Rusça VI (RUS402) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Rusça VI RUS402 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
RUS401 ve ETI381
Dersin Dili Rusça
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Takım/Grup Çalışması, Rol Oynama/Dramatize Etme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. MDB Diğer Dil Öğretim Görevlileri
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin genel amacı RUS401 dersinin devamı niteliğinde, öğrencilerin orta-altı dil seviyesinde iletişim kurabilecekleri temel Rusça becerilerini edinmelerini sağlamak ve okuma ve yazma ağırlıklı becerilerini geliştirmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersin sonunda öğrenciler Okuma • Tarihi bir şahsiyet ya da ünlü birisinin biyografisini anlayabilir.(Nerede doğduğu, çocukluğu eğitimi, kişisel özellikleri, aldığı ödüller, topluma ne kazandırdığı.) • Eserler hakkında değişik kaynaklardan kısa bilgileri birleştirir ve özet çıkarabilir.
  • Konuşma • Yer, yön, konum bildiren ifadeleri kullanarak bir yeri-nesneyi-mekanı tarif edebilir. • Sebep sonuç ilişkisi kurarak bir bilgi aktarabilir, • Geçmişteki olaylar ve tarih ile ilgili bilgileri yorumlayabilir.
  • Dinleme • Gezdiği bir yerdeki tarihi eserlerle ilgili yapılan konuşmaların önemli noktalarını anlayabilir .(Örneğin müze, cami, kilise, kale, köprü gibi yer ve eserler.) • Bazı toplumsal olayların şimdiki halleri ve geçmişteki hallerini karşılaştırarak anlayabilir.
  • Yazma • Yaşadığı şeyler hakkında hiç yardım almadan, sözlüğe bakmadan, basit nispeten kısa, doğru ve anlaşılır metinler yazabilir • mektup, elektronik posta ve not yazabilir. • Kısa metin çevirileri yapabilir.
Dersin İçeriği Orta altı düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; gazete, dergi ve kitaplardaki güncel konular.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Oryantasyon Ders Tanıtım Dokümanı
2 ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ. Степени сравнения прилагательных и наречий. Alıştırmalar, Меtin okuma ve çeviri çalışması Sayfa 95
3 Употребление степеней сравнения прилагательных и наречий. Geniş Cümleler Kurma, Метin Okuma ve Çeviri Çalışması Ünite 4 sayfa 97
4 ПОЛНАЯ И КРАТКАЯ ФОРМА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ. Sıfatlar. КАКОЙ.КАКАЯ.КАКОЕ. КАКИЕ. Metin Çalışması Ünite 4 sayfa 104
5 Выражение определительных отношений в простом и сложном предложениях. Sıfatlar. КАКОЙ.КАКАЯ.КАКОЕ. КАКИЕ. Ünite 4 sayfa 108
6 ГЛАОЛ ДВИЖЕНИЯ Без приставок Hareket Fiilleri ‘’Gitmek Fiili.’’ Nereye? Cümle Kalıpları Çalışması Ünite 4 sayfa 125
7 Глагол 1 группы. ИДТИ\.ЕХАТЬ Глаголы 2 группы.ХОДИТЬ\ЕЗДИТЬ Hareket Fiilleri ‘’Gitmek Fiili.’’ Ne? Alıştırmalar Metin Çalışması Ünite 5. sayfa 129
8 ARA SINAV
9 ГЛАОЛ ДВИЖЕНИЯ С ПРИСТАВКАМИ 1 групп fiiller идти\ехать. 2 груп ходить\ездить Alıştırmalar Metin Çalışması Ünite 5 sayfa 138
10 ГЛАОЛЫ.ОТОЙТИ\ОТЕХАТЬ ОТНЕСТИ\ОТВЕЗТИ КОГО. ЧТО soruları, Metin Çalışması Ünite 5 sayfa 142
11 ГЛАОЛ ДВИЖЕНИЯ. продолжение Летать\бегать \носитт. Metin Çeviri Çalışması Ünite 5 sayfa 165
12 Переносные значения глаголов движения. Alıştırmalar ve Metin Çalışması Ünite 6 sayfa 173
13 Выражение пространственных отношений в простом предложении. В\НА ЗА. ПОД\НАД Alıştırmalar Ünite 6 sayfa 176
14 Выражение пространственных отношений в сложном предложении. КУДА\ГДЕ\ОТКУДА Metin Çalışması-Çeviri Ünite 6 sayfa 186
15 Genel tekrar
16 Final sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. V.Antonova, M.Nahabina, A.Tolstıh. (2004) Doroga v Rossiyu 3, Zlatoust Yayınları, Moskova
Diğer Kaynaklar 2. Tsentr’’Zlatoust’’197101, Russia, St. Petersburg Kamennoostrovskij pr., 24b, off.1-H

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik disiplinlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya mühendislik disiplinlerine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 (a) Effective oral and written communication skills; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly. (b) The knowledge of, at least, one foreign language; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly in this foreign language. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 (a) (i) Akışkanlar mekaniği, (ii) ısı transferi, (iii) üretim süreçleri, (iv) elektronik ve kontrol, (v) taşıt elemanları tasarımı, (vi) taşıt dinamiği, (vii) taşıt tahrik ve güç sistemleri, (viii) otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve (ix) taşıt doğrulama testleri konularında bilgi. (b) Bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi.
13 Kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi.
14 Taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 2 4
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Toplam İş Yükü 100