metroloji (3 + 0) 5

xxxx

ME678 - Küresel Otomobil İmalatı (3 + 0) 5

xxxx

ME679 - İmalat Sistemlerinde Optimizasyon Uygulamaları (3 + 0) 5

xxxx

ME682 - Seminer (0 + 0) 5

Bu seminer dersinde, doktora öğrencilerinin, tez çalışmaları hakkında bir sunum yapmaları ve diğer öğrencilerin ve akademisyenlerin seminerlerine aktif katılım sağlamaları beklenmektedir.

ME683 - Sınır Elemanı Yöntemi (3 + 0) 5

xxxx

ME684 - Katı ve Akışkanların Sonlu Eleman Analizi I (3 + 0) 5

Sonlu eleman analizi kavramları (sanal iş prensibi vb.), sonlu eleman çözüm süreçleri, ısı transferi analizi; katıların, akışkanların ve yapıların sonlu eleman analizi.

ME685 - Katı ve Akışkanların Sonlu Eleman Analizi II (3 + 0) 5

xxxx

ME689 - Yeterlik Sınavı (0 + 0) 30

Doktora programındaki zozunlu derslerden yeterlik sınavı.

ME691 - Tez Önerisi (0 + 0) 20

Makine mühendisliği alanında araştırma alanını belirleme.

ME696 - Tez Konusuna Yönelik Çalışmalar (0 + 0) 25

Doktora Tezi konusunda literatür taraması ve alan çalışmaları

ME697 - Doktora Tezi (0 + 0) 150

Tez protokolündeki konu ve alanlar.