AKTS - İleri Mukavemet

İleri Mukavemet (AE418) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İleri Mukavemet AE418 3 1 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
ME 210
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Staff
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencileri 3 boyutlu problemler için stres, zorlanma ve deformasyon alanlarında tanımak ve malzeme mekaniğindeki özenle seçilmiş ileri konuları öğretmek için tasarlanmıştır. Bu dersin bir diğer amacı, Makine Mühendisliği Bölümü mezunlarının ufkunu malzeme mekaniği alanında genişletmektir. Ders ayrıca öğrencilerin çeşitli problemlerin çözüm algoritmalarının geliştirilmesine katılmaya teşvik edilmesini ve bu şekilde problem çözme becerilerini geliştirmelerini amaçlayan bir ortam yaratmayı da amaçlamaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • simetrik olmayan bükülme
  • yassı levhalarda gerilme
  • dairesel olmayan bölümlerin burulması
  • temas gerilmeleri
Dersin İçeriği Üç boyutta gerilme analizi; üç boyutta gerilme-gerinme ilişkileri; malzemelerin mekanik davranışları; hata teorileri; elastik temeller üzerinde kirişler; eksenel yüklü elemanların elastik stabilitesi ve enerji ve sonlu fark yaklaşımları ile çözüm teknikleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Stres tanımı Moodle web sitesinde ders notları ve sunumlar
2 Bir noktadaki gerilmenin iki boyuttaki bileşenleri, iki boyutlu prensip (esas) gerilimler
3 Bir Noktadaki Üç Boyutlu Gerilmeler, Asal Gerilmeler Açısından Eğik Düzlemde Gerilmeler
4 İki ve üç boyutlu gerilmeler için Mohr dairesi
5 Gerinim tanımı, Uygunluk denklemleri, Mühendislik gerinimi-gerçek gerinim
6 Genelleştirilmiş Hook Kanunu, Gerinim enerjisi, St. Venant Prensibi
7 Akma ve kırılma ile hata oluşumu - Maksimum esas gerilmesi teorisi - Maksimum kesme gerilmesi Teorisi - Maksimum prensip Gerilme Teorisi
8 Akma ve kırılma ile hata oluşumu - En yüksek Bozunma Enerjisi Teorisi - Oktahedral Kesme Gerilme Teorisi - Mohr Teorisi - Coulomb-Mohr Teorisi
9 Hata Teorilerinin Karşılaştırılması
10 Kırılma Teorileri - Metal yorgunluğu için arıza kriterleri, kombine yüklemede yorulma ömrü
11 Genel kiriş teorisi, Sonsuz kirişler, Yarı sonsuz kirişler, Sonlu kirişler
12 Eşit aralıklı elastik elementlerle desteklenen kirişler,
13 Nispeten Sert Kirişler için Basitleştirilmiş Çözümler, Sonlu Farklar ile Çözüm Uygulamaları
14 Elastik kararlılığa giriş : Giriş, Kritik yük, bir kolonun burkulması, son Koşullar, Bir Kolondaki Kritik Gerilme

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. A.C. Ugural, S.K. Fenster, “Advanced Strength and Applied Elasticity”, 4th Edition, Pearson Education, 2003.
2. A.P. Boresi, R.J. Schmidt, O.M. Sidebottom, “Advanced Mechanics of Materials”, 5th Edition, John Wiley&Sons, 1993.
3. I.H. Shames, “Introduction to Solid Mechanics”, Printice Hall Inc., 1975.
4. R.D. Cook, W.C. Young, “Advanced Mechanics of Materials”, Collier Macmillan Publishers, 1985.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 10 15
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 8 15
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 21 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik disiplinlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya mühendislik disiplinlerine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 (a) Effective oral and written communication skills; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly. (b) The knowledge of, at least, one foreign language; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly in this foreign language.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 (a) (i) Akışkanlar mekaniği, (ii) ısı transferi, (iii) üretim süreçleri, (iv) elektronik ve kontrol, (v) taşıt elemanları tasarımı, (vi) taşıt dinamiği, (vii) taşıt tahrik ve güç sistemleri, (viii) otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve (ix) taşıt doğrulama testleri konularında bilgi. (b) Bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi. X
13 Kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi.
14 Taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama 10 4 40
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 8 3 24
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 7 14
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Toplam İş Yükü 125