AKTS - Etiğe Giriş

Etiğe Giriş (HUM322) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Etiğe Giriş HUM322 Alan Dışı Seçmeli 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Staff
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere etiğin temel kavramlarıyla tanıştırmayı, bu alandaki önemli filozofların eserlerini incelemeyi, etik düşüncenin nasıl değişim geçirdiğini göstermeyi hedeflemektedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; - Etik düşünceye olan ihtiyacı anlar. - Bir eylemler bütününün artı ve eksi yönlerini analiz eder. - Farklı türdeki etik ilkeleri, değerleri ve erdemleri öğrenir. - Bir etik yargısını felsefi biçimde ifade eder. - Etik düşüncenin tarihsel gelişimini öğrenir. - Her bir etik kuramının artı ve eksi yönlerini tespit eder.
Dersin İçeriği Egoizm, eudaimonizm, faydacılık, ahlak yasası ve özbelirlenim etiği gibi etiğin temel kavramlarını analiz etmek ve tartışmak; ayrıca, Platon, Aristoteles, Hume, Kant, Mill, Bentham ve Sartre'ın etik düşüncelerini incelemek.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 (I. Giriş: Etik Nedir?) Etiğin Meseleleri: Bir Örnek. Sokrates ve Thrasymakhos. Etiğin Konusu. Alternatif Bir Etik Düşüncesi. Etiğe Giriş, ss. 1-14. Routledge Etik El Kitabı, ss. 31-40. Yaşayan Felsefe, ss. 19-45.
2 (I. Giriş: Etik Nedir?, devam) İki Çeşit Etik Kuramı. Deontoloji Problemi. Ahlaki Bir Topluluk Fikri. Etik Kuramları ve Ahlak Fikirleri. Etiğe Giriş, ss. 14-24. Routledge Etik El Kitabı, ss. 41-62. Yaşayan Felsefe, ss. 46-95.
3 (II. Egoizm) Bilgece Mutluluk Arayışı. Mutluluk Kavramı. Egoizmin Birincil Savunusu. Psikolojik Egoizm. Egoizmin Alternatif Bir Savunusu. Etiğe Giriş, ss. 25-39. Routledge Etik El Kitabı, ss. 111-121. Yaşayan Felsefe, ss. 26-41.
4 (II. Egoizm, devam) Hobbesçu Program. Hobbesçu Programın Türevleriyle İlgili Sorunlar. Hobbesçu Programın Kapsamıyla İlgili Sorunlar. Yeniden Thrasymakhos’un İtirazı. Etiğe Giriş, ss. 39-55. Routledge Etik El Kitabı, ss. 88-98. Yaşayan Felsefe, ss. 27-29, 170-177.
5 (III. Eudaimonizm) Egoizme Karşı Eudaimonizm. Eudaimonizm’in Platoncu Biçimi. Hazcılığa Karşı Mükemmeliyetçi İtirazlar. Epikouros’un Yanıtı. Mill’in Hazcılığı Savunması. Etiğe Giriş, ss. 56-70. Routledge Etik El Kitabı, ss. 52-62. Yaşayan Felsefe, ss. 26-41.
6 (III. Eudaimonizm, devam) Platon’un Etiği. Rasyonalizme Karşı Doğacılık. Aristoteles’in Doğacılığı. Aristoteles’in Programındaki Bir Sorun. Çağdaş Eudaimonizmin Geleceği. Etiğe Giriş, ss. 71-92. Routledge Etik El Kitabı, ss. 478-489. Yaşayan Felsefe, ss. 30-33, 227-236.
7 Ara sınav Ders sorumlusu tarafından hazırlanan sorular.
8 (IV. Faydacılık) Tarafsızlık. İki Sorun. Sonuççuluk. Mill’in Faydacılığı Yeniden Belirlemesi. Etiğe Giriş, ss. 93-107. Routledge Etik El Kitabı, ss. 144-155. Yaşayan Felsefe, ss. 118-127.
9 (IV. Faydacılık, devam) Mill’in Yeni Formülündeki Tutarsızlık. Kurala Dayalı Faydacılık. Eyleme Dayalı Faydacılığın Tekrar Ele Alınması. Eyleme Dayalı Faydacılığın Etik Kuramı Olmaktan Çıkması. Etiğe Giriş, ss. 107-122. Routledge Etik El Kitabı, ss. 181-191. Yaşayan Felsefe, ss. 127-136.
10 (V. Ahlak Yasası) Ahlak Yasasının İki Kuramı. Kutsal Emir Kuramı. Rasyonel Sezgicilik. Etik ve Matematik. Etiğe Giriş, ss. 123-140. Routledge Etik El Kitabı, ss. 99-110. Yaşayan Felsefe, ss. 99-117.
11 (V. Ahlak Yasası) Ahlak Yasasının İki Kuramı. Kutsal Emir Kuramı. Rasyonel Sezgicilik. Etik ve Matematik. Etiğe Giriş, ss. 123-140. Routledge Etik El Kitabı, ss. 99-110. Yaşayan Felsefe, ss. 99-117.
12 (VI. Özbelirlenim Etiği) Kant’ın Metafiziğe Adımı. İnsanlık Formülü. İnsanlık Formülü Bağımsız Bir İlke Midir? Özerklik Formülü ve Erekler Krallığı. Aşırı Biçimcilik Suçlamasına Karşılık Verme. Etiğe Giriş, ss. 157-173. Routledge Etik El Kitabı, ss. 456-466. Yaşayan Felsefe, ss. 99-117.
13 (VI. Özbelirlenim Etiği, devam) Rasyonalizmin Tekrar Ele Alınması. Bireysel Özerklik. Varoluşçu Etik. Varoluşçuluğun Aşırılıkları. Aşırılıktan Arındırılmış Varoluşçu Etik. Etiğe Giriş, ss. 174-195. Routledge Etik El Kitabı, ss. 230-240. Yaşayan Felsefe, ss. 137-160.
14 (VII. Pratik Akıl) Meta-Etik. Meta-Etik Tartışmaları: Bir Örnek. Aristoteles’in Cevabı ve Varoluşçu Yanıt. Kötülüğü Hedefleyen Güdüler Olabilir Mi? Aristoteles’in Cevabının Eskimişliği. Ereksel Açıklamaların Ortadan Kaldırabilirliği. Etiğe Giriş, ss. 196-216. Routledge Etik El Kitabı, ss. 253-320. Yaşayan Felsefe, ss. 301-315.
15 (VII. Pratik Akıl, devam) Pratik Akıl Hakkındaki Modern Şüphecilik. Hume’un Meta-Etiği. Modern Felsefede Pratik Akıl. Kant’ın Pratik Akıl Kavramı. Özgürlük ve Akıl. Etiğe Giriş, ss. 216-232. Routledge Etik El Kitabı, ss. 320-365. Yaşayan Felsefe, ss. 206-224.
16 Genel Sınav Ders sorumlusu tarafından hazırlanan sorular

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. John Deigh, An Introduction to Ethics [Etiğe Giriş], Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
2. John Skorupski (ed.), Routledge Companion to Ethics [Routledge Etik El Kitabı], London: Routledge, 2010.
3. Ray Billington, Living Philosophy: An Introduction to Moral Thought [Yaşayan Felsefe: Ahlak Düşüncesine Bir Giriş], London: Routledge, 2003.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik disiplinlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya mühendislik disiplinlerine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 (a) Effective oral and written communication skills; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly. (b) The knowledge of, at least, one foreign language; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly in this foreign language.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 (a) (i) Akışkanlar mekaniği, (ii) ısı transferi, (iii) üretim süreçleri, (iv) elektronik ve kontrol, (v) taşıt elemanları tasarımı, (vi) taşıt dinamiği, (vii) taşıt tahrik ve güç sistemleri, (viii) otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve (ix) taşıt doğrulama testleri konularında bilgi. (b) Bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi.
13 Kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi.
14 Taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Toplam İş Yükü 100