AKTS - Yaz Stajı I

Yaz Stajı I (AE399) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yaz Stajı I AE399 5. Dönem 0 0 0 0 6
Ön Koşul Ders(ler)i
AE207
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Öğr. Üyesi Ali Emin
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencinin, otomotiv mühendisliği alanında edindiği teorik bilgilerin çeşitli gerçek uygulamalar ile hayata nasıl geçirildiğini bizzat tecrübe etmesi, takım çalışması yeteneklerini geliştirmesi, gerçek bir çalışma ortamında bilgi, tecrübe ve görgüsünü arttırması, sürekli öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini kavraması, kendi alanı ile alakalı alt ilgi alanlarını keşfetmesi, sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirmesi, ve staj süresince kazandığı bilgi ve tecrübelerini raporlama yeteneğini kazanması. Zorunlu olmamakla birlikte, öğrencinin bu birinci yaz stajını bir fabrikanın/şirketin üretim/imalat/servis bölümünde değerlendirmesi beklenir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • endüstriyel bir çevreyi, gerçek bir çalışma ortamını yaşar, deneyimler, gözler,
  • bir otomotiv mühendisinin görev ve sorumlulukları hakkındaki ayrıntıların farkına varır,
  • staj yaptığı yerde/şirkette kullanılan/geliştirilen üretim/hizmet yöntemlerini, makine ve teçhizatları, yazılım ve donanımları tanır, uygular, ve kullanır,
  • endüstride, gerçek problemleri içeren projelerde yer/rol alır, onları yürütür, deneyim kazanır, ve
  • staj süresince kazandığı bilgi ve tecrübelerini rapor olarak yazar.
Dersin İçeriği (1) Bir otomotiv/taşıt şirketinde [servisinde, üreticisinde, yönetim ofisinde], veya bir endüstriyel parça/teçhizat/ürün üretim tesisinde, ve (2) parça tasarımı ve imalatı hakkında veya hizmet/şirket yönetimi ve organizasyonu hakkında, en az dört hafta (20 iş günü) süren birinci yaz dönemi stajı.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Herhangi bir ders yapılmamaktadır. Herhangi bir hazırlık gerekli değildir.

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. For the general rules, the steps that should be followed, and the guidelines for the “summer practice report”, check the documents in AE STUDENT PORTAL in the MOODLE site.
2. Genel kurallar, izlenmesi gereken adımlar ve staj raporunun formatı için, MOODLE sitesinde bulunan AE STUDENT PORTAL’daki dökümanlara bakınız.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj 1 80
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 0
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik disiplinlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya mühendislik disiplinlerine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 (a) Effective oral and written communication skills; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly. (b) The knowledge of, at least, one foreign language; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly in this foreign language. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
12 (a) (i) Akışkanlar mekaniği, (ii) ısı transferi, (iii) üretim süreçleri, (iv) elektronik ve kontrol, (v) taşıt elemanları tasarımı, (vi) taşıt dinamiği, (vii) taşıt tahrik ve güç sistemleri, (viii) otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve (ix) taşıt doğrulama testleri konularında bilgi. (b) Bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi. X
13 Kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi. X
14 Taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması 1 100 100
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 48 48
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 148