AKTS - Emisyon ve Egzos Kontrolü

Emisyon ve Egzos Kontrolü (AE420) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Emisyon ve Egzos Kontrolü AE420 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
ENE 203 (Termodinamik I) ve AE 214 (Yakıtlar ve Yanma)
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilere yanma tepkimeleri, motorlu araç salınımı, SI ve CI motorlarda gaz salınım kontrol yöntemleri, küresel gaz salınım standartları, gaz alınımı azaltma ve ölçme yöntemleri gibi konularda temel bilgi ve kavramları tanıtmayı amaçlar.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İçten Yanmalı Motorlar için yanma tepkimeleri ile ilgili temel kavramları tanımlayabilecek
  • Hava fazlası kuramını tanımlayabilecek ve kullanabilecek
  • Gerçek motorlar için gaz salınımı problemini/konusunu çözümleyebilecek
  • Gaz salınımının insan sağlığı üzerindeki tahribatı açıklayabilecek
  • Küresel gaz salınımı standart ve düzenlemelerini açıklayabilecektir
Dersin İçeriği Gaz salınımı ölçütlerinde temel kavramlar; temel yanma işlemi; hava/yakıt oranı; yakıt fazlası kuramı; gaz salınımı standartları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İçten Yanmalı Motorların Emisyonları
2 Yakıt Yanma Termodinamiği
3 Yakıt Yanma Termodinamiği
4 SI Motorlarda Emisyon Oluşumu (HC, CO, NOx)
5 Arındırma Sistemleri
6 CI Motorlarda Emisyon Oluşumu (HC, CO, NOx, Soot)
7 CI Motorlarda Emisyon Oluşumu (HC, CO, NOx, Soot)
8 Emisyon Kontrol Yöntemleri
9 Emisyon Standart ve Regülasyonları
10 Emisyon Ölçüm Yöntem ve Testleri
11 Emisyon Ölçüm Yöntem ve Testleri
12 Alternatif Yakıtların Emisyonları
13 Küresel Isınma
14 Araç Emisyonlarının İnsan Sağlığına Etkisi
15 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Handbook of Air Pollution from Internal Combustion Engines - Pollutant Formation and Control, by E. Sher (1998).
2. Environmental Impacts of Road Vehicles - Past, Present and Future, by R.M. Harrison, et. al. (2017).
3. Engine Emissions, Pollutant Formation and Measurement, by G.S. Springer, et. al. (1973).
4. Automotive Fuel and Emissions Control Systems, 3rd Edition, by J.D. Halderman (2011).

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 14 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 2 10
Ödevler 2 15
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 21 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik disiplinlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya mühendislik disiplinlerine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 (a) Effective oral and written communication skills; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly. (b) The knowledge of, at least, one foreign language; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly in this foreign language. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
12 (a) (i) Akışkanlar mekaniği, (ii) ısı transferi, (iii) üretim süreçleri, (iv) elektronik ve kontrol, (v) taşıt elemanları tasarımı, (vi) taşıt dinamiği, (vii) taşıt tahrik ve güç sistemleri, (viii) otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve (ix) taşıt doğrulama testleri konularında bilgi. (b) Bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi. X
13 Kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi. X
14 Taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 6 12
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 2 4 8
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 120