AKTS - İmalata Yönelik Sonlu Eleman Analizi

İmalata Yönelik Sonlu Eleman Analizi (MFGE310) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İmalata Yönelik Sonlu Eleman Analizi MFGE310 Alan Seçmeli 2 0 2 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
ME 210, MATH 280
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Öğr. Üyesi Caner Şimşir
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders öğrenciye katı cisimler mekaniği ve ısı tranferi doğrusal problemlerinin çözümünde bir araç olarak sonlu elemanlar yönteminin temellerini kavratmayı amaçlamaktadır
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler katı cisimler ve ısı transferi doğrusal problemlerinin çözümünde bir araç olarak sonlu elemanlar yönteminin temellerini kavrayacaklardır.
  • Öğrenciler endüstride kullanılan ticari sonlu elemanlar paketlerini kullanma şansı bulacaklardır.
  • Bilgisayar destekli analizin imalat mühendisliği kapsamında öneminin ve potansiyelinin öğrenciler tarafından farkına varılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Direkt yaklaşım, düzlem genleme, düzlem gerilme ve eksenel simetrik problemler, virtüel iş prensibine dayalı iki boyutlu formülasyon, ısı iletimi problemlerinde sonlu elemanlar yöntemi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş I Bölüm 1
2 Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş II Bölüm 2
3 Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş III Bölüm 3
4 Sonlu Elemanlar Analizi Yazılımlarına Giriş I Bölüm 4
5 Sonlu Elemanlar Analizi Yazılımlarına Giriş II Bölüm 5
6 Elastisite Problemlerinin Analizi Bölüm 6
7 Örnek: Kiriş Problemi Bölüm 7
8 Örnek: Gerilim Yoğunlaşması Bölüm 8
9 Plastisite Problemlerinin Analizi Bölüm 9
10 Örnek: Çekme Testi Bölüm 10
11 Temas Problemlerinin Analizi Bölüm 11
12 Örnek: Sac Bükme Bölüm 12
13 Sürtünme Problemlerinin Analizi Bölüm 13
14 Örnek: Ekstrüzyon Bölüm 14
15 Genel Sınav Tüm bölümler
16 Genel Sınav Tüm bölümler

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Nitin S Gokhale, Practical Finite Element Analysis, ISNBN 8190619519, Ohio, 2002
Diğer Kaynaklar 2. MSc.Marc Student Edition Documentation

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 60
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik disiplinlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya mühendislik disiplinlerine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 (a) Effective oral and written communication skills; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly. (b) The knowledge of, at least, one foreign language; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly in this foreign language.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 (a) (i) Akışkanlar mekaniği, (ii) ısı transferi, (iii) üretim süreçleri, (iv) elektronik ve kontrol, (v) taşıt elemanları tasarımı, (vi) taşıt dinamiği, (vii) taşıt tahrik ve güç sistemleri, (viii) otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve (ix) taşıt doğrulama testleri konularında bilgi. (b) Bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi.
13 Kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi.
14 Taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar 16 2 32
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 8 16
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 16 16
Toplam İş Yükü 128