AKTS - Enerji Sektöründe Endüstri Mühendisliği Uygulamaları

Enerji Sektöründe Endüstri Mühendisliği Uygulamaları (IE322) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Enerji Sektöründe Endüstri Mühendisliği Uygulamaları IE322 Alan Seçmeli 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere, mühendislik disiplininin enerji sektörünün kaynak yönetimi ve kullanım dallarındaki kritik rolleri ve bunun çevre üzerindeki etkileri hakkında bilgi verir. Disiplinlerarası mühendislik tasarım sürecinde geniş bir tecrübe kazanmak için öğrenciler multidisipliner takımlarda çalışır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler modern Enerji Sistemleri konusunda bilgi sahibi olur.
  • Öğrenciler enerji bağlantılı küresel sorunlar ve bunların yenilenebilir ve yeşil enerji çözümleri hakkında bilgi sahibi olur.
  • Öğrenciler farklı disiplinden öğrencilerle modern enerji sistemleri tasarımları hakkında beraberce çalışma becerisi kazanır.
Dersin İçeriği Günümüz dünyasında enerjinin etkisi; enerji planlaması ve kullanım prensipleri; enerji arz ve talebinin yön vericileri; bir mühendisin enerji endüstrisinde yönetim, kaynak planlama ve faydalanmadaki rolü; enerji planlaması için yön verici olarak sürdürülebilirlik; enerji yönetiminde ortak kavramlar; karar verme paradigması: nükleer ve yenilenebilir enerji dahil geleneksel ve yeni enerji kaynakları; enerji yatırımlarının ekonomik değerlendirilmesi, elektrik maliyetinin arttırılması,

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Günümüz dünyasında enerjinin etkisi. Yaşam ve enerji. Güneş. Enerji ve yönetimin stratejileri kontrol etme ve geliştirme aracı olarak etkisi.
2 Enerji arz ve talep ilkeleri. Enerji arz ve talebinin itici güçleri. Enerji talebindeki trendler.
3 Mühendisliğin enerji endüstrisinde yönetim, kaynak planlama ve kullanımdaki rolü. Enerji sektöründe karar vermede değerli bir araç olarak sistem yaklaşımı.
4 Enerji planlaması için itici güç olarak sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi teorisi.
5 Ara sınav
6 Enerji yönetiminde ortak kavramlar. Enerji güvenliği, çevre sorunları, kojenerasyon, enerji kullanımında verimlilik, karbon ticareti, sürdürülebilir enerji.
7 Karar verme paradigması. Nükleer ve yenilenebilir enerji dahil, konvansiyonel ve yeni enerji kaynakları.
8 Enerji sisteminin detayları I
9 Enerji sisteminin detayları II
10 Enerji sisteminin detayları III
11 Enerji yatırımlarının ekonomik değerlendirilmesi. Çeşitli değerlendirme araçları, elektrik maliyetinin seviyeli hale getirilmesi, sayısal analiz.
12 Kaynak yönetiminde karar destek sistemleri, enerji kaynaklarının planlanması ve kullanılması.
13 Endüstri mühendisliği bakış açısıyla verimli bir enerji planlaması ve kullanımı için doğru araçları tanımlama.
14 Enerji üretimi ve çevre. Emisyon yönetimi kavramı. Çok kriterli bir karar vermede alternatif kaynakları değerlendirme: Kaynak planlaması ve çevresel tehlikeler.
15 Türkiye'de Enerji - Stratejik bir yönetim anlayışı Türkiye'de GDP ile enerji tüketimi arasındaki ilişki. Arz ve talep eğilimleri. Enerji ithalatına aşırı bağımlılık. Türkiye'de enerji kaynakları. Yenilenebilir enerji potansiyeli ve enerji verimliliği. Belirgin bir stratejik yönetim için uzun vadeli enerji planlaması.
16 Genel tartışma

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Richard A. Dunlap, Renewable Energy, UMorgan & Claypool Publishers, 2020
2. David JC MacKay, Sustainable Energy - without the hot air, UIT Cambridge, 2009
Diğer Kaynaklar 3. Robert L. Evans, Fueling Our Future - An Introduction to Sustainable Energy, Cambridge University Press, 2007
4. Eduardo Rincón-Mejía, Alejandro de las Heras – Sustainable Energy Technologies – CRC Press, 2018

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 3 90
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik disiplinlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya mühendislik disiplinlerine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 (a) Effective oral and written communication skills; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly. (b) The knowledge of, at least, one foreign language; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly in this foreign language. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 (a) (i) Akışkanlar mekaniği, (ii) ısı transferi, (iii) üretim süreçleri, (iv) elektronik ve kontrol, (v) taşıt elemanları tasarımı, (vi) taşıt dinamiği, (vii) taşıt tahrik ve güç sistemleri, (viii) otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve (ix) taşıt doğrulama testleri konularında bilgi. (b) Bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi.
13 Kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi.
14 Taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 25 25
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 3 3 9
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Toplam İş Yükü 125