AKTS - Otomotiv Endüstrisinde İmalat ve Malzeme Teknolojisi

Otomotiv Endüstrisinde İmalat ve Malzeme Teknolojisi (AE308) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Otomotiv Endüstrisinde İmalat ve Malzeme Teknolojisi AE308 3 1 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
MATE 207
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Eren Billur
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Otomobil tarihinde imalat sistemleri ve teknikleri geçmişi. Otomotiv endüstrisinde kullanılan imalat teknikleri, otomobil parçaları ve imalat yöntemleri. Sac metaller: mekanik özellikleri ve sac metal deformasyonunun analizi. Sac metal otomobil parçalarının imalat yöntemleri. Kütük metaller: Mekanik özellikleri, deformasyon analizi. Otomobil parçalarında döküm metaller – dökümle imalat. Talaş kaldırma ile üretilmiş otomobil parçaları. Polimerler ve kompozit parçalar, mekanik özellikleri ve imalatı. Montaj, kaynaklı parçalar ve kaynak yöntemleri. Durum incelemeli imalat hatları: Ford, Toyota ve Mercedes. Üretim göz önünde bulundurularak otomobil parçalarının tasarımı. Kalite yönetimi ve kalite güvence.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Otomotiv imalatında kullanılan malzemelerin mekanik ve fiziksel özelliklerini belirleyerek imalat sistemleri üzerine etkisini analiz edebilir
  • Otomotiv imalat süreçlerinin belirlenmesi ile ilgili problemleri çözebilir
  • Otomotiv imalatı için gerekli en iyi imalat yönteminin seçimine yönelik hesaplamaları yapabilir
  • Otomotiv imalatında gelişmekte olan yeni imalat yöntemleri ve malzemelerin tanımlanmasını yapabilir
Dersin İçeriği Otomobil tarihinde imalat sistemleri ve teknikleri geçmişi, otomotiv endüstrisinde kullanılan imalat teknikleri, otomobil parçaları ve imalat yöntemleri, sac metaller: mekanik özellikleri ve sac metal deformasyonunun analizi, sac metal otomobil parçalarının imalat yöntemleri, kütük metaller: mekanik özellikleri, deformasyon analizi, otomobil parçal

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Otomotiv İmalatına Giriş Herhangi bir hazırlık gerekli değil.
2 Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Malzemeler Moodle sayfasındaki ders notları
3 Malzemelerin Mekanik Karakterizasyonu Moodle sayfasındaki ders notları
4 İmalat Yöntemlerine Giriş Moodle sayfasındaki ders notları
5 Otomobil Gövde İmalat Yöntemleri Moodle sayfasındaki ders notları
6 Otomobil Gövde İmalat Yöntemleri Moodle sayfasındaki ders notları
7 Otomobil Gövde İmalat Yöntemleri Moodle sayfasındaki ders notları
8 Arasınav I
9 Montaj ve Birleştime Yöntemleri Moodle sayfasındaki ders notları
10 Döküm ve Dövme Yöntemleri Moodle sayfasındaki ders notları
11 Otomotiv Endüstrisinde kullanılan Yeni İmalat Yöntemleri Moodle sayfasındaki ders notları
12 Otomotiv Endüstrisinde kullanılan Yeni Malzemeler Moodle sayfasındaki ders notları
13 Final sınavı Moodle sayfasındaki ders notları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. The Automotive Body Manufacturing Systems and Processes, Mohammed A. Omar, John Wiley Sons, 2011.
2. The Automotive Body Manufacturing Systems and Processes, Uwe Kiencke, Lars Nielsen, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2005.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 5 20
Ödevler 2 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 9 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik disiplinlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya mühendislik disiplinlerine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 (a) Effective oral and written communication skills; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly. (b) The knowledge of, at least, one foreign language; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly in this foreign language. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
12 (a) (i) Akışkanlar mekaniği, (ii) ısı transferi, (iii) üretim süreçleri, (iv) elektronik ve kontrol, (v) taşıt elemanları tasarımı, (vi) taşıt dinamiği, (vii) taşıt tahrik ve güç sistemleri, (viii) otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve (ix) taşıt doğrulama testleri konularında bilgi. (b) Bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi. X
13 Kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi. X
14 Taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 0