AKTS - Sürekli Ortam Kuramı II

Sürekli Ortam Kuramı II (ME662) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sürekli Ortam Kuramı II ME662 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Energy and virtual work equations, Second Law of thermodynamics, entropy, reversible and irreversible processes. Linearized Elasticity Problems, Theory of Thermoelasticity, Gibbs relation. Adiabatic and isothermal deformations. Clausius-Duhem inequality. Constitutive equations, Small-Deformation, Large-Rotation Problem, Material symmetry restrictions. Theory of Viscoelasticity, Theory of Plasticity. Fundamentals of Linear Elastic Behavior of Solids, Material Symmetries, Variational Principles. Continuum Damage Mechanics using Internal State Variables, Fundamentals of Newtonian Fluids, Inviscid and Viscous Compressible Flow; Navier-Stokes Equations, Ideal and Rotational Flows. Non-Newtonian Fluids.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • The students will have the ability to 1. Apply virtual work principles in mechanics 2. Understand the concept of small deformation and large deformation theories 3. Understand Plasticity Formulations 4. Understand constitutive models for viscoelastic solids; 5. Become familiar with the concept of continuum damage mechanics 6. Understand Thermoelastic Materials 7. Be able to solve simple boundary value problems for fluids and solids. 8. Derive governing equations of Newtonian and non-newtonian fluids
Dersin İçeriği Enerji ve sanal iş denklemleri, termodinamiğin ikinci yasası, entropi, tersinir ve tersinmez süreçler; termoelastisite kuramı, Gibbs bağıntısı; adyabatik ve izotermal şekil değiştirme, Clausius-Duhem eşitsizliği; bünye denklemleri, malzeme simetrisi kısıtları; viskoelastisite kuramı, plastisite kuramı; uygulamalar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Energy and Virtual Work
2 Second Law of thermodynamics, entropy, reversible and irreversible processes.
3 Small-Deformation Theories
4 Thermoelasticity, Gibbs relation.
5 Adiabatic and isothermal deformations.
6 Theory of Clausius-Duhem inequality 

7 Large-Rotation Problem Material symmetry restrictions
8 Variational Principles
9 Theory of Viscoelasticity
10 Theory of Plasticity

11 Variational Methods in Elasticity and Plasticity
12 Continuum Damage Mechanics using Internal State Variables
13 Fundamentals of Newtonian Fluids, Inviscid and Viscous Compressible Flow
14 Navier-Stokes Equations, Ideal and Rotational Flows. Non-Newtonian Fluids.

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Reddy, Junuthula Narasimha. An introduction to continuum mechanics. Cambridge university press, 2013.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 10
Sunum - -
Projeler 1 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 25
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve temel bilimler alanlarındaki bilgileri uzmanlık seviyesinde anlama ve uygulama becerisi kazanır.
2 Mühendislik alanında güncel teknik ve yöntemlerle bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşma, kazanılan bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi kazanır.
3 Alanıyla ilgili en son gelişmelerin de farkında olarak problemleri tanımlar, formüle eder ve çözümlerde yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler gelistirir.
4 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı arastırmaları tasarlar ve uygular, çalışma sonuçlarını ve elde ettiği verileri uzmanlık seviyesinde analiz eder ve yorumlar.
5 Alanındaki uygulamaları, teknikleri, modern araç ve gereçleri uzmanlık seviyesinde kullanma becerisi kazanır.
6 Bağımsız olarak özgün bir çalışma sürecini tasarlar, yürütür ve sonuçlandırır.
7 Disiplinler arası ve disiplin içi takımlarda çalışabilir, liderlik yapabilir, farklı disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir ve çözüm yaklaşımları geliştirebilir.
8 Mesleki tüm etkinliklerde bilimsel, toplumsal, etik değerleri gözetir ve sorumluluk bilincini uzmanlık seviyesinde kazanır.
9 Yaptığı akademik çalışmaların süreç ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası akademik ortamlarda yazılı ya da sözlü olarak aktararak literatüre katkı sağlar, uzmanlık alanında çalışan topluluklar ve bilimsel çalışanlarla etkin iletişim kurar.
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği becerisini uzmanlık seviyesinde kazanır.
11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletisim kurar.
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 6 18
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 16 32
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 122