AKTS - Metallerin Korozyonu ve Oksidasyonu

Metallerin Korozyonu ve Oksidasyonu (MATE440) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Metallerin Korozyonu ve Oksidasyonu MATE440 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Bölüm onayı
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Korozyonun önemini öğretmek Korozyon ve oksitlenmenin termodinamik ve kinetiğini öğretmek Korozyon çeşitlerini göstermek Genel mühendislik malzemelerinin korozyonunu öğrencilere öğretmek Korozyon test etme, izleme ve önleme tekniklerini öğretmek Malzeme secim ve dizaynında korozyonu ilgilendiren yönleri öğretmek
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Korozyon ve oksitlenmenin termodinamiğini ve kinetiğinin anlaşılması.
  • Korozyon çeşitlerinin anlaşılması.
  • Korozyon test etme, izleme ve önleme teknikleri bilgisi.
  • Malzeme secim ve dizaynında korozyonu ilgilendiren yönlerin bilinmesi.
Dersin İçeriği Korozyona giriş, korozyon ve oksitlenmenin termodinamiği ve kinetiği, korozyon çeşitleri, değişik ortamlarda korozyon, mühendislik malzemelerinin korozyonu, korozyon test, kontrol ve önleme teknikleri, malzeme seçim ve dizaynında korozyon.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Korozyona Giriş 1-12
2 Temel Elektrokimya 15-42
3 Korozyon Termodinamiği 71-79
4 Potansiyel-pH (Purbaix) Diyagramları 80-94
5 Korozyon Kinetiği 95-118
6 Oksitlenme Termodinamiği 119-128
7 Oksitlenme Kinetiği 129-135
8 Korozyon Çeşitleri-1 155-184
9 Korozyon Çeşitleri -2 155-184
10 Farklı Ortamlarda Korozyon [1]den 193-217
11 Çelik ve Paslanmaz Çeliklerin Korozyonu 227-286
12 Demir Dışı Mühendislik Malzemelerinin Korozyonu 287-308
13 Korozyon Test ve Kontrolü [1]den 219-234
14 Korozyon Önleme Metotları 185-226
15 Malzeme Seçimi ve Tasarımında Korozyon Faktörü [1]den 237-266
16 Konuların gözden geçirimi ve öğrenci proje sunumları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Corrosion Science and Technology, D.Talbot and J.Talbot, CRC Press, 1997.
Diğer Kaynaklar 2. Corrosion and Protection, E.Bardal, Springer, 2003.
3. Corrosion Engineering, M.G.Fontana, McGraw-Hill, 1985.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 10
Sunum - -
Projeler 1 15
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik disiplinlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya mühendislik disiplinlerine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 (a) Effective oral and written communication skills; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly. (b) The knowledge of, at least, one foreign language; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly in this foreign language.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 (a) (i) Akışkanlar mekaniği, (ii) ısı transferi, (iii) üretim süreçleri, (iv) elektronik ve kontrol, (v) taşıt elemanları tasarımı, (vi) taşıt dinamiği, (vii) taşıt tahrik ve güç sistemleri, (viii) otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve (ix) taşıt doğrulama testleri konularında bilgi. (b) Bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi. X
13 Kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi.
14 Taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 15 15
Raporlar
Ödevler 3 4 12
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 126