AKTS - Nanomalzemeler

Nanomalzemeler (MATE462) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Nanomalzemeler MATE462 Alan Seçmeli 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
2. yıl mühendislik zorunlu dersleri
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Nanoteknolojiye giriş: temeller, uygulamalar ve özgün malzemeler
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ders öğrencilerin nanoteknoloji alanında herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını farzeder. Dersi alan öğrenciler aşağıdaki konularda eğitilmiş olacaktır: • Temel nanoteknoloji bilgisi • Nanoteknolojinin şu anki durumu ve geleceğe dönük değerlendirmeler • Cihaz ve karakterizasyon uygulamaları (optic ve uç teknikler) • Yeni ve özgün nanomalzemeler • Literatür deneyimi • Sınıfta sunum yapma deneyimi • Analiz ve raporlama deneyimi • Gerçek sanayi uygulaması deneyimi
Dersin İçeriği Nanoteknolojinin temelleri, tarihçesi, uygulamaları ve yeni materyaller, nanomalzemelerin sentezi ve uygulamaları ve mevcut teknoloji uygulamaları ile ilgili olarak endüstrideki uygulamaları, gelecek trendler ve yeni gelişen teknolojiler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Nanoteknolojiye giriş: Temeller ve gereksinimlere sanayi yönünden genel bir bakış. Nanoteknoloji uygulama altyapısı, sağlık ve güvenlik açısından gözden geçirme
2 Nanomalzemeler ve üretimi: Kimyasal ve fiziksel yöntemlerle inorganik, organik ve manyetik nanomalzemelerin üretimi
3 Malzemelerin moleküler özellikleri: Yüzey, arayüz ve iç malzeme özelliklerine nanomodifikasyon açısından genel bir bakış
4 Nanometroloji: Nano seviye karakterizasyon için kullanılan yöntem ve cihaz uygulamaları
5 İletken, yarı iletken ve oksit nanomalzemeler
6 Organik ve manyetik nanomalzemeler: Biyonanomalzemeler, manyetik ajanlar ve organik-inorganik etkileşimleri
7 Nanomalzemelerin üretimi ve sentezlenmesi
8 Nanoşekillendirme ve nanofonksiyonelleştirme: Yüzey nanoişleme ve uzayda modifikasyon
9 Öğrenci proje sunumları ve sınıf içi tartışma
10 Öğrenci proje sunumları ve sınıf içi tartışma
11 Öğrenci proje sunumları ve sınıf içi tartışma
12 Öğrenci proje sunumları ve sınıf içi tartışma
13 Öğrenci proje sunumları ve sınıf içi tartışma
14 Öğrenci proje sunumları ve sınıf içi tartışma
15 Öğrenci proje sunumları ve sınıf içi tartışma
16 Final sınavı

Kaynaklar

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 40
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 2 65
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik disiplinlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya mühendislik disiplinlerine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 (a) Effective oral and written communication skills; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly. (b) The knowledge of, at least, one foreign language; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly in this foreign language. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 (a) (i) Akışkanlar mekaniği, (ii) ısı transferi, (iii) üretim süreçleri, (iv) elektronik ve kontrol, (v) taşıt elemanları tasarımı, (vi) taşıt dinamiği, (vii) taşıt tahrik ve güç sistemleri, (viii) otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve (ix) taşıt doğrulama testleri konularında bilgi. (b) Bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi.
13 Kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi.
14 Taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 22 22
Raporlar
Ödevler 6 3 18
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 50