AKTS - Otomotiv Mühendisliğinde Bitirme Projesi I

Otomotiv Mühendisliğinde Bitirme Projesi I (AE431) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Otomotiv Mühendisliğinde Bitirme Projesi I AE431 1 4 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
ME 210 ve ME 316
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Candaş Urunga
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Otomotiv mühendisliği kavramları üzerine edinilen bilgiler kullanılarak, proje tasarım ve yönetim deneyiminin kazandırılması amaçlanmıştır. Tüm tasarım faaliyetlerinin belirtilen kurallara, düzenlemelere, standartlara, gerçekçi kısıtlamalara ve koşullara uygun olarak gerçekleştirilmesi tasarlanmıştır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bir ürünü tasarımını ve analizi yapabilir
  • Bir projede çalışabilir ve yönetebilir
  • Proje dökümanlarını ve sunumunu hazırlayabilir
Dersin İçeriği Kurallara, düzenlemelere, standartlara, teknik şartnamelere uygun bir şekilde, gerçekçi kısıtlama ve koşullar gözetilerek bir ekip çalışması ile gerçekleştirilen bir projenin mühendislik tasarım aşamaları; proje yönetimi, iş programı, maliyet analizi, satınalma planlaması, sponsorluk faaliyetleri gibi temel konular bu dersin tamamlayıcı kavramları; yarıyıl sonunda kapsamlı bir rapor ve tüm etkinlik faaliyetlerini kapsayan bir sunum.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bitirme Projesine Giriş I Proje konularının duyurulması, proje ekiplerinin organizasyonu. Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
2 Bitirme Projesine Giriş I Proje ekiplerinin organizasyonu Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
3 MS Project'te Tasarım ve Proje Planlama Teori ve uygulamalar Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
4 MS Project'te Tasarım ve Proje Planlama Teori ve uygulamalar Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
5 Projenin organizasyonu, tasarımı ve planlaması ile ilgili ekip sunumları. Sunum değerlendirme Raporu 1.
6 Bir aracın tasarımında teknik şartnameler, kurallar, düzenlemeler ve standartlar (Bölüm 1), Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
7 Bir aracın tasarımında teknik özellikler, kurallar, düzenlemeler ve standartlar (Bölüm 2), Bölüm 1 ile ilgili Küçük Sınav 1. Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
8 Bir aracın tasarımında teknik özellikler, kurallar, düzenlemeler ve standartlar (Bölüm 3). Bölüm 2 ile ilgili Küçük Sınav 2. Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
9 Sponsorluk faaliyetleri. Bölüm 3 ile ilgili Küçük Sınav 3. Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
10 Tasarım/ Proje ve Mühendislik Maliyet Hesaplanması Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
11 Tasarım hesaplama, analiz, tasarım maliyeti, sponsorluk faaliyetleri ve proje ilerleme raporu ile ilgili ekip sunumları Sunum değerlendirme Raporu 2.
12 Dinamometrede Motor Karakteristik Testi (ECT). Rapor No 3
13 Yardımcı parça tasarımı.
14 Poster etkinlikleri Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
15 Sözlü ve poster sunumlar
16 Sözlü ve poster sunumlar

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. 1. David Crolla, “Automotive Engineering, 1st Edition, Powertrain, Chassis System and Vehicle Body”, ISBN: 9781856175777, Elsevier, Imprint: Butterworth-Heinemann, P/834, July 2009.
2. 3. Richard Stone, Jeffrey K. Ball, “Automotive Engineering Fundamentals”, SAE International, 2004.
3. 4. Don Goodsell, “Dictionary of Automotive Engineering, 2nd Edition”, Society of Automotive Engineers, ISBN-10: 1560916834, ISBN-13: 978-1560916833, 09.1995.
4. 5. Yangsheng Xu, Jingyu Yan, Huihuan Qian, Tin Lun Lam, “Hybrid Electric Vehicle Design And Control: Intelligent Omnidirectional Hybrids”, Edition 1, ISBN:9780071826822, eBook, 09.2013.
Diğer Kaynaklar 5. 2. FSAE_Rules Book

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar 1 10
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 3 15
Ödevler 2 10
Sunum 2 20
Projeler 1 40
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 10 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik disiplinlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya mühendislik disiplinlerine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 (a) Effective oral and written communication skills; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly. (b) The knowledge of, at least, one foreign language; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly in this foreign language. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
12 (a) (i) Akışkanlar mekaniği, (ii) ısı transferi, (iii) üretim süreçleri, (iv) elektronik ve kontrol, (v) taşıt elemanları tasarımı, (vi) taşıt dinamiği, (vii) taşıt tahrik ve güç sistemleri, (viii) otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve (ix) taşıt doğrulama testleri konularında bilgi. (b) Bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi. X
13 Kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi. X
14 Taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 5 70
Laboratuar 1 6 6
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 4 2 8
Sunum/Seminer Hazırlama 4 3 12
Projeler 3 5 15
Raporlar
Ödevler 1 13 13
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 124