ECTS - - Doktora Programı

Zorunlu Bölüm Dersleri

- Teknik Seçmeli (3 + 0) 5

- Teknik Seçmeli (3 + 0) 5

- Teknik Seçmeli (3 + 0) 5

- Teknik Seçmeli (3 + 0) 5

- Teknik Seçmeli (3 + 0) 5

MDES600 - Araştırma Yöntemleri ve İletişim Becerileri (3 + 0) 5

Titiz, bilimsel araştırma, özellikle tez veya doktora tezleri; literatür taraması; anketler; meta-analizler; deneysel araştırma tasarımı; araştırma sorularının hazırlanması; teori tasarlanması; nitel ve nicel verilerin toplanması ve analiz metotları; geçerlilik; güvenilirlilik; nirengi; bulguların tasarımı; araştırma önerisinin yazılması ve yayın

ME601 - İleri Mühendislik Matematiği (3 + 0) 5

Bu dersin amacı lineer uzaylar ve operatörler, matris cebiri, tensör alanlar, karmaşık analiz ve varyasyon hesaplama gibi ileri matematik konularında öğrencilerinin becerilerini geliştirmektir.

ME682 - Seminer (0 + 0) 5

Bu seminer dersinde, doktora öğrencilerinin, tez çalışmaları hakkında bir sunum yapmaları ve diğer öğrencilerin ve akademisyenlerin seminerlerine aktif katılım sağlamaları beklenmektedir.

ME689 - Yeterlik Sınavı (0 + 0) 30

Doktora programındaki zozunlu derslerden yeterlik sınavı.

ME691 - Tez Önerisi (0 + 0) 20

Makine mühendisliği alanında araştırma alanını belirleme.

ME697 - Doktora Tezi (0 + 0) 150

Tez protokolündeki konu ve alanlar.

Seçmeli Dersler

ME610 - Bilgisayar Destekli Makine Tasarımı (3 + 0) 5

Bu dersin amacı öğrencilerin lisansüstü programlarının başlarında araştırma ve tez çalışmalarını daha iyi planlama, yürütme ve sunma amacıyla araştırma ve iletişim yeteneklerini geliştirmektir.

ME611 - Nükleer Mühendislik I (3 + 0) 5

Bu ders;atom enerjisi, radyoaktivite, nötron kesitleri, nötron-atom etkileşimleri, nötron saçılımı, çekirdek parçalanması ve kaynaşması tepkimeleri, nötron dağılımı teorisinin temel ilkeleri, nükleer santraller ve bunların sınıflandırılması konularını içermektedir. Bu dersin amacı nükleer enerjinin temellerini, nötron saçılımını ve nötron dağılımı

ME612 - Nükleer Mühendislik II (3 + 0) 5

Bu ders; zamana bağlı dağılma kuramı, çok gruplu dağılma kuramı, nötron taşınım kuramı, füzyon kesitleri, fizyon ve füzyon reaktörleri, nükleer santral işletimi konularını içermektedir. Bu dersin amacı; zamana bağlı dağılma kuramını, çok gruplu dağılma kuramını, nötron taşınım kuramını, füzyon kesitlerini, fizyon ve füzyon reaktörlerini tanıtmak

ME621 - İleri Akışkanlar Mekaniği (3 + 0) 5

Bu ders akışkanlar mekaniğinde temel kavramlar ve yöntemleri inceleyecektir. Bu ders; kütle korunumu, momentum ve enerji, süreklilik denklemleri; viskoz akışlar için Navier-Stokes denklemi; benzeşim ve birim analizi; kayganlaştırma kuramı; sınır tabakalar ve ayrışma; dolaşım ve girdap kuramları; potansiyel akış; türbülansa giriş; kaldırma

ME625 - Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği (3 + 0) 5

Sıvı akış problemlerini çözmek için sayısal yöntemlerin formülasyonu ve uygulaması; kısmi diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması ve iyi pozlanmış problemlerin formülasyonu; kısmi diferansiyel denklemlerin ayrık yaklaşımı: kararlılık, tutarlılık ve yakınsama; hiperbolik, eliptik ve parabolik problemlerin çözümü için yöntemlerin araştırılması.

ME631 - İleri Isı İletimi (3 + 0) 5

Isı iletiminin diferansiyel denklemi, sınır değer problemleri, değişkenlere ayırma metodu, nümerik metodlar, yarı sonsuz bölgelerde ısı iletimi, yaklaşık analitik metodlar, nümerik metodlar.

ME633 - Faz Değişimli Isı Transferi (3 + 0) 5

Faz değişim problemlerinin matematiksel formülasyonu, faz değişim problemleri için boyutsal olmayan parametreler, faz değişim problemlerinin analitik çözümleri; integral yöntemi; faz değişiminin sayısal çözümleri.

ME635 - Isı Transferinde Sayısal Yöntemler (3 + 0) 5

Denklemlerin köklerinin sayısal olarak belirlenmesi, doğrusal olmayan denklem sistemlerinin sayısal olarak çözülmesi, sayısal entegrasyon, diferansiyel hesaplamalar için sonlu fark metotlarının kullanılması, adi diferansiyel denklemlerin sayısal olarak çözülmesi, ısı transfer uygulamalarına sonlu fark metotlarının kullanılması, en küçük kareler metodu.

ME641 - İleri Termodinamik (3 + 0) 5

Termodinamiğin birinci yasası, termodinamiğin ikinci yasası, entropi, ekserji, tersinir ve tersinmez süreçler, işlemlerin termodinamik analizi, enerji üretimi, entropi üretim minimizasyonu.

ME651 - Enerji Kaynakları ve Sürdürülebilirlik (3 + 0) 5

Sürdürülebilirlik, kaynak kullanılabilirliği, teknik performans, çevresel etkiler ve ekonomi açısından enerji kullanımı; fosil yakıtlar: kömür, petrol ve doğal gaz; yenilenebilir enerji kaynakları: güneş, rüzgar, jeotermal, gelgit, biyokütle ve hidro ve nükleer enerji.

ME652 - Enerji Sistemlerinin Optimizasyonu (3 + 0) 5

Optimizasyonun temelleri, grafiksel optimizasyon, doğrusal ve doğrusal olmayan programlama, kısıtlanmamış ve kısıtlanmış optimizasyon, global optimizasyon, MATLAB uygulamaları, enerji sistemleri mühendisliğinde vaka çalışmaları.

ME653 - İleri Güç Sistemleri Analizi (3 + 0) 5

Enerji sistemlerinde kararlılık tanımları, simülasyon yöntemleri, salınım denklemi, eşit alan kriteri, senkron makinaların matematiksel modelleri, uyarma ve mekanik regülatör modelleri, çok makineli sistem modellemesi, sayısal yöntemler ve tek ve çok makineli sistemlerin kararlılık analizleri.

ME654 - Enerji Yönetiminde İleri Konular (3 + 0) 5

Enerji yönetiminde temel kavramlar, Türkiye'nin enerji durumu, enerji denetim metodolojisi, mühendislik ekonomisi, enerji modellemesi, enerji çevre ekonomisi arasındaki ilişkiler, enerji tasarrufu ve talep yönetimi uygulamaları, HVAC sistemleri ve enerji verimliliği, endüstride enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği.

ME661 - Sürekli Ortam Kuramı I (3 + 0) 5

xxxx

ME662 - Sürekli Ortam Kuramı II (3 + 0) 5

Enerji ve sanal iş denklemleri, termodinamiğin ikinci yasası, entropi, tersinir ve tersinmez süreçler; termoelastisite kuramı, Gibbs bağıntısı; adyabatik ve izotermal şekil değiştirme, Clausius-Duhem eşitsizliği; bünye denklemleri, malzeme simetrisi kısıtları; viskoelastisite kuramı, plastisite kuramı; uygulamalar.

ME665 - Hesaplamalı Malzeme Mekaniği I (3 + 0) 5

Temel reolojik modeller, esneklik, viskozite ve plastisite kavramları, temel sayısal algoritmalar ve ayrıklaştırma teknikleri dahil olmak üzere malzemelerin hesaplamalı mekaniğinin temel kavramları.

ME666 - Hesaplamalı Malzeme Mekaniği II (3 + 0) 5

Sonlu gerinme teorisi, elastikiyet, viskoplastisite, hasar, yorulma ve sürünme modellemesi için 3D yapısal yaklaşımlar gibi malzemelerin hesaplamalı mekaniği kavramları.

ME667 - Plastisite Kuramı (3 + 0) 5

Vektör ve tensör hesabı; malzeme mekaniği ile ilgili genel kavramlar - gerilme ve şekil değiştirme kavramı; süreklilik deformasyonu: yer değiştirme, şekil değiştirme ve uyumluluk koşulları; sürekli cisimlerin mekaniği: gerilme ve gerilme hareket denklemi; elastik kurucu ilişkiler; elastik olmayan kurucu ilişkiler; verim kriterleri, akış kuralları ve sertleştirme.

ME668 - Metal Şekillendirme Kuramı (3 + 0) 5

Plastisite teorisinin unsurları, metal işlemenin temelleri, dövme işlemi, haddeleme işlemi, ekstrüzyon işlemi, çubukların, tellerin ve boruların çekilmesi, sac şekillendirme işlemi, yüksek enerji hızı oluşturma.

ME669 - Metal Kesme Kuramı (3 + 0) 5

Giriş; tezgahlar ve talaşlı imalat işlemleri; tornalama, delme ve frezeleme, aşındırıcı işleme; talaşlı işlem mekaniği; takım ömrü ve takım aşınması; talaşlı işlemlerin ekonomisi; talaş kontrolü; takım tezgahı titreşimleri; taşlama; üretim sistemleri ve otomasyon; bilgisayar destekli üretim.

ME671 - İleri Tezgâh Tasarımı (3 + 0) 5

Takım tasarımı; takım malzemeleri; kesici takım tasarımı; iş ilkeleri; delme ve bağlama kalıbı tasarımı; güç presleri; metal kesme, biçimlendirme ve çekme; muayene ve ölçme için alet tasarımı; birleştirme işlemleri için takım tasarımı; modüler ve otomatik takım kullanımı; takım tasarımında bilgisayar; geometrik boyutlandırma ve toleranslama.

ME672 - Saç Şekillendirme ve Kalıp Tasarımı (3 + 0) 5

Malzeme özellikleri, sac şekillendirme işlemleri, düzlemsel gerilme altında sac şekillendirme, basitleştirilmiş presleme analizi, yük dengesizliği ve yırtılması, sac bükülmesi, dairesel kabukların basitleştirilmiş analizi, silindirik derin çekme, dairesel kabukların gererek şekillendirilmesi, sacların birleşik eğilmesi ve çekilmesi, hidro-şekillendirme, sonlu elemanlara giriş.

ME673 - Çarpılma Mühendisliği (3 + 0) 5

xxxx

ME674 - Malzeme İşlemede Taşınım Olayları (3 + 0) 5

Vektör ve tensör notasyonları, momentum taşınımı, izotermal sistemler için değişim denklemleri, enerji taşınımı, kütle taşınımı.

ME675 - Polimer İşlemenin Esasları (3 + 0) 5

Polimerlerin mekanik ve fiziksel özellikleri, polimer eriyik reolojisi, polimer işlemede temel adımlar, şekillendirme.

ME677 - Kalite Kontrolü ve Metroloji (3 + 0) 5

Temel metroloji, doğrusal-açısal ve karşılaştırmalı ölçümler, düzlük, karlılık, paralellik, sınırlar, uyarlar ve ölçerler, endüstrideki kalite fonksiyonu, kalite kontrolünde istatistik kavramının temelleri, kalite kontrol, örnekleme muayene, işletme özellikleri.

ME678 - Küresel Otomobil İmalatı (3 + 0) 5

Hem otomotiv tasarım hem de imalatının temel unsurlarını birleştirmek, bir mühendislik uzmanlığında derinlik, mühendislik ve temel yönetim konularında geniş bir bilgi birikimi, otomotiv sistemleri ve ürün geliştirme bilgisi ve otomotiv sistemlerinin temelini tam anlamıyla anlamakla birlikte otomotiv sistemlerinin imalatı.

ME679 - İmalat Sistemlerinde Optimizasyon Uygulamaları (3 + 0) 5

Doğrusal olmayan optimizasyon ve stokastik süreç modellemeye giriş; doğrusal olmayan süreç optimizasyonunun matematiksel temelleri; yapı optimizasyonu: topoloji, form ve malzeme; doğrusal olmayan sonlu elemanlara giriş; toleranslar ve takım yükleri bakımından imalat sistemlerinin optimizasyonu; dinamik sistemlerin optimizasyonu.

ME682 - Seminer (0 + 0) 5

Bu seminer dersinde, doktora öğrencilerinin, tez çalışmaları hakkında bir sunum yapmaları ve diğer öğrencilerin ve akademisyenlerin seminerlerine aktif katılım sağlamaları beklenmektedir.

ME683 - Sınır Elemanı Yöntemi (3 + 0) 5

Giriş; ön kavramlar: vektör ve tensör cebiri, gösterge gösterimi; diverjans teoremi, Dirac delta fonksiyonu; tekil integraller; Cauchy ana değeri 1 ve 2D'de integraller; Laplace denklemi için sınır eleman formülasyonu; Laplace denklemi: ayrıklaştırma; elastostatik için sınır eleman formülasyonu; elastostatik.

ME684 - Katı ve Akışkanların Sonlu Eleman Analizi I (3 + 0) 5

Sonlu eleman analizi kavramları (sanal iş prensibi vb.), sonlu eleman çözüm süreçleri, ısı transferi analizi; katıların, akışkanların ve yapıların sonlu eleman analizi.

ME685 - Katı ve Akışkanların Sonlu Eleman Analizi II (3 + 0) 5

Çözüm yöntemleri ve kararlılık, doğrusal olmayan gerilme ve gerilme ölçüleri, büyük deformasyonlar, yineleme yöntemleri ve yol takip teknikleri ve birleşik alan problemleri gibi sonlu elemanlar analizinin ileri kavramları.

ME689 - Yeterlik Sınavı (0 + 0) 30

Doktora programındaki zozunlu derslerden yeterlik sınavı.

ME691 - Tez Önerisi (0 + 0) 20

Makine mühendisliği alanında araştırma alanını belirleme.

ME696 - Tez Konusuna Yönelik Çalışmalar (0 + 0) 25

Doktora Tezi konusunda literatür taraması ve alan çalışmaları

ME697 - Doktora Tezi (0 + 0) 150

Tez protokolündeki konu ve alanlar.