Rusça V (RUS401) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Rusça V RUS401 Alan Dışı Seçmeli 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
RUS301 & RUS302
Dersin Dili Rusça
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Rol Oynama/Dramatize Etme, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. MDB Diğer Diller Öğr.Gör.
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin genel amacı RUS301 ve RUS302 derslerinin devamı niteliğinde, öğrencilerin Avrupa Birliği Dil Ölçütleri’ne göre A2+ seviyesinde iletişim kurabilecekleri temel Rusça becerilerini edinmelerini sağlamaya yardımcı olmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Okuma • Gündelik hayat da sıkça karşılaşılan dilde kaleme alınmış, kişisel tanıtım, çalışma hayatı, eğitim ve bilim ile ilgili metinleri okuyabilir, anlayabilir.
  • Konuşma • Bilim ve yeni teknolojiler hakkında konuşabilir, • Bir hazırlık yapmaksızın, bilindik ya da kişisel ilgi alanına giren veya gündelik yaşama ilişkin (örneğin aile, boş zaman etkinlikleri, iş, seyahat ve güncel olaylar) bir konuşmaya katılabilir.
  • Dinleme • TV ve radyodaki anonsları ve haberleri anlar (örneğin trafik bilgileri, kazalar, uyarılar), • Mesleki ya da kişisel ilgi alanlarıyla ilgili konuların ana hatlarını anlayabilir,
  • Yazma • Bilindik ya da kendini kişisel olarak ilgilendiren konularda basit, kendi içinde bağlantılı metin yazabilir, • Deneyim ve izlenimlerini içeren metinler yazabilir.
  • Teknoloji kullanımı: • Gerekli teknolojik etkinlikleri kendi kendine vaktinde yaparak sorumluluk almak,
Dersin İçeriği Orta altı düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; gazete, dergi ve kitaplardaki güncel konular.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Oryantasyon- Ders Tanıtım Dokümanı
2 Ативные и пассивные конструции с глаголами НСВ и СВ. Ünite 1: Tamamlanmamış ve tamamlanmış fiillerle etken ve edilgen cümleler. Seyahat planı. Rusya’ya Seyahat. Sayfa 5
3 учаи употребления пассивных констпукции с глаголами НСВ и с глаголами СВ . СМОТРЕТЬ / ВИДЕТЬ fiili –ся sonekli fiiller. Ünite 1: Eğitim ve iş hakkında konuşma. Sayfa 20
4 Употребление глаголов с частицей -СЯ УМЫВАТЬСЯ .ОДЕВАТЬСЯ. РАЗДЕВАТЬСЯ Fiilleri Ünite 1: Şimdiki zamanda etken sıfat fiiller. Sayfa 28
5 ичастия Активныепричастия настоящего времени глаголов НСВ. Уйти Куда Sorusu Ünite 2: Geçmiş ve şimdiki zamanda etken sıfat fiiller. Sayfa 39
6 Причастия прошедшего времени от глаголов НСВ и СВ Знать и писать fiilleri Ünite 2:Geçmiş zamanda edilgen sıfat fiiller. Sayfa 46
7 Изменение причастий по подежам. Ünite 2: Okuma ve çeviri çalışması. Alıştırma. Sayfa 48
8 ARA SINAV
9 Страдательные причастия настоящего времени от глаголов НСВ Изменение причастий по подежам. Ünite 3: Geçmiş zaman etken sıfatlar. Sayfa 66
10 Страдательные причастия прошедшего времени от глаголов СВ. Ünite 3: Geçmiş zaman fiilleri, olumlu. Sayfa 70
11 Краткая форма страдательных причастий . Краткая и полная форма . Ünite 3: Sıfatların uzun ve kısa şekli. Sayfa 76
12 ТЕКСТЫ.Система образования в России. Ünite 3: Okuma Metin Çalışması-Çeviri Sayfa 80
13 ТЕКСТЫ.Система образования в России. Ünite 3: Okuma Metin Çalışması-Çeviri Sayfa 81
14 ТЕКСТЫ.Система образования в России. Ünite 3: Okuma Metin Çalışması-Çeviri. Sayfa 89
15 GENEL TEKRAR
16 FİNAL

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. V.Antonova, M.Nahabina, A.Tolstıh. (2004) Doroga v Rossiyu 3 , Zlatoust Yayınları, Moskova,
2. Tsentr’’Zlatoust’’197101, Russia, St. Petersburg Kamennoostrovskij pr., 24b, off.1-H

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik disiplinlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya mühendislik disiplinlerine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 (a) Effective oral and written communication skills; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly. (b) The knowledge of, at least, one foreign language; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly in this foreign language. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 (a) (i) Akışkanlar mekaniği, (ii) ısı transferi, (iii) üretim süreçleri, (iv) elektronik ve kontrol, (v) taşıt elemanları tasarımı, (vi) taşıt dinamiği, (vii) taşıt tahrik ve güç sistemleri, (viii) otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve (ix) taşıt doğrulama testleri konularında bilgi. (b) Bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi.
13 Kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi.
14 Taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 2 4
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Toplam İş Yükü 100