Statik (ME201) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Statik ME201 3. Dönem 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
PHYS 101
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Özgür ASLAN
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Rijit cisim mekaniğinin prensipleri, varsayımları ve basitleştirmeleri, denge ve iç kuvvet kavramları, uygulamaları ile ilgili kavram geliştirmek
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler, rijit bir cisme veya rijit cisimlerden oluşan sistemlere etkiyen kuvvetleri ve momentleri tanımlayabileceklerdir.
  • Öğrenciler, rijit bir cismin veya rijit cisimlerden oluşan sistemlerin serbest cisim diyagramını açık ve net bir biçinde oluşturabileceklerdir.
  • Öğrenciler, serbest cisim diagramından denge denklemlerini oluşturabileceklerdir.
  • Öğrenciler, denge denklemlerinin çözebileceklerdir.
  • Öğrenciler, temel tasarım anlayışlarını uygulayabileceklerdir.
Dersin İçeriği General introduction, statics of particles, statics of rigid bodies, equivalent force systems, equilibrium, analysis of trusses, analysis of beams, friction, and geometric properties of surfaces.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel Prensipler Bölüm 1
2 Kuvvet Vektörleri Bölüm 2
3 Kuvvet Vektörleri Bölüm 2
4 Bir Partikülün Dengesi Bölüm 3
5 Kuvvet Sistemi Bölüm 4
6 Kuvvet Sistemi Bölüm 4
7 Rijit Cismin Dengesi Bölüm 5
8 Taşıyıcı Sistem Analizi Bölüm 6
9 Taşıyıcı Sistem Analizi Bölüm 6
10 İç Kuvvetler Bölüm 7
11 Sürtünme Bölüm 8
12 Ağırlık Merkezi ve Sentroid Bölüm 9
13 Ağırlık Merkezi ve Sentroid Bölüm 9
14 Atalet Momentleri Bölüm 10
15 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları Dönem İçi Konuların Tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları Dönem İçi Konuların Tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Engineering Mechanics: Statics, 12th Edition, Russell C. Hibbeler, Prentice Hall, 2010
Diğer Kaynaklar 2. Vector Mechanics for Engineers–Statics, 7th SI Ed., Beer F. P., Johnston E. R. and Eisenberg E. R., McGraw-Hill, 2004
3. Engineering Mechanics Statics, 6th Ed., Meriam, J. L., Kraige, L. G., John Wiley & Sons, 2008

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 8 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 30
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 11 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik disiplinlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya mühendislik disiplinlerine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 (a) Effective oral and written communication skills; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly. (b) The knowledge of, at least, one foreign language; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly in this foreign language.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 (a) (i) Akışkanlar mekaniği, (ii) ısı transferi, (iii) üretim süreçleri, (iv) elektronik ve kontrol, (v) taşıt elemanları tasarımı, (vi) taşıt dinamiği, (vii) taşıt tahrik ve güç sistemleri, (viii) otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve (ix) taşıt doğrulama testleri konularında bilgi. (b) Bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi.
13 Kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi.
14 Taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 4 56
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 8 3 24
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 13 26
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 148