AKTS - İçten Yanmalı Motorlar

İçten Yanmalı Motorlar (AE312) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İçten Yanmalı Motorlar AE312 3 1 0 4 5
Ön Koşul Ders(ler)i
ENE 203 (Termodinamik I) ve AE 214 (Yakıtlar ve Yanma)
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Deney, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders, içten yanmalı motorların tasarım ve çalışma konularında geçerli olan prensiplere dair temel bilgiler verir ve içten yanmalı motorların performans, verimlilik ve yakıt tüketimi ve salınım öğelerini etkileyen çalışma karakteristiklerini konu alır. İdeal termodinamik döngüler, gerçek döngüler, yanma mekaniği, ısı transferi ve yakıt özellikleri konuları işlenir. Farklı çeşitte içten yanmalı motorların, öyle ki SI, CI, GDI, ve HCCI, tasarım ve karakteristik özellikleri tanıtılır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İçten Yanmalı Motorların çalışma değişkenlerini, güç, tork, yakıt verimliliği vs., tanımlayabilecektir
  • Bir motor içindeki yanma, yakıt formasyonu gibi temel olguları açıklayabilecektir
  • Basit seviyede motor hesabında termodinamik çevrim hesabı yapabilecektir
  • Değişik türde İçten Yanmalı Motorları, buji ateşleme çalışmasını, dizel ve karma döngü motorları ayırt edebilecektir
  • İçten Yanmalı Motorların performans değişkenlerini test edip değerlendirebilecektir
Dersin İçeriği Motor tarihi, ideal motor döngüleri, SI ve CI motor çalışma prensipleri, 2-zamanlı ve 4-zamanlı motorlar, gerçek döngüler, performans karakteristikleri, yakıt tedarik sistemleri, ateşleme sistemleri, soğutma sistemleri, ısı transferi, salınım, ve sürtünme.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İçten Yanmalı Motorlara Giriş Pulkrabek 1. Böl., Ders Notları
2 İYM Kalsifikasyonları Pulkrabek 1. Böl., Ders Notları
3 İYM Çalışma Karakteristikleri Pulkrabek 2. Böl., Heywood 2. Böl., Ders Notları
4 İdeal Motor Çevrimleri Pulkrabek 3. Böl., Ders Notları
5 İdeal Motor Çevrimleri Pulkrabek 3. Böl., Ders Notları
6 Termokimya ve Yakıtlar Pulkrabek 4. Böl., Heywood 3. Böl., Ders Notları
7 Termokimya ve Yakıtlar Pulkrabek 4. Böl., Heywood 3. Böl., Ders Notları
8 Hava ve Yakıt Girişi; (Laboratuvarda Motor Testleri) Pulkrabek 5. Böl., Heywood 6. Böl., Ders Notları
9 Yakıt-Hava Çevrimleri; (Laboratuvarda Motor Testleri) Gupta 4. Böl., Heywood 5. Böl., Ders Notları
10 Yakıt-Hava Çevrimleri Gupta 4. Böl., Heywood 5. Böl., Ders Notları
11 Gerçek Motor Çevrimleri; (Laboratuvarda Motor Testleri) Gupta 5. Böl., Ders Notları
12 Silindir İçinde Akışkan Hareketi; (Laboratuvarda Motor Testleri) Pulkrabek 6. Böl., Heywood 8. Böl., Ders Notları
13 SI Motorlarda Yanma; (Laboratuvarda Motor Testleri) Pulkrabek 7. Böl., Heywood 9. Böl., Gupta 6. Böl., Ders Notları
14 CI Motorlarda Yanma; (Laboratuvarda Motor Testleri) Pulkrabek 7. Böl., Heywood 10. Böl., Gupta 7. Böl., Ders Notları
15 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Engineering Fundamentals of the Internal Combustion Engine, by W.W. Pulkrabek, Prentice Hall, New Jersey, (1997).
2. Internal Combustion Engines, C.R. Ferguson, Wiley (2015).
3. Internal Combustion Engine Fundamentals, by J.B. Heywood, McGraw Hill (1988)
4. Fundamentals of Internal Combustion Engines, H.N. Gupta (2006)
5. Introduction to Internal Combustion Engines, by R. Stone (1999).

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 14 5
Laboratuar 6 10
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 5 5
Ödevler 5 15
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 25
Toplam 33 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 25
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik disiplinlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya mühendislik disiplinlerine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 (a) Effective oral and written communication skills; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly. (b) The knowledge of, at least, one foreign language; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly in this foreign language. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
12 (a) (i) Akışkanlar mekaniği, (ii) ısı transferi, (iii) üretim süreçleri, (iv) elektronik ve kontrol, (v) taşıt elemanları tasarımı, (vi) taşıt dinamiği, (vii) taşıt tahrik ve güç sistemleri, (viii) otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve (ix) taşıt doğrulama testleri konularında bilgi. (b) Bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi. X
13 Kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi. X
14 Taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar 6 2 12
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 2 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 5 1 5
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 127