AKTS - İleri Mukavemet

İleri Mukavemet (MFGE418) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İleri Mukavemet MFGE418 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
ME210 - Mukavemet
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. A. Hakan Argeşo
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere şekil değiştiren katı cisimlerin mekaniği ile ilgili ileri konuları “cisimlerin mukavemeti” yaklaşımı ile öğretmektir. Öğrenciler ders boyunca öğrendikleri analiz teknikleri ile şekil değiştiren katı cisimler ile ilgili mühendislik problemlerine daha detaylı bir bakış kazanacaklardır. Dersin diğer bir amacı ise öğrenciye elastisite teoresi için gerekli altyapıyı vermektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mühendislikte, şekil değiştirebilen katı cisimler mekaniği problemlerinin formülasyonu ve çözüm tekniklerinin öğrenilmesi.
  • Cisimlerim Mukavemeti konusundaki temel kabullerin ve denklemlerin anlaşılması.
  • Elastik isotrop malzemelerdeki kırılmanın, değişik kırılma hipotezleri ile tahmini konusunda gerekli bilgi birikimine sahip olunması.
  • Katı mekaniği problemleri analizinde kullanılan enerji yöntemlerinin temellerinin öğrenilmesi.
  • Temel yapı elemanlarındaki plastik davranışın anlaşılması.
Dersin İçeriği Gerilme ve gerinme analizi, asal gerilme ve gerinmeler, genelleştirilmiş Hooke kanunu, gerinme enerjisi, akma kriterleri, düzlem gerilme ve gerinme problemleri, Airy gerinme fonksiyonu, kirişlerde simetrik olmayan eğilme ve kayma merkezi, dairesel kesitli olmayan çubuklarda burulma, Prandtlın mambran analojisi, enerji yöntemleri, temel yapı elemanl

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bölüm 1: Gerilme analizi Gerilme tensörü, İç kuvvet bileşkeleri ve gerilme ilişkileri, Cisim içindeki gerilme değişimi, iki boyutlu gerilme durumu, İki boyutlu problemlerde asal gerilmeler ve maksimum kayma gerilmesi. Bölüm 1
2 Bölüm 1: Gerilme analizi Üç boyutlu gerilme durumu, Üç boyutlu problemlerde asal gerilmeler, İki ve üç boyutlu gerilmeler için Mohr dairesi. Bölüm 1
3 Bölüm 2: Gerilme ve Gerinme İlişkileri Gerinme tanımı, Uygunluk denklemleri, Bir noktadaki gerinme durumu, Genelleştirilmiş Hooke Kanunu. Bölüm 2
4 Bölüm 2: Gerilme ve Gerinme İlişkileri Gerinme enerjisi ve bileşenleri, Gerinme ölçümü. Bölüm 2
5 Bölüm 3: Elastisite Teorisinde İki Boyutlu Problemler Düzlem gerilme ve Düzlem gerinme problemleri. Airy gerinme fonksiyonu. Basit elastisite problemlerinin çözümü. Bölüm 3
6 Bölüm 4:Akma Kriterleri Akma ve kırılma hipotezleri, Maksimum kayma gerilmesi hipotezi, Maksimum şekil değiştirme enerjisi hipotezi, Oktohedral kayma gerilmesi teorisi, Maksimum asal gerilme teorisi, Mohr teorisi, Column-Mohr teorisi. Bölüm 4
7 Bölüm 5:Kirişlerde Eğilme Eylemsizlik momentleri, Asal eylemsizlik momentleri bilşenleri, Eylemsizlik momentleri için Mohr dairesi, Simetrik kesitli kirişlerde basit eğilme. Simetrik olmayan eğilme. Bölüm 5
8 Bölüm 5:Kirişlerde Eğilme Temel eğilme teorisi, Eğilme ve Kayma gerilmesi, Kayma merkezi. Bölüm 5
9 Bölüm 6:Burulma Dairesel kesitli çubuklarda burulma teorisi, genel burulma problemi çözümü, Dairesel kesitli olmayan çubuklarda burulma, Çarpılma, Prandtl’ın gerilme fonksiyonu. Bölüm 6
10 Bölüm 6:Burulma Mambran analojisi, İnce cidarlı açık kesitli elemanlarda burulma. Bölüm 6
11 Bölüm 7:Enerji Yöntemleri Karşıtlık teoremi, Castigliano’nun teorimi. Bölüm 7
12 Bölüm 7:Enerji Yöntemleri Virtual iş prensibi, Minimum potansiyel enerji prensibi. Bölüm 7
13 Bölüm 8:Malzemelerin plastik davranışı Plastik şekil değiştirme, Eksenek yüklenmiş elemanlardaki plastik şekil değiştirmeler ve kalıntı gerilmeler. Bölüm 8
14 Bölüm 8:Malzemelerin plastik davranışı Dairesel kesitli çubukların burulmasında plastik şekil değiştirmeler ve kalıntı gerilmeler. Simetrik eğilmede plastik şekil değiştirmeler ve kalıntı gerilmeler. Bölüm 8
15 Final sınavı dönemi Bütün bölümler
16 Final sınavı dönemi Bütün bölümler

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Ugural C. A. and Fenster S. K., Advanced Strength and applied Elasticity – 4th Edition, Prentice-Hall (2003)
Diğer Kaynaklar 2. Boresi A. P. and Schmith R.J., Advanced Strength of Materials – 6th Edition, Wiley, (2002)
3. Beer P.F., Johnston E.R., DeWolf J. and Mazurek D., Mechanics of Materials, McGraw-Hill, (2008)
4. Oden J.T. and Ripperger E.A., Mechanics of Elastic Structures, Hemisphere Publishing Corp.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 6 40
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik disiplinlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya mühendislik disiplinlerine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 (a) Effective oral and written communication skills; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly. (b) The knowledge of, at least, one foreign language; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly in this foreign language.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 (a) (i) Akışkanlar mekaniği, (ii) ısı transferi, (iii) üretim süreçleri, (iv) elektronik ve kontrol, (v) taşıt elemanları tasarımı, (vi) taşıt dinamiği, (vii) taşıt tahrik ve güç sistemleri, (viii) otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve (ix) taşıt doğrulama testleri konularında bilgi. (b) Bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi. X
13 Kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi.
14 Taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 6 5 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Toplam İş Yükü 87