AKTS - Kimyasal Hesaplamalar

Kimyasal Hesaplamalar (MDES663) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kimyasal Hesaplamalar MDES663 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin ana amacı, hesaplamalı kimya ve moleküler modellemede kullanılan bazı tekniklere bir giriş sağlamak, ve bu tekniklerin kimyasal, fiziksel ve biyolojik olayları incelemek için nasıl kullanılabileceğini göstermektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • Hesaplamalı kimya ve moleküler modellemede rekabetçi bir temel kazanır. • Hesaplamalı kimya ve moleküler modelleme tekniklerinin pratik problemlere uygulanabilirliğini gösterir. • Kimyasal hesaplama teorisini formüle eder. • Hesaplamalı kimyadaki farklı metodları kıyaslar. • Belirli bir sorun için uygun modelleme yöntemini uygular. • Bir kimyasal sistemin temel durum ve uyarılmış durum enerjilerini hesaplar. • Çalışılan sistemin değişik kimyasal ve fiziksel özelliklerini hesaplar. • Teorik sonuçları amacına uygun olarak yorumlar.
Dersin İçeriği Koordinat sistemleri; teorisi, hesaplama ve modellemenin tanımı, hesaplamalı kimyada ölçü birimleri; potansiyel enerji yüzeyleri; teorik yapılar;matematiksel kavramlar; donanım ve yazılım; moleküler orbital teorisinin temelleri; yarı-ampirik uygulamalar, yoğunluk fonksiyonel teorisi, ab initio uygulamaları, termodinamik özellikler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Bölüm 1
2 Hesaplamalı Kimyada Kullanışlı Konseptler Bölüm 1-3
3 Hesaplamalı Kimyada Kullanışlı Konseptler Bölüm 1-3
4 Hesaplamalı Kimyada Kullanışlı Konseptler Bölüm 1-3
5 Moleküler Orbital Teorisinin Temelleri Bölüm 4
6 Moleküler Orbital Teorisinin Temelleri Bölüm 4
7 Arasınav -
8 Moleküler Mekanik Bölüm 5
9 Moleküler Mekanik Bölüm 5
10 Yarı-ampirik Uygulamalar Bölüm 5
11 Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi Uygulamaları Bölüm 8
12 Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi Uygulamaları Bölüm 8
13 Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi Uygulamaları Bölüm 8
14 Ab initio Uygulamaları Bölüm 6
15 Ab initio Uygulamaları Bölüm 6
16 Final sınavı -

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. C.J. Cramer, Essentials of Computational Chemistry, John Wiley & Sons (2004)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 20
Sunum 2 10
Projeler 2 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 11 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve temel bilimler alanlarındaki bilgileri uzmanlık seviyesinde anlama ve uygulama becerisi kazanır.
2 Mühendislik alanında güncel teknik ve yöntemlerle bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşma, kazanılan bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi kazanır.
3 Alanıyla ilgili en son gelişmelerin de farkında olarak problemleri tanımlar, formüle eder ve çözümlerde yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler gelistirir.
4 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı arastırmaları tasarlar ve uygular, çalışma sonuçlarını ve elde ettiği verileri uzmanlık seviyesinde analiz eder ve yorumlar.
5 Alanındaki uygulamaları, teknikleri, modern araç ve gereçleri uzmanlık seviyesinde kullanma becerisi kazanır.
6 Bağımsız olarak özgün bir çalışma sürecini tasarlar, yürütür ve sonuçlandırır.
7 Disiplinler arası ve disiplin içi takımlarda çalışabilir, liderlik yapabilir, farklı disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir ve çözüm yaklaşımları geliştirebilir.
8 Mesleki tüm etkinliklerde bilimsel, toplumsal, etik değerleri gözetir ve sorumluluk bilincini uzmanlık seviyesinde kazanır.
9 Yaptığı akademik çalışmaların süreç ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası akademik ortamlarda yazılı ya da sözlü olarak aktararak literatüre katkı sağlar, uzmanlık alanında çalışan topluluklar ve bilimsel çalışanlarla etkin iletişim kurar.
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği becerisini uzmanlık seviyesinde kazanır.
11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletisim kurar.
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar 16 2 32
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama 2 5 10
Projeler 2 8 16
Raporlar
Ödevler 5 2 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 134