AKTS - 3B Modelleme, Animasyon ve Oyun Tasarımı

3B Modelleme, Animasyon ve Oyun Tasarımı (SE375) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
3B Modelleme, Animasyon ve Oyun Tasarımı SE375 Alan Seçmeli 2 2 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, oyun geliştirme için bir temel oluşturmak üzere 3B modelleme ve animasyonların bilgisayar birimleri ile kontrollü olarak geliştirilmesi tekniklerinin ve yeteneklerinin kazandırılmasıdır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İnteraktif etkileşimli simülasyon ve animasyon yöntemlerini araştırmak
  • Gömülü sistemler ile 3B modellerin ve animasyonların kontrolünü yapmak
  • 3B yazıcılar için uygun modelleme yöntemleri geliştirmek
  • Yapay organlar için 3B modelleme uygulamaları gerçekleştirmek
  • 3B yazıcılar ve gömülü sistemler ile endüstriyel ürünler geliştirmek
  • Oyun, film ve reklam alanlarında sanal - hipergerçeklik uygulamalarını tartışmak
Dersin İçeriği Modelleme temellerine giriş, modelin tasarlanmasına genel bakış, uygun modelleme tekniğinin seçimi, modelin simülasyona ve animasyona dönüşmesi, simülasyon ve fizik motoruna genel bakış, modelin ve animasyonun çevre birimleri ile kontrolü, çevre birimlerine genel bakış, uygun çevre birimlerinin seçilmesi ile interaktif proje yapımı, 3B yazıcılar için 3B modelleme, 3B yazıcılar ile yapay organ tasarımı, 3B yazıcılar ile endüstriyel ürün tasarımı, 3B yazıcılar ile sanat yapıtları tasarımı,

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş , dersin tanımı, 3B programınnın arayüzü anlatımı. 3B Programın yüklenmesi ve performans ayarlarınn yapılması.
2 Poligon modellemeye giriş, poligon alt nesnelerin incelenmesi ve basit bir model. Fiziksel nesnelerin poligon formlar ile ifade edilmesinin araştırılması.
3 Basit bir poligon model simülasyonu ile fizik motoru kullanımı. Fizik motoru anlatımı. 3B modellerin rigid body ye dönüşümü, kütle ve yerçekimi kuvvetlerinin araştırılması, sürtünme ve hava direnci olaylarının incelenmesi.
4 Simülasyonun, animasyona dönüştürülmesi. Temel animasyon kavramlarının anlatımı. Fizik kuvvetleri altında bir olay anının incelenmesi, bunun sanal olarak canlandırılmasının araştırılması.
5 Katı model deformasyonun, animasyon olarak uygulanması. Morph modify komutunun rigidbody modele uygulanmasının araştırılması.
6 Bilgisayar oyunları için 3B karakter ve 3B çevre tasarımı. Düşük poligon (lowpoly) oyun elemanı (game object) ve çevresel tasarım uygulamalarının araştırılması.
7 Bilgisayar oyunları için hareket yakalama (motion capture) çalışması ve basit bir sanal gerçeklik uygulaması. Hareket yakalama (motion capture) uygulama alanlarının incelenmesi. Sanal gözlüklerin araştırılması.
8 ( VİZE ) İNTERAKTİF BİR ANİMASYON TASARIMI
9 Sensörler ile basit bir interaktif oyun ve interaktif animasyon uygulaması. Mesafe sensörlerinin (ultasonik ve kızılötesi) incelenmesi. Arduino mikrodenetleyici giriş-çıkış (GPIO) kapılarının araştırılması. Mikrodenetleyici sistemler için programlama bilgisi (Processing, C++, JavaScript vb..)
10 Çevresel birimlerin tanıtımı, simülasyon ve animasyonların çevresel birimler ile kontrolüne giriş. Oyun kumandaları, sanal gözlükler, sensörler ve mikrodenetleyicilerin (Arduino, PIC Micro vb.) araştırılması. Mikrodenetleyici sistemler için programlama bilgisi (Processing, C++, JavaScript vb..)
11 3B yazıcı için yapay organ (el) modellenmesi animasyonu ve 3B yazıcıda oluşturulması. Yapay organ olarak mekanik el ve robotkol uygulamalarının incelenmesi.
12 3B yazıcı için endüstriyel ürün tasarımı, 3B ürün modellenmesi. 3B yazıcıdan çıkabilecek uygun endüstriyel ürünlerin araştırılması.
13 3B yazıcı ile basit bir giyilebilir teknoloji uygulaması. Giyilebilir teknolojilerin araştırılması, kaynakların belirlenmesi. Mikrodenetleyici sistemler için programlama bilgisi (Processing, C++, JavaScript vb..)
14 3B yazıcı ile sanatsal bir çalışma ve bunun interkatif etkileşimi. Kinetik heykel (kinetic sculpture) uygulamalarının araştırılması. Mikrodenetleyici sistemler için programlama bilgisi (Processing, C++, JavaScript vb..)
15 Dönemsonu projelerinin belirlenmesi ile projelerin başlaması. Projeler için fikir alışverişi yapılması ve uygun alanların araştırılarak kaynakların belirlenmesi.
16 ( FİNAL ) -Jüri dahilinde - DÖNEMSONU PROJE SUNUŞLARI

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Autodesk 3ds Max 2016 Essentials: Autodesk Official Press by Dariush Derakhshani(Author),Randi L. Derakhshani(Author), ISBN : 978-1-119-05976-9, John Wiley & Sons, Inc., Indianapolis, Indiana, 23 Oct 2015
Diğer Kaynaklar 2. Getting Started with Arduino (Make: Projects), Massimo Manzi (Co-founder of Arduino), ISBN : 978-0-596-15551-3,O’REILLY,2009

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 25
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik disiplinlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya mühendislik disiplinlerine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 (a) Effective oral and written communication skills; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly. (b) The knowledge of, at least, one foreign language; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly in this foreign language. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 (a) (i) Akışkanlar mekaniği, (ii) ısı transferi, (iii) üretim süreçleri, (iv) elektronik ve kontrol, (v) taşıt elemanları tasarımı, (vi) taşıt dinamiği, (vii) taşıt tahrik ve güç sistemleri, (viii) otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve (ix) taşıt doğrulama testleri konularında bilgi. (b) Bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi.
13 Kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi.
14 Taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 2 24
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 4 5 20
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 127