AKTS - Toplumsal Dilbilimine Giriş

Toplumsal Dilbilimine Giriş (HUM310) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Toplumsal Dilbilimine Giriş HUM310 Alan Dışı Seçmeli 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Alan Gezi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Staff
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilere dilbiliminin güncel sorunlarını tanıtmak, onlara dil ve toplum ilişkileri hakkında geniş bir bakış açısı kazandırmak, aynı zamanda onların araştırma becerilerini geliştirmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersin sonunda öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri geliştirmeleri beklenir: - dile sosyal yaklaşımın ortaya çıkmasına katkıda bulunan faktörler hakkında bilgi edinmek; - dil değişimini bir sureç olarak anlamak; dillerin bölgesel ve sosyal türlerinin oluşumundan sorumlu olan faktörleri açıklamak; - çeşitli çokdillilik modelleri ve diller arasındaki güç ilişkileri hakkında perspektife sahib olmak; çokdilliliği etkileyen küresel eğilimleri yorumlamak; - çeşitli siyasi ve sosyo-kültürel faktörlerin, dilin korunmasına nasıl katkıda bulunabileceğini açıklamak; - dilbilimi araştırmalarında kullanılan çeşitli yöntemleri anlamak ve değerlendirmek; - araştırma yöntemlerini kullanarak alan çalışması yapmak
Dersin İçeriği Dile sosyal yaklaşımın ortaya çıkmasına katkıda bulunan faktörler; dil değişimi süreci; dillerin bölgesel ve sosyal türlerinin oluşumundan sorumlu olan faktörler; çeşitli çokdillilik modelleri ve diller arasındaki güç ilişkileri; çokdilliliği etkileyen küresel eğilimler; çeşitli siyasi ve sosyo-kültürel faktörlerin dilin korunmasına yaptığı katkı; dilbilimi araştırmalarında kullanılan çeşitli yöntemler; alan çalışması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dilbilimine giriş Mesthrie (2011): 10-17
2 Dil ve Toplum Mesthrie (2011): 17-27; Wardhaugh & Fuller (2015): 1-22
3 Dünyadaki dillerin dağılımı; Diller ve topluluklar Mesthrie (2011): 283-300; 335-353; Ethnologue (Web portal) https://www.ethnologue.com
4 letişimde olan diller: ikidillilik ve diglossia; çokdillilik ve polyglossia Mesthrie (2011): 261-282; Wardhaugh & Fuller (2015): 82-110
5 Dil değişimi: bölgesel türler Mesthrie (2011): 186-202; Wardhaugh & Fuller (2015): 38-42; 142-151; Additional reading: Holmes (2013): 1-15; Fasold. (2005) Making Languages http://www.lingref.com/isb/4/055ISB4.PDF
6 Dil değişimi: toplumsal türler Mesthrie (2011): 159-185; Wardhaugh & Fuller (2015): 42-54; 152-166 Additional reading: Trudgill (2000):48-64
7 Ara Sınav Mesthrie (2011); Wardhaugh & Fuller (2015)
8 Dil ve kültür Wardhaugh & Fuller (2015): 10-15 Additional reading: Sapir (1921): 3-23.
9 Dil değiştirilmesi ve dil kaybı Mesthrie (2011): 315-334 https://www.ethnologue.com/endangered-languages Additional reading: Fishman (in Ricento (2006)): 311-328; Fishman (1997): 88-114
10 Dil politikası ve dil planlaması Wardhaugh & Fuller (2015): 367-393 Additional Reading: Ricento (2006):)10-21; Hornberger (in Ricento (2006)): 24-37
11 Dil ve kimlik Mesthrie (2011): 138-155
12 Dil ekolojisi Mesthrie (2011): 315-334 Additional reading: Skutnabb-Kangas, Tove&Phillipson, Robert. Language Ecology http://www.xn--sprkfrsvaret-vcb4v.se/sf/fileadmin/PDF/Language_Ecology.pdf
13 Öğrenci sunumları
14 Öğrenci sunumları
15 Öğrenci Sunumları
16 Final Mesthrie (2011); Wardhaugh & Fuller (2015) Ricento (2006)

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Ronald Wardhaugh & Janet Fuller. An Introduction to Sociolinguistics. Blackwell Publishing. (2015)
2. Rajend Mesthrie (ed). The Cambridge Handbook of Sociolinguistics. Cambridge University Press. (2011)
Diğer Kaynaklar 3. Marin J. Ball (ed). The Routledge Handbook of Sociolinguistics around the World. Routlegde. (2010)
4. Janet Holmes. An Introduction to Sociolinguistics. Routlegde. (2013)
5. B. Spolsky. Language Policy. Cambridge. (2004)
6. P. Trudgill. Sociolinguistics. An Introduction to Language and Society. Penguin Group. (2000).
7. E. Sapir. Language. An Introduction to the Study of Speech. Harvest Books. (1921)
8. T. Ricento (ed) An Introduction to Language Policy: Theory and Method. Blackwell Publishing. (2006)
9. Joshua A. Fishman “Reversing Language Shift”. Multilingual Matters LTD. Clevedon, 1997

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 20
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması 1 15
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 15
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik disiplinlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya mühendislik disiplinlerine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 (a) Effective oral and written communication skills; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly. (b) The knowledge of, at least, one foreign language; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly in this foreign language.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 (a) (i) Akışkanlar mekaniği, (ii) ısı transferi, (iii) üretim süreçleri, (iv) elektronik ve kontrol, (v) taşıt elemanları tasarımı, (vi) taşıt dinamiği, (vii) taşıt tahrik ve güç sistemleri, (viii) otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve (ix) taşıt doğrulama testleri konularında bilgi. (b) Bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi.
13 Kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi.
14 Taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj 4 2 8
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama 1 4 4
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Toplam İş Yükü 100